ಶುದ್ಧ ಸುಂದರ ಅತಿಮನೋಹರ

ಶುದ್ಧ ಸುಂದರ ಅತಿಮನೋಹರ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ವಿಶ್ವ ವಿಜಯೀ ಶತ್ರು ವಿಜಯೀ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ || ಪ ||

ಮಂತ್ರ ಯಹ ಹೆ, ತಂತ್ರ ಯಹ ಹೆ, ಯಂತ್ರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ಓಜಮಯ ಬಲ-ಕಾಂತಿಮಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ನಾಡಿಯೋ ಕೇ ರಕ್ತ ಮೇ ಬಹತಾ ಹೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ || 1 ||

ಜೇಲ ಮೆ ಹೊ ತೊ ಜಪೊ ಯಹ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ಬೇಡಿಯೋ ಕೊ ಹೀ ಬಜಾಕರ ಗಾವೋ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ಬೋಲ ದೋ ಸಬ್ ಆಜ್ ವೀರೋ ಮಂತ್ರ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ || 2 ||

ತೀರ, ಗೋಲೀ ತೋಪ ಕೀ ಹೆ ಆನ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ತೀರ ಬರ್ಚಿ ಕೇ ಲಿಯೇ ಹೆ ಡಾಲ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ವೇಗ ಸೇ ಸಿರ ಭೀ ಕಾಟೆ, ಭೂಲೋ ನ ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code