bursa escort, görükle escort, izmit escort, pendik escort, pendik escort, bursa escort, holiganbet, casibom, bets10, jojobet, deneme bonusu, casibom, casibom, jojobet, jojobet

ಸಂಘಟನಂ ಒಕ ಯಜ್ಞಂ

ಸಂಘಟನಂ ಒಕ ಯಜ್ಞಂ ಸಮಿಧಗ ಮನ ಜೀವನಂ ಭರತಮಾತ ಪಾದಾಲಕು ಮುವ್ವಲಂ ಆಮೆ ಮೊಮು ಪೈನ ಚಿರು ನವ್ವುಲಂ || ಪ || ಗಲಗಲ ಪಾರೇ ಆ ಜಲಪಾತಮ್ ನಿಲಿಚಿಂದಾ ತನಕೋಸಂ ಏನಾಡೈನಾ ಮಿಲಮಿಲ ಮೆರಿಸೇ ಒಕ ಅಗ್ನಿಕಣಮ್ ಮಿಗಿಲಿಂದಾ ತನಕೋಸಂ ಏ ಕ್ಷಣಮೈನಾ ತರತರಾಲ ಭಾರತೀಯ ತಾಪಸುಲದಿ ಈ ಮಾರ್ಗಂ ಆತ್ಮಲೋ ನಿವೇದನಂ ಅಮ್ಮಕು ನೀರಾಜನಂ || 1 || ಭೂಮಿ ಪೊರಲಲೋ ಪುರುಡುನು ಪೋಸೆ ರೈತು ರಾಸಾಡಾ ತನ ಪೇರುನು ಏನಾಡೈನಾ ಆಜನ್ಮಾಂತಂ ಸೇವಲು […]

Read More

ಜನ ಜಾಗೃತ ನವ ಭಾರತ ಮಹೋದಯಂ (ತೆಲುಗು)

ಜನ ಜಾಗೃತ ನವ ಭಾರತ ಮಹೋದಯಂ ಈ ಕನುಲತೋನೇ ಕಾಂಚುದಾಂ ಈ ಜೀವತಮುನ ಸಾಧಿಂಚುದಾಂ       || ಪ || ಪ್ರತಿ ಹೃದಿಲೋ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮೋಸುಲೆತ್ತ ನರನರಾನ ನವ ಚೇತನ ವೆಲ್ಲಿ ವಿರಿಯ ಸಮತಾ ಭಾವನ ಪೆಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಹೃದಿಲೋ ಮಮತ ನಿಂಪಿ ಜಾತಿನಿ ಸೇವಿಂಚುದಾಂ ಮನ ಭಾರತಿನೇ ಪೂಜಿಂಚುದಾಂ     || 1 || ಮನ ಪೂರ್ವಲ ಮಹನೀಯುಲ ಸ್ಮರಿಯಿಂಚಿ ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಹೋನ್ನತಿನ ಗುರ್ತೆರಿಗಿ ಪರಿಹರಮು ಶ್ರಮಿಯಿಂಚಿ ಜಗತಿನ ಶಿರಮೆತ್ತಿ ನಿಲಚಿ ಜಾತಿನಿ ಸೇವಿಂಚುದಾಂ ಮನ ಭಾರತಿನೇ ಪೂಜಿಂಚುದಾಂ     || 2 […]

Read More

ಭಾರತೀ ಭಗವತಿ ನಾ ತಲ್ಲಿ (ತೆಲುಗು)

ಭಾರತೀ ಭಗವತಿ ನಾ ತಲ್ಲಿ ನೀ ಭಾಗ್ಯಮೆ ಕೋರುದು ನಿರತಮತಲ್ಲಿ ಭಾರತೀ ಭಗವತಿ…..               || ಪ || ಹಿಮವನ್ನಗಮೆನಿ ದರಹಸಂ ಹಿಂದೂ ಸಾಂಹಮೆ ಚರಣ ವಿಲಾಸಂ ಗಂಗಾ ಸಿಂಧು ನೀ ಕದಲೀಕಲಾಕು ಶ್ರೀ ಕಾರಂಬಯೀ ಪಾಗಿನ ಚಂದಮ     || 1 || ಭಾರತೀ ಭಗವತಿ….. ಚತುರಾಶ್ರಮಾಮುಲು ನೀ ಜೀವನ ಸೂತ್ರಮ ಚತುರ್ವೇದಮುಲು ನೀ ಪಾವನ ಗಾತ್ರಂ ಚತುರಧಾಮಮುಲು ನೀ ಹೃದಯವಿದಿನಿ ವಿನಿಪಿಂಚಿನದಿ ಸಮತಾ ನದಾಮ     || 2 || […]

Read More

ಶಿವುದೇಜಾನೈ ಶಿವುನಿ ಕೋಲಿಚಿನಟು (ತೆಲುಗು)

