• Welcome to Ganamala
    • Patriotic Songs Collections
    • ಗಾನಮಾಲಾ – ದೇಶಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಜಾಲತಾಣ
    • ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ  –  ದಿನೇಶ್ ಪೈ +91 94804 67401  –  ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ +91 98806 21824
Featured In : Kannada
ನಿಶೆಯು ಸರಿದಿದೆ ಜಡತೆ ನೀಗಿದೆ
ನಿಶೆಯು ಸರಿದಿದೆ ಜಡತೆ ನೀಗಿದೆ ಉಷೆಯು ಗಾರುಡಿ ಬೀಸಿದೆ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದಿದೆ ಆಸೆ ಫಲಿಸಿದೆ ಯಶವು ನಾಡಿಗೆ ಕಾದಿದೆ || ಪ || ಸಂದ ಜಯವಿದು ಶುಭದ ಸೂಚನೆ ನನಸು ಸಾವಿರ ಕಲ್ಪನೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯ ನೀಗಿ ವಿಶ್ವಕೆ ವಂದ್ಯರೆನಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ || 1 || ಅಂದು ಯಜ್ಞಕೆ ಸಮಿಧೆಯಾದರು ದಾಸ ಶರಣರು ಸಂತರು ಇಂದು ಸೇವೆಯ ವ್ರತದಿ ಬದ್ಧರು ಕರ್ಮರಂಗದ ಧೀರರು || 2 || ಬಂಧುಭಾವವು ಐಕ್ಯ...

Read More

Featured In : Hindi
ಸೇವಾ ಮೇ ಭಾರತಮಾತಾ ಕೀ
ಸೇವಾ ಮೇ ಭಾರತಮಾತಾ ಕೀ, ಅರ್ಪಿತ ಯಹ ಜೀವನ ಹೈ ಅಪನಾ ಅರ್ಪಿತ ಯಹ ಜೀವನ || ಪ || ಕಾಯಾ ಹೀ ಆಧಾರ ಪ್ರಥಮ ಹೈ, ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಸ್ಥ ಔರ ಬನೇ ಸಬಲ ಮರ್ಯಾದಿತ ಆಹಾರ-ವಿಹಾರೋ ನಿಯಮಬದ್ಧ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಟಲ ಸುಂದರ ಸಕ್ಷಮ ರೂಪ ನಿಖಾ‌ರೇ, ಕರೇ ಕಠಿಣತಮ ಶ್ರಮ ನಿಕಾಲೇ ಮಾಟೀ ಸೇ ಕುಂದನ || 1 || ಅಪನೀ ಚಾಹತ, ಅಪನೀ ಸುವಿಧಾ, ನಾ ಕೋಈ...

Read More

Kannada

ನಿಶೆಯು ಸರಿದಿದೆ ಜಡತೆ ನೀಗಿದೆ

ನಿಶೆಯು ಸರಿದಿದೆ ಜಡತೆ ನೀಗಿದೆ ಉಷೆಯು ಗಾರುಡಿ ಬೀಸಿದೆ ಕ್ಲೇಶ ಕಳೆದಿದೆ ಆಸೆ ಫಲಿಸಿದೆ ಯಶವು ನಾಡಿಗೆ ಕಾದಿದೆ || ಪ || ಸಂದ ಜಯವಿದು ಶುಭದ...

July 28th, 2022, By ganamala
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿ ಇದು

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ಭೂಮಿ ಇದು ರಾಮಾ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್‍ರೀ| ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್‍ರೀ ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿದ್ ಆಚರಣೆ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ದೇಶ ನಮದು...

July 28th, 2022, By ganamala
ಮಾಘ ಮಾಸದ ಚಳಿಯದು

ಮಾಘ ಮಾಸದ ಚಳಿಯದು ಮಾಗುತ ಬರುತಿದೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಉತ್ತರದೆಡೆಗೆ ಅರುಣನ ಪಯಣ ಕಿರಣದ ಸಂಚಲನ ಇರುಳನು ಸರಿಸುತ ಬೆಳಕನು ಹರಿಸುತ ಜ್ಞಾನದ ಅನುರಣನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳು ಮೊಳಗಿದೆ...

July 28th, 2022, By ganamala

Hindi

ಸೇವಾ ಮೇ ಭಾರತಮಾತಾ ಕೀ

ಸೇವಾ ಮೇ ಭಾರತಮಾತಾ ಕೀ, ಅರ್ಪಿತ ಯಹ ಜೀವನ ಹೈ ಅಪನಾ ಅರ್ಪಿತ ಯಹ ಜೀವನ || ಪ || ಕಾಯಾ ಹೀ ಆಧಾರ ಪ್ರಥಮ ಹೈ,...

