bursa escort, görükle escort, izmit escort, pendik escort, pendik escort, bursa escort, holiganbet, casibom, bets10, jojobet, deneme bonusu, casibom, casibom, jojobet, jojobet

ಏಯೀ ದೇಸೊ ಏಯೀ ಮಾಟಿ

ಏಯೀ ದೇಸೊ ಏಯೀ ಮಾಟಿ ಮಮತಾಮಯೀ ಮಾಟಿ ಸೇಬಾರೆ ತಾರೊ ಜೀಬೊನ ದೇಬಾ ರೋಖಿಬಾ ತಾರೊ ನಾಟಿ ಸುಜಳ ಸುಫಳ ಸಸ್ಯೊ ಶ್ಯಾಮೊಳ ಆಮೋಯಿ ಜೊನ್ಮೊ ಮಾಟಿ || ಪ || ಜೂಹಿ ಝೊರಣ ಝೂರೀ ಜಾಯೇ ಜೊಹಿ ಕೋಯಲೀ ಕೂಹೂ ಗಾಯೇ ಸುಣಾ ಫಸೋಳೊ ಲಹರೀ ಖೇಲೀ ಬುಕುರೇ ಜಾಯೇ ಲೋಟಿ ಸುಜಳ ಸುಫಳ ಸಸ್ಯೊ ಶ್ಯಾಮೊಳ ಆಮೋಯಿ ಜೊನ್ಮೊ ಮಾಟಿ || 1 || ಚಿರ ಮೊಳಯ ಜಾರೋ ಪೊಬನ ಚಿರ ಸಬುಜ ಜಾರೋ […]

Read More

ಅಮಿ ಪ್ರಭಾತಿ ಸುರುಜ್ (ಅಸ್ಸಾಮಿ)

ಅಮಿ ಪ್ರಭಾತಿ ಸುರುಜ್ ದೇಖೀಸೋ ತಾರಾರೇ ಧೇಮಾಲೀ ರಚಾ, ತಮಸಾಕ್ ನೇವುಸೀ ಉಷಾಕ್ ಆದರೀ ಆನೀಸೋ || ಹಿಮಾಲಯ್ ಚುಡಾರ್ ತುಷಾರ್ ಭೇದೀ ಗಂಗಾರ್ ಪ್ಲಾವನ್ ಆನಿಸೋ ಸಿಂಧು ನರ್ಮದಾರ್ ಲಹರ್ ಠೇಲೀ ಜ್ಞಾನರ್ ಪೊಹಾರ್ ಮೇಲಿಸೋ ಪ್ರಾಚ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ ಹೇಂಗುಲಿ ಆಭಾರೇ ಜಗತ್ ಮಹೀಯಾನ್ ಕರಿಸೋ || ಬದ್ರಿನಾಥರ್ ಅಮರ್ ಗೀತರ್ ಸುರೇರೆ ನೂಪುರ್ ಬಾಜೇ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರೀರ್ ವಿವೇಕ್ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಮಾನವತಾರ್ ಬೀಜ್ ಸೀಂಚೇ ನವೀನೇ ಪ್ರಭಾತಕ್ ಅದರಿಬಲೋಯ್ ಸಿಯಾರ್ ಮರಮ್ ಜಾಸೇ || ಜಾಗಿಸೇ ಹಿಂದು […]

Read More

ಮಜಲ್ ಕಂಡೊಡ್ ಕಬಡಿ ಕಣೊಲೆಡ್ (ತುಳು ಹಾಡು)

ಮಜಲ್ ಕಂಡೊಡ್ ಕಬಡಿ ಕಣೊಲೆಡ್ ಪುಡೆರ್ದ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಜವನೆರ್ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಬಳಿದ ಜೋಕುಲು ಕುಡೊರ ಲಕ್ಕ್‌ದ್ ಉಂತ್‌ದೆರ್ || ಪ || ಸೇರ್ ಕಳಸೆಡ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ್ ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣುಂದು ಪೊಣ್ಣು ಮಣ್ಣ್‌ಲ್ ದೇವೆರೆಂದ್‌ದ್ ನಂಬ್‌ದ್ ನಡತ್‌ನ ಮಣ್ಣುಂದು || 1 || ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣ್‌ಗ್ ತತ್ತ್ ನಡತ್ಂಡ ಒಪ್ಪುನೆಂಚಗೆ ಪಣ್‌ಲೆಯೆ ಪಚ್ಚೆ ಕದಿರ್‌ಡ್ ಮುಳ್ಳು ಬಲ್ಲೆನ್ ಬುಡ್‌ಪುನೆಂಚಗೆ ಪಣ್‌ಲೆಯೆ || 2 || ಕತ್ತಿ ಕಡ್‌ಸಲೆ ಭರ್ಜಿ ಬೆತ್ತೊಲು ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತ್‌ಯೆ ದೀಪುನ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮೊಗು […]

