ಜಯ ಹೇ ಜಗತೀ ಕೇ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರ

ಜಯ ಹೇ ಜಗತೀ ಕೇ ಪ್ರಥಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ॥ ಪ ॥ ಓ ಚಿರ ನವೀನ ಓ ಪುರಾಚೀನ ಉಪಮಾ- ವಿಹೀನ ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ ತೇರೆ ಹೀ ಸಮ್ಮುಖ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಿಶು-ಸೀ ಖೇಲಿ ಫಿರ ಕ್ಯೋಂ ಭಯ ಹೋ ಜಯ ಜಗತ-ಮೌಲಿ-ಮಂಡನ ಜಯ ಜಯ ಪಿತೃತ್ವ ಭಾವ ಕೇ ಪರಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ॥ 1 ॥ ತೇರೇ ಹೀ ಪ್ರಾಣೊ ಮೇ ಪಹಲೇ ಕರುಣಾ ಕಾ ಕಲ ಕಲ ಸ್ರೋತ ಬಹಾ ತೇರೇ […]

Read More

ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಹೈ ಅಖಿಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗುರು

ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಹೈ ಅಖಿಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗುರು ಶತ ಶತ ಇಸೇ ಪ್ರಣಾಮ ಲೇಕರ ಭಗವಾ ಧ್ಯೇಯಮಾರ್ಗ ಪರ ಬಢೇ ಚಲೇ ಅವಿರಾಮ || ಪ || ವೈದಿಕ ಋಷಿಯೋ ಯಜ್ಞೋ ಕೀ ಇಸಮೇ ದಿಖತೀ ಜ್ವಾಲಾ ಇಸಮೇ ತೋ ಉಷಾ ನೆ ಅಪನಾ ಅರುಣ ರಂಗ ಹೈ ಡಾಲಾ ಇಸಕಾ ದರ್ಶನ ‌ಕಲ್ಮಷ ಹರತಾ ಕರತಾ ಮನ ನಿಷ್ಕಾಮ || 1 || ಯಹ ಆರ್ಯೋ ಕೀ ವಿಜಯ ಪತಾಕಾ ಋಷಿಯೋ ಕಾ ವರವೇಶ ತ್ಯಾಗ […]

Read More

ಬಢೇ ಚಲೋ ಬಹಾದರೋ ಬಢೇ ಚಲೋ

ಬಢೇ ಚಲೋ ಬಹಾದರೋ ಬಢೇ ಚಲೋ ಬಹಾದರೋ ವತನ್ ಬಡಾ ಮಹಾನ್ ಹೈ ವತನ್ ಬಡಾ ಮಹಾನ್ ಹೈ || ಪ || ಮುಸೀಬತೋ ದಾ ಕಾಲ ಹೈ ಕದಮ್ ಕದಮ್ ತೇ ಜಾಲ್ ಹೈ ತೂಫಾನ್ ಹೈ ಭುಚಾಲ್ ಹೈ, ಪರ್ ಅಣಖ ದಾ ಸುಆಲ್ ಹೈ ಅಸೀ ಸಮಾ ಸಭಾಂಗಣಾ, ಇಹ ಸಾಡಾ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಹೈ ವತನ ಬಡಾ ಮಹಾನ್ ಹೈ ವತನ ಬಡಾ ಮಹಾನ್ ಹೈ || 1 || ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ […]

Read More

ಸಿಂಹ ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರ ತುಮ್

ಸಿಂಹ ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರ ತುಮ್, ಬಡೇ ಚಲೋ ಬಡೇ ಚಲೋ ರಾಮ ಕೆ ಸಪೂತ್ ತುಮ್ ಬಡೇ ಚಲೋ ಬಡೇ ಚಲೋ || ಪ || ಕಲಂಕ ಕಾಲಿಮಾ ಕಟೆ ಉಠೋ ಪ್ರಖಂಡ ಜ್ವಾರ ಸೇ ಫೋಡ್‍ಕರ್ ಶಿಲಾ ಶಿಲಾ ಬಹೋ ಅಖಂಡ ಧಾರ ಸೇ ಸೂರ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ರಶ್ಮಿಯಾಂ, ಕಬ್ ರುಕೀ ವಿಹಾನ್ ಸೇ ಕಾಟ ಅಂಧಕಾರ ಉರ್ ಕರ ರಹೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೇ ಅಭೀತ ತುಮ್ ಬಡೇ ಚಲೋ, ಪ್ರತೀತ ತುಮ್ ಬಡೇ ಚಲೋ […]

Read More

ಹಿಂದು ಯುವಕೋ ಬಡತೇ ಜಾನಾ

ಹಿಂದು ಯುವಕೋ ಬಡತೇ ಜಾನಾ ಬಡತೇ ಜಾನಾ ಬಡತೇ ಜಾನಾ || ಪ || ಫಿರ್ ಘನಘೋರ ಘಟಾ ಫಿರ್ ಆಯೀ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪರ ವಿಪದಾ ಛಾಯೀ ಆಜಾ ಹಮಾರಾ ಏಕ್ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೈ ಭಾರತ ಮಾ ಕೀ ಲಾಚ್ ಬಚಾನಾ || 1 || ಸೀಮಾ ಪರ ಅರಿದಲ್ ಕಾ ಜಮಘಟಿ ಭೀತರ ಅರಿ ಘಾತೋಂ ಕಾ ಸಂಕಟ ಯಹೀ ಸಮಯ ಹೈ ಜಬ್ ಹಮಕೋ ಹೈ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಕಾ ಪರಿಚಯ ದೇನಾ || […]