July 28th, 2022, By ganamala
ಸತ್ಯ ಕಾ ಆಧಾರ ಲೇಕರ

ಸತ್ಯ ಕಾ ಆಧಾರ ಲೇಕರ, ಹಮ ಹಿಮಾಲಯ ಸೇ ಖಡೇ ಹೈ ಶೀಲ ಮೇ, ಔದಾರ್ಯ ಮೇ ಹಮ ವಿಶ್ವ ಮೇ ಸಬ ಸೇ ಬಡೇ ಹೈ...

July 28th, 2022, By ganamala
ಭಾರತ ಮಾ ಕೇ ಚರಣ ಕಮಲ ಪರ

ಭಾರತ ಮಾ ಕೇ ಚರಣ ಕಮಲ ಪರ ಅರ್ಪಿತ ತನಮನಧನ್-ಹಮಾರಾ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಜೀವನ್ || ಪ || ಸದಾ ಸಜಗ ಔರ್ ಸ್ವಸ್ಥ ರಹೇಂಗೇ ಧ್ಯೇಯ...

July 28th, 2022, By ganamala

Malayalam

ವಂದೇ ಜನನೀ ಭಾರದ ಧರಣೀ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಳೆ ದೇವಿ (ಮಲಯಾಳಂ)

ವಂದೇ ಜನನೀ ಭಾರದ ಧರಣೀ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಳೆ ದೇವಿ ಕೋಡಿ ಕೋಡಿ ಧೀರರೀನ ದಾಯೆ ಜಗಜನನೀ ನೀ ವೆಲ್ಯಾ ವಂದೇ ಜನನೀ ಭಾರದ ಧರಣೀ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಳೆ...

December 19th, 2019, By ganamala
ಕುಟು ಕೈವಣಂಗಿಟುನ್ನ ಭಕ್ದರ ಮುಕ್ದರಾಣು (ಮಲಯಾಳಂ)

ಕುಟು ಕೈವಣಂಗಿಟುನ್ನ ಭಕ್ದರ ಮುಕ್ದರಾಣು ನಾಮ ಭಕ್ದರ ಮುಕ್ದರಾಣು ನಾಮ ಕುಟು ಕೈವಣಂಗಿಟುನ್ನ ಭಕ್ದರ ಮುಕ್ದರಾಣು ನಾಮ ಭಕ್ದರ ಮುಕ್ದರಾಣು ನಾಮ         ...

December 19th, 2019, By ganamala
ಉಯರ್ನ್ನು ವೀರ ಕಾಹಳಮ ಯುಗಂಗಳಾಯಿ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಉಯರ್ನ್ನು ವೀರ ಕಾಹಳಮ ಯುಗಂಗಳಾಯಿ ಮಣ್ಣಿಲಾಯ ಯುಗಂಗಳಾಯಿ ಮಣ್ಣಿಲಾಯ ನಿರಂಜ ಹಿಂದೂ ಗೌರವಮ್ ಮುಳಹಕ್ಕುಮಾತ್ಮ ಗರ್ಜನಮ್ಮುಳಕ್ಕೊಮಾತ್ಮ ಗರ್ಜನಮ್ ಪ್ರಚಂಡ ಶೈವ ದಾಂಡವಂ ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್ಗ ಕಾರಣಮ್ ಪ್ರಚಂಡ...

December 19th, 2019, By ganamala

Marathi

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವರಾಯಾಂಚಾ

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವರಾಯಾಂಚಾ ತ್ರಿವಾರ ಜಯ ಜಯಕಾರ || ಪ || ಹಿಂದವೀ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಚೇ ತೋರಣ ಬಾಂಧುನಿಯಾ ಗಾಜವೀ ಸಮರಾಂಗಣ ಆಯೀ ಭವಾನೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಉನ ದೇ ಈ...

June 23rd, 2021, By ganamala
జಯ್ ಭವಾನಿ జಯ್ ಶಿವರಾಯ್

జಯ್ ಭವಾನಿ జಯ್ ಶಿವರಾಯ್ జಯ್ ಭವಾನಿ జಯ್ ಶಿವರಾಯ್ || ಪ || ದುಷ್ಟ ಆಕ್ರಮಕ ಲೋಳವಿಲೆ ಸಜ್ಜನಾಸ ತೂ ವಾಚವಿಲೆ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದವೀ ಸ್ಥಾಪಿಯಲೇ...

June 3rd, 2020, By ganamala
ಆಕ್ರಮಕಾಂಸಿ ಝುಂಜತ ಝುಂಜತ ಸಮರೀ

ಆಕ್ರಮಕಾಂಸಿ ಝುಂಜತ ಝುಂಜತ ಸಮರೀ ವಿಜಯೀ ಹೋವು ಚಲಾ ಆಕ್ರಮಣಾ ನಚ ಸಾಹಿಲ ಭಾರತ ಗರ್ಜುನಿ ಸಾಂಗೂ ಜಗತಾಲಾ                                     || ಪ || ಉನ್ನತ ಶಿಖರೆ ಹಿಮಾಲಯಾಚೀ...