ಶಿವುದೇಜಾನೈ ಶಿವುನಿ ಕೋಲಿಚಿನಟು – ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇವತಾರಾಧನಮು ಕ್ಷನಿಕಮೈನ ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನಮು – ಅಮರ ಮೋನಚೈಡಿ ಸಾಧನಮು…..    || ಪ || ಪೂಜಿನ ಪೂವುಮ ತನುವುನ ಪೆಂಚಿ – ಸ್ನೇಹಗಂಧಮುನು ಜಮಲಕು ಪೇಂಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ತಿಕಾ ವಿಕಸಿಂಚಾಲಿ – ಸಂಘಶಕ್ತಿಗಾ ಭಿಸಿಂಚಾಲಿ….. |             || 1 || ತನುಮನ ಜೀವನ ತ್ಯಾಗರಾಗಮುಲ – ನಿತ್ಯಸಾಧನಲ ಶೃತಿಚೇಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಿನಲೋ ತಂತ್ರಿಗತಾನೈ – ಸಮರಸಗೀತೆ ವಿನಿಪಿಂಚಾಲಿ…..            […]

Read More

ನವ ಭಾರತ ಆಕಾಶಂಲೋ (ತೆಲುಗು)

ನವ ಭಾರತ ಆಕಾಶಂಲೋ – ಪೆನು ಚಿಕಟಿ ಕಮ್ಮೀನವೆಲಾ ವೆಲಿಗಿಂದೋಕ ನೂತನಜ್ಯೋತಿ – ಪುನಕಿಂಚಗ ಭಾರತಜಾತಿ…..  || ಪ || ವೋಕ ಉಗಾದಿನಾಡುವಯಿಂಚಿ – ತರತಕಾಲ ಅಲಸಟ ದೃಂಚಿ ನವಯುಗ ಮುನು ಪ್ರಾರಂಭುಚಿ – ಯುವತರಾನ್ನಿ ಸೃಷ್ಟೀಂಚಿದಿ ಹೃದಯಾಲನು ರಗಿಲಿಂಚಿಂದಿ…..                          || 1 || ಅರುನಾರುಣ ಧ್ವಜ ನಲಿಪಿ – ಕಿರಣಾಲನು ನಲುಗಡ ನಡಿಲಿಪಿ ಜಡಮೂಡ ಜನಾವಲಿ ಕುದಿಪೆ – ತಾಲಿವೆಲುಗುಲು […]

Read More

ನಮೋಜನನಿ ಭಾರತಾವನಿ (ತೆಲುಗು)

ನಮೋಜನನಿ ಭಾರತಾವನಿ – ಸಕಲ ಸೌಖ್ಯ ಸಂಘಾಯಿಣೀ….. ಗಿರುಲಂದುನ ತರುಲಂದುನ – ಬನುಲಂದುನ ಗುನುಲಂದುನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಕಾಲಲೋ || ಪ || ನೀ ಕೀರ್ತಿಯೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಂಭು – ಇಜಗಮೆ ಪರವಶಿಂಚು….. ಧರ್ಮರತುಲ ಕರ್ಮಯುತುಲ – ಗಿರಿಕಾನನ ಪುರವಾಸುಲ ವಿಜ್ಞಾನುಲ ಅಜ್ಞನುಲಲೋ || 1 || ನೀ ರೂಪಮೆ ಮಾಕುದೋಚು – ಏಕಾತ್ಮತ ಯೇದಲ ಬೂಚೂ….. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಲ ಶೋಧನಲೋ – ಧರ್ಮಜ್ಞಲ ಬೋಧನಲೋ ವೀರಜತುಲ ವರಸಾಧನಲೋ || 2 || ನೀ ದೀಕ್ಷಯಿ ವೆಲ್ಲಿವಿರಿಯು – ನೀ […]

Read More

ಮನಮಂತಾ ಹಿಂದುವುಲಂ (ತೆಲುಗು)

ಮನಮಂತಾ ಹಿಂದುವುಲಂ – ಅದೆ ಅದೆ ಮನ ಅನುಬಂಧಂ – ಮನಮಂತಾ….. || ಪ  || ಹಿಂದುವುಲಂ ಪ್ರಿಯಬಂಧುವುಲಂ – ಸುಗುಲ ಸಿಂಧು ಜಲ ಬಂದುವುಲಂ ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮುನು ಪೂಜಿದ್ರಾಂ – ಹೈಂದನ ಜಾತಿನಿ ಸೇವಿದ್ರಾಂ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಕೈ ಹಿಂದು ಸಂಘಟನಾ – ಸೋಪಾನಮ್ಮನಿ ಚೂಪಿಟ್ಟಾಂ…..          || 1 || ಹಿಂದುತ್ವಮೆ ಮನ ಉಪಿರಿ ಹೈಂದವಮೆಮನ ಸಿರೂಲ ಝರೀ ಹಿಂದುವುಗಾನೆ ಜೀವಿದ್ರಾಂ – ಹಿಂದುವುಗಾನೆ ಮರನಿದ್ರಾಂ ಮರಲ ಮರಲ ಇಲ ಜನನಮಂದುಚು – ಹಿಂದುವುಗಾನೆ ಜನ್ಮೀದ್ರಾಂ…..        […]

