ಪಲೆಮ ಶಕಪೀ ಭಾರತ ಮಾತಾ (ಮಣಿಪುರಿ)

ಪಲೆಮ ಶಕಪೀ ಭಾರತ ಮಾತಾ, ನುಂಶೀ ಚಾವುಟಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ !
ಶಕಲಿ ಪುನ್ನಾ ನಚಾಶಿಂನಾ, ನಂಗೀ ಮಾಂದಾ ಅಮರಗಾಠಾ        || ಪ ||

ನಂಗೀ ಶೇಂಲ ಗರ್ಭನುಂದಾ, ಹುನಖಿ ಮರು ಶಿವ ಪಾಮೇಲ
ನಂಗೀ ಶೇಂಲ ತಂಪಾಕಥತ್ಕಾ ಚಾವುಖಿ ಮುಣಿ ಋಷಿ ಕಯಾ        || 1 ||

ಹೌಖಿ ಕಲ್ಪ – ಕಲ್ಪ ಖುದಿ, ನಂಗೀ ಗುಣ ಗಾನ ಶಕನಾ – ಶೌನ್ನಾ
ಲೀಯಿರೋಯಿ ಥಾಬಾ ನಂಗೀ ಶಕ್ತಮ, ಕವಿ ಕನಾಗೀ ಕಲ್ಪನಾನಾ    || 2 ||

ಈಮಾ ನೀಂಬಾ ಪಾರೀ ನಮೋಮ, ಕತಖಿ ಪುನ್ಸೀ ನೋಕನಾ – ನೋಕನಾ
ಯೌಖಿ ಲೇಪ್ತ ನಂಗೀ ಚರಣ, ನಂಗೀ ನುಂಶಿ ಮಿತಯೇ ಮಾಂದಾ    || 3 ||

ಥಾಸೀ ಆಸನ ಥಮೋಯಿನುಂದಾ, ಶೇಂಲಸೀ ಡಸಿ ಮಣಿ ತಾಂಬಲ
ಶೇಂಲಸೀ ಚರಣ ಮಿತಕೀ ಪಿನಾ, ಕತಸೀ ಪುನ್ಸೀ ಥವಾಯಿ ಮಣಿ     || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code