bursa escort, görükle escort, izmit escort, pendik escort, pendik escort, bursa escort, holiganbet, casibom, bets10, jojobet, deneme bonusu, casibom, casibom, jojobet, jojobet

ಸೇವಾ ಮೇ ಭಾರತಮಾತಾ ಕೀ

ಸೇವಾ ಮೇ ಭಾರತಮಾತಾ ಕೀ, ಅರ್ಪಿತ ಯಹ ಜೀವನ ಹೈ ಅಪನಾ ಅರ್ಪಿತ ಯಹ ಜೀವನ || ಪ || ಕಾಯಾ ಹೀ ಆಧಾರ ಪ್ರಥಮ ಹೈ, ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಸ್ಥ ಔರ ಬನೇ ಸಬಲ ಮರ್ಯಾದಿತ ಆಹಾರ-ವಿಹಾರೋ ನಿಯಮಬದ್ಧ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಟಲ ಸುಂದರ ಸಕ್ಷಮ ರೂಪ ನಿಖಾ‌ರೇ, ಕರೇ ಕಠಿಣತಮ ಶ್ರಮ ನಿಕಾಲೇ ಮಾಟೀ ಸೇ ಕುಂದನ || 1 || ಅಪನೀ ಚಾಹತ, ಅಪನೀ ಸುವಿಧಾ, ನಾ ಕೋಈ ಇಚ್ಛಾ ಪಾಲೇ ಸದಾ ರಹೇ ಕರ್ತವ್ಯ-ಪರಾಯಣ, […]

Read More

ಸತ್ಯ ಕಾ ಆಧಾರ ಲೇಕರ

ಸತ್ಯ ಕಾ ಆಧಾರ ಲೇಕರ, ಹಮ ಹಿಮಾಲಯ ಸೇ ಖಡೇ ಹೈ ಶೀಲ ಮೇ, ಔದಾರ್ಯ ಮೇ ಹಮ ವಿಶ್ವ ಮೇ ಸಬ ಸೇ ಬಡೇ ಹೈ || ಪ || ಸಂಘ ಕೀ ಶಾಖಾ ನಿರಂತರ, ಶಕ್ತಿ ಕೀ ಆರಾಧನಾ ಹೈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೀ ನವ ಚೇತನಾ ಕೇ, ಜಾಗರಣ ಕೀ ಸಾಧನಾ ಹೈ ಧೈಯ ಪಥ ಪರ ಅಡಿಗ ಹೋಕರ, ಪೈರ ಅಂಗದ ಸೇ ಗಡೇ ಹೈ || 1 || ವಿಶ್ವ ಮೇ […]

Read More

ಭಾರತ ಮಾ ಕೇ ಚರಣ ಕಮಲ ಪರ

ಭಾರತ ಮಾ ಕೇ ಚರಣ ಕಮಲ ಪರ ಅರ್ಪಿತ ತನಮನಧನ್-ಹಮಾರಾ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಜೀವನ್ || ಪ || ಸದಾ ಸಜಗ ಔರ್ ಸ್ವಸ್ಥ ರಹೇಂಗೇ ಧ್ಯೇಯ ಸಮರ್ಪಿತ ಮಸ್ತ ರಹೇಂಗೇ ಚಲೇ ಸತತ ಚಿಂತನ್-ಹಮಾರಾ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಜೀವನ್ || 1 || ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಕರ ಗುಣ ವಿಕಸಾಯೇ ಸ್ನೇಹಾಮೃತ ಪಲ ಪಲ ಝಲಕಾಯೇ ಘರ ಘರ ಖಿಲೇ ಸುಮನ್-ಹಮಾರಾ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ಜೀವನ್ || 2 || ನವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಾರ ಕರೇಂಗೇ […]

Read More

ಹಮ ವಿಜಯ ಕೀ ಓರ ಬಢತೇ ಜಾ ರಹೇ

ಹಮ ವಿಜಯ ಕೀ ಓರ ಬಢತೇ ಜಾ ರಹೇ ಸಂಘಟನ ಕಾ ಭಾವ ಲೇಕರ ಜಾ ರಹೇ || ಪ || ಯಹ ಸನಾತನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಂದಿರ ಹೈ ಯಹಾ ವೇದ ಕೀ ಪಾವನ ಋಚಾಯೇ ಗೂಂಜತೀ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾ ವರದಾನ ಪಾಕರ ಶಕ್ತಿಯಾ ದೇವ ನಿರ್ಮಿತ ಇಸ ಧರಾ ಕೋ ಪೂಜತೀ ಹಮ ಸ್ವಯಂ ದೇವತ್ವ ಗಢತೇ ಜಾ ರಹೇ || 1 || ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೀ ಜೋ ಚೇತನಾ ಸೋಯೀ ಪಡೀ ಹಮ ಉಸೇ […]

Read More

ಪರಮ ವೈಭವೀ ಭಾರತ ಹೋಗಾ

ಪರಮ ವೈಭವೀ ಭಾರತ ಹೋಗಾ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಹೋ ವಿಸ್ತಾ‌ರ ಗೂಂಜ ಉಠೇ ಗೂಂಜ ಉಠೇ ಭಾರತ ಮಾ ಕೀ ಜಯ ಜಯಕಾ‌ರ || ಪ || ವ್ಯಕ್ತಿ ಔರ ಪರಿವಾರ ಪ್ರಬೋಧನ ಸಮರಸತಾ ಕಾ ಭಾವ ಬಢೇ ನಿತ್ಯ ಮಿಲನ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಸೇ ಸಂಗಠನಾ ಕಾ ಭಾವ ಜಗೇ ಇಸೀ ಭಾವ ಕೇ ಬಲ ಸೇ ಗೂಂಜೇ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಕೀ ಫಿರ ಹೂಂಕಾರ ಹೋ ಕಿಸಾನ್ ಯಾ ಹೋ ಶ್ರಮಜೀವೀ, ವ್ಯವಸಾಯೀ ಯಾ […]