Read More

ಪಂಥ್ ಹೈ ಪ್ರಶಸ್ತ ಶೂರ್

ಪಂಥ್ ಹೈ ಪ್ರಶಸ್ತ ಶೂರ್ ಸಾಹಸಿ ಬಡೇ ಚಲೋ || ಪ || ನಿಶಾ ಅಶೇಷ ಹೋ ರಹೀ ಪ್ರಭಾತ ಮುಸ್ಕುರಾ ರಹಾ ಹಿಮಾದ್ರಿ ತುಂಗ-ಶೃಂಗ್ ಸೇ ಪ್ರಯಾಣ ಗಾನ ಆ ರಹಾ ವರ-ವಿಭೂತಿ ವಿಶ್ವ ಕೋ ಬುಲಾ ರಹೀ ಬಡೇ ಚಲೋ ಪಂಥ ಹೈ ಪ್ರಶಸ್ತ ಶೂರ ಸಾಹಸೀ ಬಡೇ ಚಲೋ || 1 || ಮಾರ್ಗ್ ಹೈ ವಹೀ ಪ್ರವೀರ್ ಹೈ ವಹೀ ವಸುಂಧರಾ ಪ್ರಾಣ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹೇತು ಶೌರ್ಯ ಹೈ ವಹೀ ಭರಾ […]

Read More

ಹೋನಹಾರ ದೇಶ ಕೇ

ಹೋನಹಾರ ದೇಶ ಕೇ ಕರ್ಣಧಾರ ದೇಶ ಕೇ ದೇಶ್ ಕೀ ಪುಕಾರ ಪರ್ ಆಜ್ ತುಮ್ ಬಡೇ ಚಲೋ || ಪ || ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೇ ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಕೇ ಜಲಾ ದಿಯೇ ತುಮ್ ನಯೀ ಬಹಾರ ಕೋ ಖೂನ್ ಕಾ ಶೃಂಗಾರ ದೋ ಜೋಶ್ ಯಹ ಘಟೆ ನಹೀ ಪಾಂವ್ ಅಬ್ ಹಟೇ ನಹೀ ಪಾಠ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಾ ಆಜ್ ತುಮ್ ಪಢೇ ಚಲೋ || 1 || ಮೇದಿನಿ ದಹಲ್ ಉಠೇ ಸಿಂಧು ಭೀ […]

Read More

ಅವಧಪುರಿ ಮೇ ಫಿರ ಸೇ ಮಂದಿರ

ಅವಧಪುರಿ ಮೇ ಫಿರ ಸೇ ಮಂದಿರ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ತನುಮನಧನ ಸರ್ವಸ್ವ ಸಮರ್ಪಿತ ಬನೇ ರಾಮ ಕಾ ಧಾಮ್ ಭವ್ಯ ರಾಮ ಕಾ ಧಾಮ್ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್ ॥ ಪ ॥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಾ ಅಪನೇ ಜೀವನಸೇ ಪ್ರಕಟಾಯೇಂಗೇ ಬೇಧಭಾವ ಸಬ ದೂರ ಹಠಾಕರ್ ಸ್ನೇಹಾಮೃತ ಛಲಕಾಯೇಂಗೇ ಹರ ಆಂಗನ ಮೇ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ದೀಪಕ ಹೋಂಗೇ ಪೂರಣ ಕಾಮ್ ॥ 1 ॥ ಇಸ ಯುಗ ಮೇ ಶುಭ […]

Read More

ಪ್ರಕೃತಿ ಭಲೇ ವಿಪರೀತ ಖಡೀ ಹೋ

ಪ್ರಕೃತಿ ಭಲೇ ವಿಪರೀತ ಖಡೀ ಹೋ ಕಾಲಚಕ್ರ ಭೀ ಪಡೇ ಥಾಮನಾ | ಸಂಕಟ ಕೇ ತೂಫಾನೀ ಸಾಗರ ಚೀರ ಕರೇಂಗೇ ಸಫಲ ಸಾಮನಾ || ಸತತ್ ಹಮಾರೀ ಯಹೀ ಯೋಜನಾ ನಿತ್ಯ ಹಮಾರೀ ಯಹೀ ಸಾಧನಾ || ಪ || ವಿಕಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗುಪ್ತ ಸಭೀ ಕುಛ ರೂಪ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅತಿ ಅದೃಶ್ಯ ಹೈ ಕಿಂತು ಸಜಗ ನಿರ್ಭಯ ಸಧೈರ್ಯ ಹೋ ಕರನಾ ನಿಶ್ಚಿತ ಧರ್ಮ-ಕೃತ್ಯ ಹೈ || ಅವಿರಲ ಜೀವನ ಚಲೇ ಜಗತ್ ಮೇ […]

Read More

ರಾಮಲಲಾ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ಕರೋ

ರಾಮಲಲಾ ಕಾ ಧ್ಯಾನ ಕರೋ ಮಂದಿರಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೋ ಮಂದಿರಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರೋ ಅವಧಪುರೀ ಅಭಿಯಾನ ಕರೋ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈರಾಮ್ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ್ || ಪ || ಪ್ರಥಮ ಕಾರಸೇವಾ ಮೇ ಹಮ ನೇ ಭಗವಾದ್ವಜ ಲಹರಾಯಾಥಾ ಅಪಮಾನ್ ಸಹೇ ಬಲಿದಾನ ದಿಯೇ ಪರ ಪಗ ಪೀಛೇ ನ ಹಠಾಯಾಥಾ ಸಂತೋನೆ ಆಹ್ವಾನ ಕಿಯಾ ಫಿರ್ ಹಮನೇ ಅಭಿಯಾನ್ ಕಿಯಾ ಘೋರ ಗುಲಾಮೀ ಕೇ ಕಳಂಕ ಕೋ ಪ್ರಭುನೇ […]

Read More