ಸಂಘ ಗಂಗೈ ಪೆರುಗಿ ಪಾಯುದು (ತಮಿಳ್)

ಸಂಘ ಗಂಗೈ ಪೆರುಗಿ ಪಾಯುದು
ನವ ಭಗೀರಥನ್ ಪುಗಳ್ ಪರಪ್ಪಿ
ವೆಟ್ರಿ ಗೀತಮ್ ನಿದಮುಮ ಪಾಡುದು
ಸಂಘ ಗಂಗೈ ಪೆರುಗಿ ಪಾಯುದು || ಪ ||

ಮಲೈಗಳ್ ಪಾರೈಗಳ್ ತಡೈ ಪಿಳಂದೆ
ಚಿನ್ನನ್ ಚಿರಿಯ ಅರುವೀ ಪಿರಂದದು
ಅಚ್ಚಮೂಟ್ಟುಂ ಗುಗೈಗಳ್ ವಳಿಯೇ
ಅಚ್ಚಮಿನ್ರಿ ಪಾಯ್ನ್ದು ವಂದದು
ಸ್ವರ್ಗ ಗಂಗೈ ವಿರಿಂದು ಪರಂದೆ
ಪೆರುಂಕಡಲ್ ಎನ ವಡಿವೆಡುತ್ತದು || 1 ||

ಕೊಡಿಯ ತಡೈಗಳ್ ಸುವರ್ಗಳ್ ಎದುವುಂ
ವಳಿ ಮರಿತ್ತಿಡ ಇಯಲವಿಲ್ಲೈ
ಸೀರುಂ ಶಿವನಿನ್ ಸಡೈ ಮುಡಿಯಿಲುಂ
ಸಿಕ್ಕಿ ಮರೈಂದೆ ಮಾಯವಿಲ್ಲೈ
ಜನ್ನು ಋಷಿಯಿನ್ ಸೆವಿಯಿನ್ ವಳಿಯೇ
ಜಾಹ್ನವಿ ಅವಳ್ ಪಾಯ್ನ್ದು ವಂದಾಳ್ || 2 ||

ಪುನಿದ ಗಂಗೈ ಮಹಿಮೈಯಾಲೆ
ವಳಂ ಕೊಳಿಕ್ಕುದು ನಾಡನೈತ್ತುಮ್
ಪುಣ್ಯ ಭಾರತ ಅನ್ನೈ ಮೇನಿಯೈ
ಅಲಂಕರಿಕ್ಕುದು ವಣ್ಣಕ್ಕೊಲಂ
ಪಾಲೈವನಮಾಯ್ ವೇಟ್ರು ನಿಲಮಾಯ್
ಸಿಲ ಇಂಡಗಳ್ ತವಿಕ್ಕಲಾಮೋ || 3 ||

ಪಯಣಮ್ ಇನ್ನುಂ ಮುಡಿಯವಿಲ್ಲೈ
ಪಾದೈ ನಡುವಿಲ್ ಓಯ್ವು ಎನೋ
ಲಟ್ಷ್ಯಕ್ಕಡಲಿಲ್ ತನಿ ಕಲಕ್ಕ
ತಯಂಗೀ ಮಯಂಗೀ ನಿರ್‍ಪದೇನೋ
ಇಡೈಯರಾದ ಕಡುಂ ತವತ್ತಿನ್
ಕಾವಿಯತ್ತಿಲ್ ವರಿಗಳಾವೋಂ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code