Read More

ಜಯ ಜಯ ಜನನಿ ಮಂಗಲಕರನೀ – (ಬೆಂಗಾಲಿ)

ಜಯ ಜಯ ಜನನಿ ಮಂಗಲಕರನೀ ದs ನುಜ ದಲನಿ ಭಾರತಮಾ ನಮೋ ನಮೋ ನಮ ಜಗತ ಜನನೀ ಬೀರ ಪ್ರಸs ಬಿನಿ ಭಾರತಮಾ || ಪ || ಮಸ್ತಕ ಶೋಭಿತ ಶುಭ್ರ ಹಿಮಾಚಲ ಚರಣ ಚೂಮಿಛೆ ಬಿಮಲ ಸಿಂಧು ಜಲ ಗಂಗಾ ಜಮುನಾ ಉಚ್ಛಲ ಛಲ ಛಲ ಬೊಕ್ಕೆ ದs ಲೆ ತವ ಭಾರತಮಾ || 1 || ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನೀ ದುರ್ಗಾ ತೂಮಿ ಬಿಭಬರ್ಪಲಿನೀ ಲಖ್ಕೀ ತೂಮಿ ಗ್ಯಾನ ದಾಯಿನೀ ಬಿದ್ದಾ ತೂಮಿ ದ್ವೇಷ ಕ್ಲೇಷ ಹರಿ […]

Read More

ಮಾತೃ ಪೂಜಾತ ಶತ ಜೀವನರ (ಅಸಮಿಯಾ ಗೀತೆ )

ಮಾತೃ ಪೂಜಾತ ಶತ ಜೀವನರ ಅವಿರತ ಸಮಿಧ ದಿಉಂ ಆಹಾ ಲುಈತರ ಪಾರರೆ ಶಕ್ತಿ ಆಹಾ ಗುರು ಶಂಕರರೆ ಭಕ್ತಿ ಆಹಾ ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಗಢೊಂ ಆಹಾ, ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಗಢೊಂ ಆಹಾ ॥ ಪ ॥ ದುರ್ಜಯ ಸಾಹ ದಿಸೆ ಬೀರ ಲಚಿತೆ ತ್ಯಾಗರ ಭಾವನಾ ದಿಸೆ ಬೀರ ಕುಶಲೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖಮಯ ಮೋಹ ತ್ಯಾಗ ಆಮಿ ಮುಕ್ತ ಜುಜಾರು ಹೋಈ ಉಲಾಉಂ ಆಹಾ                  […]

Read More

ಏಕ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ, ಏಕ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ, ಏಕ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದ ಕಥೆ

ಏಕ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ :- ಪೂರ್ವಂ ರಾಮ ತಪೋವನಾಭಿಗಮನಂ, ಹತ್ವಾ ಮೃಗಂ ಕಾಂಚನಮ್ | ವೈದೇಹಿ ಹರಣಂ, ಜಟಾಯು ಮರಣಂ, ಸುಗ್ರೀವ ಸಂಭಾಷಣಂ | ವಾಲೀ ನಿಗ್ರಹಣಂ, ಸಮುದ್ರ ತರಣಂ, ಲಂಕಾಪುರೀ ದಾಹನಮ್ | ಪಶ್ಚಾದ್ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹನನಂ, ಏತದ್ಧಿ ರಾಮಾಯಣಮ್ ||   ಏಕ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ :- ಆದೌ ಪಾಂಡವ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಜನನಂ, ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹೇ ದಾಹನಮ್ | ದ್ಯೂತೇ ಶ್ರೀಹರಣಂ, ವನೇ ವಿಹರಣಂ, ಮತ್ಸ್ಯಾಲಯೇ ವರ್ಧನಮ್ | ಲೀಲಾ ಗೋಗ್ರಹಣಂ, ರಣೇ ವಿತರಣಂ, ಸಂಧಿಕ್ರಿಯಾ ಜೃಂಭಣಮ್ […]

Read More

ಸಂಗ್ ಚಲೌರೇ, ಜುರ್ ಮಿಲ್‍ಕೆ ಚಲೌರೇ  (ಛತ್ತೀಸ್ಗಡಿ)

ಸಂಗ್ ಚಲೌರೇ, ಜುರ್ ಮಿಲ್‍ಕೆ ಚಲೌರೇ ದೇಶ್ ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕತಾ ಕೆ ರಸ್ತಾ ಗಢೌರೇ        || ಪ || ಸುನೌಗಾ ಕಿಸಾನ್ ಜವಾನ್, ಸುನೌ ಸಂಗೀ ಭಾಯೀ ಛುವಾಛೂತ್ ಅವು ಭೇದಭಾವ್ ಕೇ ಛೋಡೌಗಾ ಲಡಾಯಿ ಭಾಯಿಚಾರಾ ಕೇ ಅಪನ್ ಮನ್ ಮಾ ಭಾವ್ ಧರೌರೇ      || 1 || ಫೂಟ್ ಕೇ ಕಾರಣ ಸಬ್ ಝನ್ ಝೆಲೆನ್ ದೇಶ್ ಮಾ ಗುಲಾಮೀ ಏಕತಾ ಕೇ ಕಮೀ ಮಾ ಸಹೆನ್ ಕತ್‍ಕಾ ಬದ್‍ನಾಮೀ ಅಬ್ ಸುಧರ್ ಕೆ […]

