bursa escort, görükle escort, izmit escort, pendik escort, pendik escort, bursa escort, holiganbet, casibom, bets10, jojobet, deneme bonusu, casibom, casibom, jojobet, jojobet

ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವನ ಕಾರ್ಯಮೇತತ್

ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವನ ಕಾರ್ಯಮೇತತ್ ದೇವಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಮೇವ ಭಾರತಾಯ ಹಿ ಕಾರ್ಯಕರಣಂ ನಿತ್ಯಜೀವನ ಭಾಗಭೂತಂ || ಪ || ಧರ್ಮರಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ದೀನ ಜನತಾ ಸೇವನಾರ್ಥಂ ದಿವ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋಷಣಾರ್ಥಂ ಭವ್ಯಭಾರತ ವೈಭವಾರ್ಥಂ ಭಾರತಸ್ಯ ತು ಸೇವಕೋಽಹಂ ಜೀವನಾರ್ಪಣ ದೀಕ್ಷಿತೋಽಹಂ || ೧ || ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧಯೇಯಂ ಕಠಿಣ ತಪಸಾ ಸರ್ವಜಾತಿಯು ಸಾಮರಸ್ಯಂ ಕಾರಯೇಯಂ ಸ್ನೇಹ ವಚಸಾ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಂ ಭಾರತಾರ್ಥಂ ಯೋಜಯೇಯಂ ಪೂರ್ಣಮನಸಾ || ೨ || ಲೋಕಚೇತಸಿ ಧರ್ಮರಾಗಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಂ ದೇಶವಾಸಿಷು ಹಿಂದುಬಂಧುಷು ಸಂಘಭಾವಂ ಪ್ರೇಮಭಾವಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೃಷು […]

Read More

ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ವಿತರತಿ ನೂನಮ್

ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ವಿತರತಿ ನೂನಮ್ ನವಚೈತನ್ಯಮನವರತಮ್ ಋಷಿಪುತ್ರಾ ಇತಿ ಹೃದಿಮಾನಮ್ ಭವತು ಭಾರತಮ್ ನನು ಭವ್ಯಂ || ಪ || ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಮ ತಪೋ ಭೂರಿತಮ್ ವೀಣಾ ವಾದಿನ್ಯಾ: ಸದನಮ್ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಿತ ಮನ: ಪುನೀತಂ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರಾಣಾ: ಸ್ಮಿತ ವದನಮ್ ಪ್ರಖರ ಬುದ್ಧಿರಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತನಾ ಪ್ರಸರತು ವಿಶ್ವೇ ನಿರಂತರಮ್ || 1 || ರಾಷ್ಟ್ರ ವಂದನಾ ಮಂತ್ರೋಸ್ಮಾಕಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೇಷಾ ನನು ವರದಾ ಉಪೇಕ್ಷಿತಾಸ್ತು ಸಹೋದರಾ ನಃ ಶೋಷಣ ಮುಕ್ತಾಃ ಸಂತು ಸದಾ ಯಶೋಮೃತಂ ವೈ ಭಾರತ ಭೂಮೇಃ […]

Read More

ಸುದರ್ಶನಂ ಸದಾಶಿವಂ

ಸುದರ್ಶನಂ ಸದಾಶಿವಂ ಸದಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಾಧವಮ್ ಶುಭಂಕರಂ ಪ್ರಿಯಂ ವರಂ ಸದಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಾಧವಮ್ || ಪ || ಅಖಂಡರಾಷ್ಟ್ರನಾಯಕಂ ಸಮತ್ವಗೀತಗಾಯಕಮ್ ಸುಸಂಘಮಂತ್ರದಾಯಕಂ ಸದಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಾಧವಮ್ || 1 || ತಪೋಧನಂ ಕೃಪಾಘನಂ ಆದ್ಯಶಂಕರೋಪಮಮ್ ಸುಸಿದ್ಧಯೋಗಭಾಸ್ವರಂ ಸದಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಾಧವಮ್ || 2 || ಪ್ರಕೃಷ್ಟಧೈರ್ಯಧಾರಕಂ ವಿಮುಕ್ತಹಾಸ್ಯಸುಂದರಮ್ ಭಯಾರ್ತದೀನಬಾಂಧವಂ ಸದಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಾಧವಮ್ || 3 || ವಿಧೇಯಧೇಯತತ್ಪರಂ ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಸಾಧಕಮ್ ‘ಇದಂ ನ ಮೇ’ ವ್ರತೋಜ್ವಲಂ ಸದಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಾಧವಮ್ || 4 ||

