ಸೈನಿಕಾ ಆಶಂಸತ ಶುಭೋದಯ ಸುಸ್ವಾಗತಮ್

ಸೈನಿಕಾ ಆಶಂಸತ ಶುಭೋದಯ ಸುಸ್ವಾಗತಮ್ |
ಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರೀಯಾಕಾಶದೇಶೇ ಸುಪ್ರಭಾತಂ ವಿತನುತ || ಪ ||

ಏತ ಮಲಯಮಾರುತೋದ್ಯ ಸುಖಾಗಮನಮಿಚ್ಛತಿ |
ಪ್ರತಿಪದಂ ಸ್ವದೇಶ ಏಷ ಸ್ವಮಹಿಮಾನಮಸ್ಯತಿ |
ಯಜ್ಞಭೂರ್ಯಾಗಭೂಸ್ತ್ಯಾಗಭೂರ್ಭಾರತಮ್ || 1 ||

ನದನದೀಸಮೂಹ ಆಶು ಸ್ಫೂರ್ತಿಮಂತ್ರಮಂಚತಿ |
ಜನಮನಾಂಸಿ ಭೂರಜಾಂಸಿ ಮೇಧ್ಯವಂತಿ ಪ್ರಕುರುತೇ |
ಮಾತೃಭೂಃ ಪಿತೃಭೂರ್ನಾಕಭೂರ್ಭಾರತಮ್ || 2 ||

ಅನಾದಿಕಾಲಖಂಡತೋತ್ರ ಸಾಧುಸದ್ಭಿರಾಸಿತಮ್ |
ಅಸಂಖ್ಯ ವೀರಶೂರ ಸೈನ್ಯನೇತೃಭಿರ್ವಿಜೃಂಭಿತಮ್ |
ಧರ್ಮಭೂಃ ಕರ್ಮಭೂರ್ವೀರಭೂರ್ಭಾರತಮ್ || 3 ||

ನರೋಧಿಗಂತುಮರ್ಹತೀಹ ಮಾಧವತ್ವಮಂಜಸಾ |
ಅಮರಗಾನಮನುವದಂತಿ ಕಾವ್ಯನಾಟ್ಯವಾಚಃ |
ಪುಣ್ಯಭೂರ್ದೇವಭೂರ್ಮೋಕ್ಷಭೂರ್ಭಾರತಮ್ || 4 ||

(ಯೋಧರೇ ಬಯಸಿ ಬನ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನುವಾದ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code