ಧ್ವಜಾವತರಣಮ್

ಓಂ ಮಂಗಲ ಮಸ್ತು ಭಾರತ ವಿಷಯೇ |
ಭವತು ಸುಖಹಿತಮ್ ಲೋಕಾನಾಮ್ |
ನಿರ್ಭಯ ಮಸ್ತು ಸಜ್ಜನಗಣ ಚಿತ್ತಮ್ |
ಈಶಭಗವದ್ ಧ್ವಜ ಸತತಮ್ ಲೋಕೇ |
ಯಾಂತು ದೇವ ಗಣಾಸರ್ವೇ |
ಪೂಜಾ ಮಾದಾಯ ಪಾರ್ಥೀವಿಮ್ |
ಇಷ್ಟಕಾಮಸುಸಿದ್ಧರ್ಥಮ್ |
ಪುನರಾಗಮನಾ ಯ ಚ |    || ಓಂ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code