bursa escort, görükle escort, izmit escort, pendik escort, pendik escort, bursa escort, holiganbet, casibom, bets10, jojobet, deneme bonusu, casibom, casibom, jojobet, jojobet

ಒಣ್ಣುದಾನ್ ಒಣ್ಣುದಾನೇ ನಮ್ಮ ನಾಡು ತಂಬಿ

ಒಣ್ಣುದಾನ್ ಒಣ್ಣುದಾನೇ ನಮ್ಮ ನಾಡು ತಂಬಿ ಒಣ್ಣುದಾನ್ ಒಣ್ಣುದಾನೇ ಒಣ್ಣುದಾನೇ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಎಣ್ಣಿಪಾರು ನಲ್ಲತಂಬಿ ಒಣ್ಣುದಾನ್ ಒಣ್ಣುದಾನೇ ನಮ್ಮ ನಾಡು ತಂಬಿ ಒಣ್ಣುದಾನ್ ಒಣ್ಣುದಾನೇ || ಪ || ಗಂಗೈಕರೈ ರಾಮನುಕ್ಕು ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಣ್ಣು ದೈವಮ್ ಸೆಂಗಟ್ಟುವ ಸೇರನುಕ್ಕೊ ಇಮಯಮಲೈ ಕಲ್ಲು ದೈವಮ್ ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಣ್ಣು ದೈವಂ ಇಮಯಮಲೈ ಕಲ್ಲು ದೈವಮ್ || 1 || ಒಣ್ಣುದಾನ್… ಪಾಂಡಿನಾಟ್ಟು ಆಂಡಾಳುಕ್ಕು ಕಣ್ಣನೇತಾನ್ ಎಣ್ಣಮೆಲ್ಲಾಂ ರಜಪುತ್ರ ಮೀರಾವುಕ್ಕುಂ ಕಣ್ಣನೇತಾನ್ ಎಣ್ಣಮೆಲ್ಲಾಂ ಆಂಡಾಳುಕ್ಕುಂ ಮೀರಾವುಕ್ಕುಂ ಕಣ್ಣನೇತಾನ್ ಎಣ್ಣಮೆಲ್ಲಾಂ || […]

Read More

ಕೇಸವನ್ ಪಿರಂದಾನ್ ನವನಾಯಕನ್ ಪಿರಂದಾನ್(ತಮಿಳ್)

ಕೇಸವನ್ ಪಿರಂದಾನ್ ನವನಾಯಕನ್ ಪಿರಂದಾನ್ ಮಂಗಳ ಪುತ್ತಾಂಡು ನಲ್ಲ ನಾಳಿಲೇ ಕೇಸವನ್ ಪಿರಂದಾನ್ ನವನಾಯಕನ್ ಪಿರಂದಾನ್ (2)||ಪ|| ಸಿನ್ನನ್ಸಿರು ವಯದಿನಿಲೆ ಪಳ್ಳಿ ಸೆಲ್ಲುಂ ಪರುವತ್ತಿಲೆ ವೆಳ್ಳೆಯರಸಿ ಮಗುಡಂದರಿತ್ತ ನಾಳುಂ ವಂದದೂ ನಾಳುಂ ವಂದದು ಅನ್ರಳಿತ್ತ ಇನಿಪ್ಪದನೈ ವೀಸಿ ಎರಿಂದ ಅವನುಳ್ಳಂ ತನ್ಮಾನಮಿಳಂದ ಮಕ್ಕಳ್ ನಿಲೈ ಕಂಡು ವೆಗುಂಡದು ಸಿಂದನೈ ಸೆಯ್ದಾನ್ ಅವನ್ ಸಂಗಮಳಿತ್ತಾನ್ ತನ್ನೈಯುಣರ್ಂದ ಬಾರತಮುಮುಂ ಎಳುಂದಿಡ ಚೆಯ್ದಾನ್||1|| ಕೇಸವನ್ ಪಿರಂದಾನ್… ಪಳ್ಳಿ ಇರುದಿ ಆಂಡಿನಿಲೆ ಪಳ್ಳಿದನೈ ಪಾರ್ವೈಯಿಡ ಆಂಗಿಲ ಅದಿಕಾರಿಯವನ್ ವರುಗೈ ತಂದನನ್ ವರುಗೈ ತಂದನನ್ […]

Read More

ಸಂದನಂ ಎಂಗಳ್ ನಾಟ್ಟಿನ್ ಪುಳುದಿ (ತಮಿಳ್)

