bursa escort, görükle escort, izmit escort, pendik escort, pendik escort, bursa escort, holiganbet, casibom, bets10, jojobet, deneme bonusu, casibom, casibom, jojobet, jojobet

ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವನ ಕಾರ್ಯಮೇತತ್

ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವನ ಕಾರ್ಯಮೇತತ್ ದೇವಪೂಜನ ಕಾರ್ಯಮೇವ
ಭಾರತಾಯ ಹಿ ಕಾರ್ಯಕರಣಂ ನಿತ್ಯಜೀವನ ಭಾಗಭೂತಂ || ಪ ||

ಧರ್ಮರಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ದೀನ ಜನತಾ ಸೇವನಾರ್ಥಂ
ದಿವ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೋಷಣಾರ್ಥಂ ಭವ್ಯಭಾರತ ವೈಭವಾರ್ಥಂ
ಭಾರತಸ್ಯ ತು ಸೇವಕೋಽಹಂ ಜೀವನಾರ್ಪಣ ದೀಕ್ಷಿತೋಽಹಂ || ೧ ||

ಲೋಕಸಂಗ್ರಹ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧಯೇಯಂ ಕಠಿಣ ತಪಸಾ
ಸರ್ವಜಾತಿಯು ಸಾಮರಸ್ಯಂ ಕಾರಯೇಯಂ ಸ್ನೇಹ ವಚಸಾ
ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಂ ಭಾರತಾರ್ಥಂ ಯೋಜಯೇಯಂ ಪೂರ್ಣಮನಸಾ || ೨ ||

ಲೋಕಚೇತಸಿ ಧರ್ಮರಾಗಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಂ ದೇಶವಾಸಿಷು
ಹಿಂದುಬಂಧುಷು ಸಂಘಭಾವಂ ಪ್ರೇಮಭಾವಂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೃಷು
ಆನಯೇಯಂ ಸಹಜಸ್ನೇಹಂ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಮಾಶ್ರಯೇಯಂ || 3 ||

ವಿಶ್ವಮಖಿಲಂ ಪ್ರೇರಯೇಯಂ ತ್ಯಾಗಸಂಯುತ ಜೀವನಾಯ
ಪ್ರತಿಪದಂ ನನು ಚಿಂತಯೇಯಂ ಹಿಂದುಸಂಹತಿ ವರ್ಧನಾಯ
ಕಣಲವಂ ಖಲು ಯಾಪಯೇಯಂ ಜಗತಿ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನಾಯ || ೪ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code