Read More

ಮಾಧವ ನೀ ತಲಪು ದೇಶದೇವರು ಪಿಲುಪು (ತೆಲುಗು)

ಮಾಧವ ನೀ ತಲಪು ದೇಶದೇವರು ಪಿಲುಪು ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿಂಣತನ ಪೇನ ತ್ಯಾಗ ಭಾವನ ಗೆಲುಪು….. || ಪ || ನೀಲೊನಿ ಮಾನವತಾ – ತೋಹಿ ಪ್ರಜಹೈಮಮತ ಆದರ್ಶಮಗು ನಡಜ – ಅದೆ ಮಾತು ಚೇಯುತ, ಅಡೆಮಾಕು ಚೇಯುತ….. || 1 || ವೋಕದೀಪ ಮೀಜಗತಿ – ಶತಕೋಲಿ ಅಗುರಿಜೀ ವೇಲ ಈದಯಾಲಖೋ ವೆಂಲಗು ನಿಂಪಿನ ಜ್ಯೋತಿ, ವೆಲಗು ನಿಂಪಿನ ಜ್ಯೋತಿ…..|| 2 || ಶೃಜಿಲೆನಿ ವಿನೆಲಾ ವಿಡಿವಡಿನ ಜಾತಿನೆ ಜತಕುರ್ಚಿ ಜಾತೀಯಗೀತೀ ಪಲಿಕಿನ ನೇತಾ, ಮಿತಿ ಪಲಿಕಿನ […]

Read More

ಮಾದೆನೋಯ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ (ತೆಲುಗು)

ಮಾದೆನೋಯ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಮಾದೆ ಮಾದೆ ಮಾದೆನೋಯ              || ಪ || ಢಮ ಢಮ ಢಮ ಢಮ ಢಕ್ಕನಗಾರಾಲಾ – ದಿಕ್ಕುಪಿಕ್ಕಟಿಲ ವ್ರೋಣಿಸ್ಥಾಮ ಗಣ ಗಣ ಗಣ ಗಣ ಘಂಟಾರಾವಂ – ಘಣ ಗರ್ಜನಗಿ ವಿನಿಪಿಸ್ತಾಮ ರೆಪ ರೆಪ ರೆಪ ರೆಪ ರಿಕ್ಕಿಲ ತಾಕಗ – ವಿಜಿಯ ಪಾತಾಕಾನೆಗರೆಸ್ತಾಮ ನಿಂಗಿದಾಕು ಶೃಂಗಾಲ ನಿಲಚೆ ಮನ ದೇಶ ಗೌರವ ಘೋಶಿಸ್ತಾಮ್          || 1 || ಚಲುವಲ […]

Read More

ಹಿಂದುವುಗಾ ಜನಮಿಂಚುಟ (ತೆಲುಗು)

ಹಿಂದುವುಗಾ ಜನಮಿಂಚುಟ ಇಲಲೋ ಮಹಾಭಾಗ್ಯಮನಿ ಮರುವಕುರಾ ಹಿಂದುವುಲೆ ಇ ಮಡ್ಡಾನುಪುಟ್ಟಿನ ಮಟ್ಟುಲನಿ ಚಾಟುಮುರಾ…..            || ಪ || ದಾರುಲನೆಕಂ ದೇವುಡೊಕ್ಕಡನಿ – ಚಾಟಿಚೆಪ್ಪಿನಡಿ ಹಿಂದುವುರಾ ಘೋರಪಾಪಮುಲು ಚೇಸಿನ ಕೃರುಲ – ಮದಮನಂಚಿನದಿ ಹಿಂದುವುರಾ ಕಾರುರ್ಚಿಟುಲ ಬಾಪಿ ಜಗಾನಿಕಿ – ದಾರಿಚೂಪಿನಡಿ ಹಿಂದುವುರಾ ಘೋರಮನಕ ಶರಣಾರ್ದಿ ಜಾಜುಲತು – ನೀಡನೋಸಗಿನದಿ ಹಿಂದುವುರಾ…..  || 1 || ರಾವಣಾದಿ ರಾಕಾಸಿ ಮುಕಲನು – ಸೆಹರಿಂಚಿನದಿ ಎವರೋಯಿ ದಂಡಿಗ ವಚ್ಚೀನ ಶತೃಮೂಕಲನು – ಜಿಪ್ಪಿಕೊಟ್ಟಿನದಿ […]

Read More