March 27th, 2020, By ganamala

Sanskrit

ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವನ ಕಾರ್ಯಮೇತತ್

ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವನ ಕಾರ್ಯಮೇತತ್ ದೇವಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಮೇವ ಭಾರತಾಯ ಹಿ ಕಾರ್ಯಕರಣಂ ನಿತ್ಯಜೀವನ ಭಾಗಭೂತಂ || ಪ || ಧರ್ಮರಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ದೀನ ಜನತಾ ಸೇವನಾರ್ಥಂ ದಿವ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋಷಣಾರ್ಥಂ ಭವ್ಯಭಾರತ...

July 28th, 2022, By ganamala
ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ವಿತರತಿ ನೂನಮ್

ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ವಿತರತಿ ನೂನಮ್ ನವಚೈತನ್ಯಮನವರತಮ್ ಋಷಿಪುತ್ರಾ ಇತಿ ಹೃದಿಮಾನಮ್ ಭವತು ಭಾರತಮ್ ನನು ಭವ್ಯಂ || ಪ || ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರಮ ತಪೋ ಭೂರಿತಮ್ ವೀಣಾ ವಾದಿನ್ಯಾ: ಸದನಮ್...

July 28th, 2022, By ganamala
ಸುದರ್ಶನಂ ಸದಾಶಿವಂ

ಸುದರ್ಶನಂ ಸದಾಶಿವಂ ಸದಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಾಧವಮ್ ಶುಭಂಕರಂ ಪ್ರಿಯಂ ವರಂ ಸದಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಾಧವಮ್ || ಪ || ಅಖಂಡರಾಷ್ಟ್ರನಾಯಕಂ ಸಮತ್ವಗೀತಗಾಯಕಮ್ ಸುಸಂಘಮಂತ್ರದಾಯಕಂ ಸದಾ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮಾಧವಮ್...

July 28th, 2022, By ganamala

Tamil

ಒಣ್ಣುದಾನ್ ಒಣ್ಣುದಾನೇ ನಮ್ಮ ನಾಡು ತಂಬಿ

ಒಣ್ಣುದಾನ್ ಒಣ್ಣುದಾನೇ ನಮ್ಮ ನಾಡು ತಂಬಿ ಒಣ್ಣುದಾನ್ ಒಣ್ಣುದಾನೇ ಒಣ್ಣುದಾನೇ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಎಣ್ಣಿಪಾರು ನಲ್ಲತಂಬಿ ಒಣ್ಣುದಾನ್ ಒಣ್ಣುದಾನೇ ನಮ್ಮ ನಾಡು ತಂಬಿ ಒಣ್ಣುದಾನ್ ಒಣ್ಣುದಾನೇ ||...

December 15th, 2020, By ganamala
ಕೇಸವನ್ ಪಿರಂದಾನ್ ನವನಾಯಕನ್ ಪಿರಂದಾನ್(ತಮಿಳ್)

ಕೇಸವನ್ ಪಿರಂದಾನ್ ನವನಾಯಕನ್ ಪಿರಂದಾನ್ ಮಂಗಳ ಪುತ್ತಾಂಡು ನಲ್ಲ ನಾಳಿಲೇ ಕೇಸವನ್ ಪಿರಂದಾನ್ ನವನಾಯಕನ್ ಪಿರಂದಾನ್ (2)||ಪ|| ಸಿನ್ನನ್ಸಿರು ವಯದಿನಿಲೆ ಪಳ್ಳಿ ಸೆಲ್ಲುಂ ಪರುವತ್ತಿಲೆ ವೆಳ್ಳೆಯರಸಿ ಮಗುಡಂದರಿತ್ತ...

May 31st, 2020, By ganamala
ಸಂದನಂ ಎಂಗಳ್ ನಾಟ್ಟಿನ್ ಪುಳುದಿ (ತಮಿಳ್)

ಸಂದನಂ ಎಂಗಳ್ ನಾಟ್ಟಿನ್ ಪುಳುದಿ ಗ್ರಾಮಮನೈತ್ತುಂ ತವಭೂಮಿ ಸಿರುಮಿಯರೆಲ್ಲಾಂ ದೇವಿಯಿನ್ ವಡಿವಂ ಸಿರುವರನೈವರುಂ ರಾಮನೇ, ಸಿರುವರನೈವರುಂ ರಾಮನೆ ||ಪ|| ಕೋವಿಲೈಪೋಲೆ ಉಡಲಗಳ್ ಪುನಿದಂ ಮಾಂದರನೈವರುಂ ಉಪಕಾರೀ ಸಿಂಗತ್ತುಡನೆ...

May 31st, 2020, By ganamala