ಸಂದನಂ ಎಂಗಳ್ ನಾಟ್ಟಿನ್ ಪುಳುದಿ ಗ್ರಾಮಮನೈತ್ತುಂ ತವಭೂಮಿ ಸಿರುಮಿಯರೆಲ್ಲಾಂ ದೇವಿಯಿನ್ ವಡಿವಂ ಸಿರುವರನೈವರುಂ ರಾಮನೇ, ಸಿರುವರನೈವರುಂ ರಾಮನೆ ||ಪ|| ಕೋವಿಲೈಪೋಲೆ ಉಡಲಗಳ್ ಪುನಿದಂ ಮಾಂದರನೈವರುಂ ಉಪಕಾರೀ ಸಿಂಗತ್ತುಡನೆ ವಿಳೈಯಾಡಿಡುವೋಂ ಆವಿನಂ ಎಂಗಳ್ ಅನ್ಬುತ್ತಾಯ್ ಕಾಲೈಯಿಲ್ ಆಲಯ ಮಣಿಗಳ್ ಉಯಂಗುಮ್ ಕಿಳಿಗಳ್ ಕಣ್ಣನ್ ಪೇಯರ್ ಪಾಡುಮ್ ||1|| ಸಿರುಮಿಯರೆಲ್ಲಾಮ್.. ಉಳೈಪ್ಪಾಲ್ ವಿದಿಯೈ ಮಾಟ್ರುಮ್ ಮಣ್ಣಿದು ಉಳೈಪ್ಪಿನ್ ನೋಕ್ಕಮ್ ಪೊದು ನಲಮೇ ತ್ಯಾಗಮುಂ ತವಮುಂ ಕವಿಗಳ್ ಪಾಟ್ಟಿನ್ ಕರುವಾಯ್ ಅಮೈಯುಮ್ ನಾಡಿದು ಗಂಗೈ ಪೊಲೆ ತೂಯ ಜ್ಞಾನಮ್ ಜೀವ ನದಿಯೆನ […]

Read More

ಕೈಯಿನಿಲ್ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಳುಮ್ ಏಂದಿ (ತಮಿಳ್)

ಕೈಯಿನಿಲ್ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಳುಂ ಏಂದಿ ಸಕ್ತಿ ಎಳುಂದಿಟ್ಟಾಳ್ ಭಾರದನೇ ಇನಿ ಅಂಜಿಡ ವೇಂಡಾಮ್ ಪುದು ಯುಗಮ್ ಕಂಡಿಡುವೋಮ್ ಕೈಯಿನಿಲ್ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಳುಂ ಏಂದಿ ಸಕ್ತಿ ಎಳುಂದಿಟ್ಟಾಳ್|| ಪ || ಧರ್ಮಮ್ ತಾಳ್ಂದು ಅಳಿಂದಿಡುಂ ಪೋದಿಲ್ ಅನ್ನೈ ಕೋಲಮ್ ಕೊಳ್ವಾಳ್ ತರಣಿ ನಡುಂಗಿಡ ತಾಂಡವ ಮಾಡಿ ತೀಯೋರ್ ಮಾಯ್ನ್ದಿಡ ಸಿರಿಪ್ಪಾಳ್ ಅಸುರ ಪುರಿಯಿನೈ ಅಳಿತ್ತೋಳಿತ್ತೇ ಅವಳ್ ಆಣ್ಮೈ ಕಾಟ್ಟಿಡುವಾಳ್ || 1 || ರಾಮನಿನ್ ವಿಲ್ಲಿಲ್ ತೋನ್ರಿಯ ಅನ್ನೈ ವೀಮನೈ ಆಟ್ಕೊಂಡಿಡುವಾಳ್ ಅರ್ಜುನನ್ ವಿಲ್ಲಿಲ್ ಪಾಂಡವರ್ ಪಡೈಯಿಲ್ ತೋನ್ರಿಯೆ ಧರುಮಮ್ […]

Read More

ವಂದೇ ಮಾತರ ಗೀತಮ್ ಸೋಲ್ಲಿ (ತಮಿಳ್)