Read More

ಹಮ ಭಾರತ ಮಾ ಕೀ ಸಂತಾನೇ

ಹಮ ಭಾರತ ಮಾ ಕೀ ಸಂತಾನೇ ಹಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹಿತ ಜೀತೇ ಹೈ ಹಮ ಶೂರ ವೀರ ಹಮ ಭರತಪುತ ಸಿಂಹೋ ಸೇ ಬೇಲಾ ಕರತೇ ಹೈ || ಪ || ಇಸ ಭೂಮಂಡಲ ಪರ ಭಾರತ ಹೀ ವಿಶ್ವಗುರು ಕಹಲಾಯಾ ಹೈ ಭಾರತ ನೇ ಸಾರೇ ಜಗಕೋ ಜೀನೇ ಕಾ ಢಂಗ ಸಿಖಾಯಾ ಹೈ ಜ್ಞಾನೀ ಋಷಿ ಮುನಿಯೋ ಕೀ ಹಮ ಕರ ಜೋಡ ವಂದನಾ ಕರತೇ ಹೈ || 1 || ದೇಶ ಕೀ […]

Read More

ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಕಾ ಅಮೃತ ಉತ್ಸವ

ಸ್ವತಂತ್ರತಾ ಕಾ ಅಮೃತ ಉತ್ಸವ ಮಿಲಕರ ಸಭೀ ಮನಾಯೇ ಭಾರತಮಾತಾ ಕೇ ಚರಣೋಮೇ ಅಪನಾ ಶೀಪ ನವಾಯೇ || ಪ || ಬಲಿದಾನೋ ಕೀ ಅಮರ ಕಹಾನಿ ಯಹ ಇತಿಹಾಸ ಬತಾತಾ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇ ಸುಂದರ ಅದ್ಭುತ ಇಸ ಸೇ ನಾತಾ ಹಮ ಸಬ ಆಗೇ ಬಡೇ ಸದಾ ನವ ನೂತನ ಸ್ವಪ್ನ ಸಜಾಯೇ || 1 || ಶಿಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಾ ಔರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮೇ ಬಢತೇ ರಹೇ ಕದಮ ಪಚ್ಚತ್ತ‌ರ ವರ್ಷಮೇ […]

Read More

ಶುದ್ಧ ಸುಂದರ ಅತಿಮನೋಹರ

ಶುದ್ಧ ಸುಂದರ ಅತಿಮನೋಹರ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಿಶ್ವ ವಿಜಯೀ ಶತ್ರು ವಿಜಯೀ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ || ಪ || ಮಂತ್ರ ಯಹ ಹೆ, ತಂತ್ರ ಯಹ ಹೆ, ಯಂತ್ರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಓಜಮಯ ಬಲ-ಕಾಂತಿಮಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ನಾಡಿಯೋ ಕೇ ರಕ್ತ ಮೇ ಬಹತಾ ಹೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ || 1 || ಜೇಲ ಮೆ ಹೊ ತೊ ಜಪೊ […]

Read More

ಚಲೋ ಜಲಾಯೇ ದೀಪ

ಚಲೋ ಜಲಾಯೇ ದೀಪ ವಹಾ ಜಹಾ ಅಭೀ ಭೀ ಅಂಧೇರಾ ಹೈ || ಪ || ಸ್ವೈರಾಚಾರೀ ಮುಕ್ತ ವಿಹಾರೀ ಯುವಜನ ಖಾಯೇ ಠೋಕರ ಆಜ ಮೈ ಔರ ಮೇರಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಚಾರ ಮನ ಮೇ ಕರತಾ ರಾಜ ನಷ್ಟ-ಭ್ರಷ್ಟ ಪರಿವಾರ ತಂತ್ರ ನೇ ಡಾಲಾ ಅಬ ಯಹಾ ಡೇರಾ ಹೈ || 1 || ಸುಜಲಾ ಸುಫಲಾ ಧರತೀ ಮಾ ಕೋ ಮಾನವ ಪಶು‌ವೋ ನೇ ಲೂಟಾ ಪೃಥ್ವೀ ಮಾ ಹಮ ಬಚ್ಚೇ ಉಸಕೇ […]

Read More

ಸ್ವಾಗತ ಹೇ ಶಿವರಾಜ ತುಮ್ಹಾರಾ

ಸ್ವಾಗತ ಹೇ ಶಿವರಾಜ ತುಮ್ಹಾರಾ || ಪ || ಹಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇ ಪ್ರಖರ ಶೌರ್ಯ ರವಿ ಕೋಟಿ ಶಿರ್ಷ ಸೇ ತುಮ ಹೋ ವಂದಿತ ಕೋಟಿ ಬಾಹುಬಲ ಸೇ ಸಂಪೂಜಿತ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ರವ ಸೇ ಆಶೀಷಿತ ಯುಗ-ಯುಗ ಹೈ ತುಮ ಸೇ ಉದ್ಭಾಸಿತ ಶಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾ ಯಹ ಬಲ ಸಾರಾ || 1 || ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವಿತವ್ಯ ವಿಭವ ಕೇ ಕಾಲ ಜಯೀ ಹೋ ತುಮ ರಥವಾಹಕ ಭಾರತ ಕೀ ಆತ್ಮಾ […]

Read More