Read More

ಧ್ವಜಾವತರಣಮ್

ಓಂ ಮಂಗಲ ಮಸ್ತು ಭಾರತ ವಿಷಯೇ | ಭವತು ಸುಖಹಿತಮ್ ಲೋಕಾನಾಮ್ | ನಿರ್ಭಯ ಮಸ್ತು ಸಜ್ಜನಗಣ ಚಿತ್ತಮ್ | ಈಶಭಗವದ್ ಧ್ವಜ ಸತತಮ್ ಲೋಕೇ | ಯಾಂತು ದೇವ ಗಣಾಸರ್ವೇ | ಪೂಜಾ ಮಾದಾಯ ಪಾರ್ಥೀವಿಮ್ | ಇಷ್ಟಕಾಮಸುಸಿದ್ಧರ್ಥಮ್ | ಪುನರಾಗಮನಾ ಯ ಚ |    || ಓಂ ||

Read More

ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪ್ರಚಲನಮ್

ಕಿಂ ಸತ್ಯಮ್ ಕಿಂ ನಿತ್ಯಮ್ ಕಿಂ ಮಮ ಧ್ಯೇಯಮ್ ಮೋಕ್ಷಃ ಸತ್ಯ ಸಾ ನಿತ್ಯ ಸಾ ತ್ವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛೇಯಮ್ ||

Read More

ಧ್ವಜಪ್ರಣಾಮ

ಸ್ವೀಕುರೂ ಹೇ ಭಗವಧ್ವಜ ಮೆ ಶಿರಸಾಮ್ ನಮನಮ್ ಶುಭಂ ಮಮ ದೇಹಿ ವರಮ್, ಶುಭಮ್ ಮಮ ದೇಹಿ ವರಮ್

Read More

ಜನ್ಮದಿನ ಶುಭಾಶಯ

ಜನ್ಮದಿನಮಿದಂ ಅಯಿ ಪ್ರಿಯಸಖೇ ಶಂ ತನೋತು ತೇ ಸರ್ವದಾ ಮುದಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಹೇ ಭವ ಶತಾಯುಷೀ ಈಶ್ವರಃ ಸದಾ ತ್ವಾಂ ಚ ರಕ್ಷತು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾ ಕೀರ್ತಿಂ ಅರ್ಜಯ ಜೀವನಂ ತವ ಭವತು ಸಾರ್ಥಕಂ ಜೀವನಂ ತವ ಭವತು ಸಾರ್ಥಕಂ ||