ವಂದೇ ಮಾತರ ಗೀತಮ್ ಸೋಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಪಣಿವೋಂ ಭಾರತೀ ಪಾದಂ ವಂದೇ ಮಾತರ ಗೀತಮ್ || ಪ || ಪುವಿಯೋರ್ ವಿರಟ್ಟಿಡ ಪುಗಲಿಡಮ್ ತೇಡೀ ತವಿತ್ತವರ್ ವಂದದು ಭಾರತಮ್ ನಾಡೀ ಸೇಯ್ ಪೋಲ್ ಕಲಂಗಿನರ್ ಪಾಯ್‍ಮರತ್ತೋಡು ಪೋಯ್ ವರವೇಟ್ರಾಳ್ ತಾಯ್ ಮನತ್ತೋಡು ಆಹಾ ಆಹಾ ಅನ್ನೈಯವಳ್ ತಾನ್ ಆನಂದಂ ತಂದಿಡುಂ ಶಂಕರಿ ಉಮೈತಾನ್ || 1 || ಮುಪ್ಪದು ಕೋಡಿ ಮುಗಂಗಳೈ ಉಡೈಯಾಳ್ ಕೈಪಿಡಿ ಅಳವೂರು ಅನ್ನಿಯರ್ ವರವಾಲ್ ತಾಳ್ಂದನಳ್ ತರಣಿಯಿಲ್ ಆಂಡುಗಳ್ ಆಯಿರಮ್ ತಂದೋಂ ಮೀಟ್ಟಿಡ […]

Read More

ಸಂಘಮೆನ್ನುಮ್ ಗಂಗೈಯೂಟ್ರೂ (ತಮಿಳು)

ಸಂಘಮೆನ್ನುಮ್ ಗಂಗೈಯೂಟ್ರೂ ಎಂಗುಂ ಪೊಂಗಿಡ ಸಪದಮೇರ್ಪೋಂ || ಪ || ತೂಯ್ಮೈಯೂಟ್ಟುಂ ಪುನಿದ ನೀರಿದು ಯರ್ ತುಡೈಕ್ಕುಂ ಅಮುದವಾರಿ ಪಾಲೈ ನಿಲತ್ತೈ ಸೋಲೈಯಾಕ್ಕುಂ ಪಾಲುಮ್ ತೇನುಮ್ ಓಡವೈಕ್ಕುಮ್ ಅನ್ಬು ವೆಳ್ಳಂ ಪೆರುಗ ವೈಕ್ಕುಂ ಇನ್ಬ ವಾಳ್ವೈ ಪಾದುಕಾಕ್ಕುಂ || 1 || ಗಂಗೈ ತೋನ್ರಲ್ ಎಳೀದು ಅಲ್ಲ ಕಡುಂತವತ್ತಿಲ್ ಮುನೈಯ ವೆಂಡುಮ್ ಕಂಡಿರಾದ ಇಡರಗಳ್ ಸಾಡುಮ್ ಕಣ್ ಕಲಕ್ಕುಂ ಮೋಘಮ್ ಮೂಡೂಮ್ ಭಗೀರಥನಿನ್ ನಿನೈವು ಉಂದ ಪಾಯ್ನ್ಧು ದು ಸೆಲ್ಲುಮ್ ಧೀರರಾವೋಮ್ || 2 || ಸಂಘಪ್ಪಣಿಕ್ಕೆ […]

Read More

ಸಂಘ ಗಂಗೈ ಪೆರುಗಿ ಪಾಯುದು (ತಮಿಳ್)

ಸಂಘ ಗಂಗೈ ಪೆರುಗಿ ಪಾಯುದು ನವ ಭಗೀರಥನ್ ಪುಗಳ್ ಪರಪ್ಪಿ ವೆಟ್ರಿ ಗೀತಮ್ ನಿದಮುಮ ಪಾಡುದು ಸಂಘ ಗಂಗೈ ಪೆರುಗಿ ಪಾಯುದು || ಪ || ಮಲೈಗಳ್ ಪಾರೈಗಳ್ ತಡೈ ಪಿಳಂದೆ ಚಿನ್ನನ್ ಚಿರಿಯ ಅರುವೀ ಪಿರಂದದು ಅಚ್ಚಮೂಟ್ಟುಂ ಗುಗೈಗಳ್ ವಳಿಯೇ ಅಚ್ಚಮಿನ್ರಿ ಪಾಯ್ನ್ದು ವಂದದು ಸ್ವರ್ಗ ಗಂಗೈ ವಿರಿಂದು ಪರಂದೆ ಪೆರುಂಕಡಲ್ ಎನ ವಡಿವೆಡುತ್ತದು || 1 || ಕೊಡಿಯ ತಡೈಗಳ್ ಸುವರ್ಗಳ್ ಎದುವುಂ ವಳಿ ಮರಿತ್ತಿಡ ಇಯಲವಿಲ್ಲೈ ಸೀರುಂ ಶಿವನಿನ್ ಸಡೈ ಮುಡಿಯಿಲುಂ ಸಿಕ್ಕಿ […]