Read More

ಪಲೆಮ ಶಕಪೀ ಭಾರತ ಮಾತಾ (ಮಣಿಪುರಿ)

ಪಲೆಮ ಶಕಪೀ ಭಾರತ ಮಾತಾ, ನುಂಶೀ ಚಾವುಟಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ! ಶಕಲಿ ಪುನ್ನಾ ನಚಾಶಿಂನಾ, ನಂಗೀ ಮಾಂದಾ ಅಮರಗಾಠಾ        || ಪ || ನಂಗೀ ಶೇಂಲ ಗರ್ಭನುಂದಾ, ಹುನಖಿ ಮರು ಶಿವ ಪಾಮೇಲ ನಂಗೀ ಶೇಂಲ ತಂಪಾಕಥತ್ಕಾ ಚಾವುಖಿ ಮುಣಿ ಋಷಿ ಕಯಾ        || 1 || ಹೌಖಿ ಕಲ್ಪ – ಕಲ್ಪ ಖುದಿ, ನಂಗೀ ಗುಣ ಗಾನ ಶಕನಾ – ಶೌನ್ನಾ ಲೀಯಿರೋಯಿ ಥಾಬಾ ನಂಗೀ ಶಕ್ತಮ, ಕವಿ ಕನಾಗೀ ಕಲ್ಪನಾನಾ    || 2 […]

Read More

ಭಾರತರಾ ಪೋಕ್ಲಬಾ ಭಾರತತಾ ಚಾವೋಂರಬಾ (ಮಣಿಪುರಿ)

ಭಾರತರಾ ಪೋಕ್ಲಬಾ ಭಾರತತಾ ಚಾವೋಂರಬಾ ಐಯ್ವೋಯನಿ ಮಪಾರಿ ಭಾರತ ಯಿಮಾಗೀ ಕತ್ಕನಿ ಮಾದೊಂದಾ ಹಿಂಗನಿ ಭಾರತತಾ ಉತ್ಕನಿ ಮಾಲೆಮದಾ ಭಾರತ ಕೀ ಜಯ ವೋಯಿಬಾ   || ಪ || ಹಿಮಾಲಯ ಚಿಂಗಶಾಂಗನಾ ಉಹುಪ ವೊಯಿದುನಾ ಡಾಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೀ ಅವಾಂಗ ನೊಂಗ ಮದೊಂದಾ ಮಿಂಗಶೆಲಗುಮ ಡಾಲ್ಲಿ ಬಾ ಹಿಂದು ಸಾಗರನಾ ಚಾಮಥೊಕ್ಲಿ ಯಿಮಾಗಿ ಚರಣಗೀ ಯಮ್‍ಚಾಲಸೆ     || 1 || ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿಗಿ ಶೆಂಗಲಬಾ ವಾಯ್ವನ್ನಾ ಢಮೋಂಯಿದಾ ಚುರಬಾ ಮಪಾರೀ ಐಖೋಯನಿ ಉಲ್ಲಸಿ ತಾಯಿಬಂಗದಾ ಐಖೋಯಗೀ ಥೌನಾಸೆ […]

Read More

ಮುಂ ಏಕ ಬಿಂದು….. ಸಿಂಧು ಸಪನ ದೇಖಿಛಿ (ಒರಿಯಾ)

ಮುಂ ಏಕ ಬಿಂದು….. ಸಿಂಧು ಸಪನ ದೇಖಿಛಿ ಹಿಂದು ಸಾಗರ ತರಂಗ ತೋಳಿ ಹಾತಠಾರಿ ಮೋತತೆ ಡಾಕುಛಿ ಮುಂ ಏಕ ಬಿಂದು….. ಸಿಂದು ಸಪನ ದೇಖಿಛಿ    || ಪ || ಏಕು ಏಕ ಕರಿ ಅನೇಕ ಹೋಯಿಛಿ ಗರಿಗಹ್ವರ ಲಂಘಿ ಚಾಲಿಛಿ ಕುಲುಕುಲು ತಾನೆ ಘರ್ಘರ ನಾದೆ ತಾನ ಮೋರ ಮಿಶೀ ಜಾಯಿಛಿ ಮುಂ ಏಕ ಬಿಂದು….. ಸಿಂಧು ಸಪನ ದೇಖಿಛಿ    || 1 || ಪಥ ಪ್ರಾಂತರ ಮಾಯಾ ಮೋಹ ಭುಲಿ, ಬಾಧಾ […]

Read More