Read More

ಸೈನಿಕಾ ಆಶಂಸತ ಶುಭೋದಯ ಸುಸ್ವಾಗತಮ್

ಸೈನಿಕಾ ಆಶಂಸತ ಶುಭೋದಯ ಸುಸ್ವಾಗತಮ್ | ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರೀಯಾಕಾಶದೇಶೇ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ವಿತನುತ || ಪ || ಏತ ಮಲಯಮಾರುತೋದ್ಯ ಸುಖಾಗಮನಮಿಚ್ಛತಿ | ಪ್ರತಿಪದಂ ಸ್ವದೇಶ ಏಷ ಸ್ವಮಹಿಮಾನಮಸ್ಯತಿ | ಯಜ್ಞಭೂರ್ಯಾಗಭೂಸ್ತ್ಯಾಗಭೂರ್ಭಾರತಮ್ || 1 || ನದನದೀಸಮೂಹ ಆಶು ಸ್ಫೂರ್ತಿಮಂತ್ರಮಂಚತಿ | ಜನಮನಾಂಸಿ ಭೂರಜಾಂಸಿ ಮೇಧ್ಯವಂತಿ ಪ್ರಕುರುತೇ | ಮಾತೃಭೂಃ ಪಿತೃಭೂರ್ನಾಕಭೂರ್ಭಾರತಮ್ || 2 || ಅನಾದಿಕಾಲಖಂಡತೋತ್ರ ಸಾಧುಸದ್ಭಿರಾಸಿತಮ್ | ಅಸಂಖ್ಯ ವೀರಶೂರ ಸೈನ್ಯನೇತೃಭಿರ್ವಿಜೃಂಭಿತಮ್ | ಧರ್ಮಭೂಃ ಕರ್ಮಭೂರ್ವೀರಭೂರ್ಭಾರತಮ್ || 3 || ನರೋಧಿಗಂತುಮರ್ಹತೀಹ ಮಾಧವತ್ವಮಂಜಸಾ | ಅಮರಗಾನಮನುವದಂತಿ ಕಾವ್ಯನಾಟ್ಯವಾಚಃ […]

Read More

ವಂದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ (ರಾಗ : ಕೀರವಾಣಿ)

ವಂದನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಭಾರತ ಜನನೀ ತವ ಚರಣ ಜನ ಶರಣೇ ಲೋಕ ಪಾವನೀ || ಪ || ಕಲರವೇಣ ವಿಹಗಮಂಡಲಂ ಪ್ರಕಾಶತೇ ಶಾಂತಿ ಸಖಂ ಸರ್ವಸುಖಂ ಜಗತಿ ರಾಜತೇ ವರಮುನೀಂದ್ರ ದೇವಸಂಘ ಶುಭನಿಕೇತನಂ ವಪುರಿವತವ ಮಧುಕಲಯತಿ ಸಾಧುಚೇತನಮ್ || 1 || ನದನದಿ ಸಮೇತ ರಮ್ಯ ಬಂಧುರಾದರಾ ಚಾರುವಿದಾ ಗಾನ ಸುಧಾ ಮಧುರ ಸುಸ್ವರ ಸ್ಫುರದನೇಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ರುಚಿರವಾಹಿನೀ ಹಿತಗುಣಮಪಿ ತವತನುರಭಿಮಾನ ದಾಯಿನೀ || 2 || ಹೃದಯ ಸುಭಗ ಲಲಿತಲಾಸ್ಯ ಮೋದ ಸಂಯುತಾ ವಿದ್ಯರಮಾ ಭವ್ಯಹಿಮಾಲಯ […]

Read More

ಗ್ರಾಮೇ ನಗರೇ ಸಮಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೇ (ರಾಗ : ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ)

ಗ್ರಾಮೇ ನಗರೇ ಸಮಸ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೇ ರಚಯೇಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನಂ ರಚಯೇಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನಮ್ || ಪ || ಇಷ್ಪಿಕಾಂ ವಿನಾ ಮೃತ್ತಿಕಾಂ ವಿನಾ ಕೇವಲ ಸಂಭಾಷಣಾ ವಿಧಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಭಾಷಣಾ ಕಲಯಾ ರಚಯೇಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನಮ್ || 1 || ಶಿಶು ಬಾಲಾನಾಂ ಸ್ಮಿತಮೃದುವದನೆ ಯುವ ಯುವತೀನಾಂ ಮಂಜುಭಾಷಣೇ ವೃದ್ಧ ಗುರೂಣಾಂ ವತ್ಸಲ ಹೃದಯೇ ರಚಯೇಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭವನಮ್ || 2 || ಅರುಣೋದಯತಃ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನಿಶಿ ಸಂವದೇಮ ದಿವಾ ನಿಶಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಚನೇನ ರಚಯೇಮ […]

Read More