Read More

ಚಂದನಮ್ ಎಂಗಲ ನಾಟ್ಟಿನ ಪುಲುದಿ (ತಮಿಳು)

ಚಂದನಮ್ ಎಂಗಲ ನಾಟ್ಟಿನ ಪುಲುದಿ ಗ್ರಾಮಮಣೈತ್ತುಮ ತವಭೂಮಿ ಶಿರುಮಿಯರೆಲ್ಲಾಮ್ ದೇವಿಯಿನ ವಡಿವಮ್ ಶಿರುವರಣೈವರುಮ ರಾಮನೆ, ಶಿರವರಣೈವರುಮ ರಾಮನೆ         || ಪ   ||   ಕೋಯಿಲೈಪ್ಪೊಲೆ ಉಡಲಗಲ ಪುನಿದಮ್ ಮಾಂದರಣೈವರುಮ ಉಪಕಾರಿ ಶಿಂಗತ್ತುಡನೆ ವಿಲೈಯಾಡಿಡುವೋಮ ಆವಿನಮ್ ಎಂಗಲ ಅಣಬುತ್ತಾಯ್ ಕಾಲೈಯಿಲ ಆಲಯ ಮಣಿಗಲ ಮುಂಲಗುಮ್ ಕಿಲಿಗಲ ಕಣ್ಣನ ಪೇಯರ ಪಾಡುಮ ಶಿರುಮಿಯರೆಲ್ಲಾಮ್ ದೇವಿಯಿನ ವಡಿವಮ್                                 || […]

Read More

ಕೇಶವರ್ ತಮ್ ಕುರಲಳೈಕ್ಕುದು (ತಮಿಳ್)

ಕೇಶವರ್ ತಮ್ ಕುರಲಳೈಕ್ಕುದು ಪಾಸ ಬಂಧಮುಡೈತ್ತು ವರುವೋಮ್      || ಪ  || ವರುಮೈಯಾಲ್ ಇನ್ನಾಡು ವಾಡುದು ಸಿರುಮೈಯಾಲ್ ಸಿರಮ್ ಕವಿಳ್ಂದಿರಂಗುದು ಎಂದ ನಾಡಿದು ಎನ್ನ ನಿಲೈಯಿದು ಎನ್ರು ವಾಳ್ವುಂ ವಳಮುಮ್ ಓಂಗುಮ್    || 1 || ಎಂಗು ಸಿಂಧು ? ಎಂಗು ವಂಗಂ ? ಎಂಗೆಮ್ ಮುಂದೈಯರ್ ವಾಳ್ಂದ ಭೂಮಿ ಎವರದಿಲ್ ಅರಸೋಚ್ಚುಗಿನ್ರಾರ್ ಎನ್ರು ಅದನೈ ಮಿಂಡುಮ್ ಪೆರುವೋಮ್  || 2 || ಅಮರ ಎಂಗಳ್ ಪೆರುಂವಿನತ್ತಿನೈ ಅಳಿತ್ತು ಉಂಡುಯಿರ್ ವಾಳ್ಬವರ್ ಯಾರ್ ತಾಯೈ […]

Read More

ಕೈಯಿನಿಲ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಲುಮ ಎಂದೀ (ತಮಿಳು)

ಕೈಯಿನಿಲ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಲುಮ ಎಂದೀ ಶಕ್ತಿ ಎಲುಂದಿಟ್ಟಾಲ ಭಾರಧನೇ ಇನಿ ಅಂಜಿಡ ವೇಂಡಾಮ್ ಪುದು ಯುಗಮ ಕಂಡಿಡುವೋಮ್ ಕೈಯಿನಿಲ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಲುಮ ಎಂದೀ                                                    || 1 ||   ಧರೂಮಮ್ ತಾಲಂದು ಅಲಿಂದಿಡುಮ ಪೋದಿಲ ಅನೈ ಕೋಲಮ ಕೋಲವಾಲ್ ಧರಣೀ ನಂಡುಗಿಡತ್ […]

Read More