ದೇವಿಭುವನ ಮನ ಮೋಹಿನಿ (ರಚನೆ – ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗೋರ್)

ದೇವಿಭುವನ ಮನ ಮೋಹಿನಿ ನಿರ್ಮಲ ಸೂರ್ಯ ಕರೋಜ್ವಲ ಧರಣಿ ಜನಕ ಜನನಿ ಜನನಿ………ಜನನಿ || ಪ || ನೀಲ ಸಿಂಧು ಜಲ ಧೌತಚರಣ ತಲ అనిల ವಿಕಂಪಿತ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಚಲ ಅಂಬರ ಚುಂಬಿತ ಫಾಲ ಹಿಮಾಲಯ ಶುಭ್ರ ತುಷಾರ ಕಿರೀಟಿನಿ || 1 || ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾತ ಉದಿತತವಗಗನೆ ಪ್ರಥಮ ನಾಮರವ ತವ ತಪೋವನೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾರಿತ ತವವನ ಪವನೆ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ ಹಿತ ಕಾವ್ಯ ಕಾರಿಣಿ || 2 || ಚಿರಕಲ್ಯಾಣ ಮಯೀತುಮಿ ಧನ್ಯೆ ದೇಶ ವಿದೇಶೇ […]

Read More

ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಿತ್ಯಂ

ಪಠಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನಿತ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸದಾ | ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಮ್ಯಕ್ ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ || ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಪ್ರಸಾರಾಯ ನೈಜಂ ಸರ್ವಂ ದದಾಮ್ಯಹಮ್ | ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಸದಾ ಭಕ್ತೋ ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ || ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೇ ಜೀವನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಸ್ಯ ಕೃತೇ ಯಜನ್ | ಆತ್ಮಾನಮಾಹುತಂ ಮನ್ಯೇ ವಂದೇ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತರಂ ||

Read More

ಸಾಧಯತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀ

ಸಾಧಯತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀ ಭರತೇ ನವ ಜೀವನಮ್           || ಪ || ಪ್ರಣವ ಮೂಲಂ ಪ್ರಗತಿ ಶೀಲಂ ಪ್ರಖರ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿವರ್ಧಕಮ್ ಶಿವಂ ಸತ್ಯಂ ಸುಂದರಂ ಅಭಿನವಂ ಸಂಸ್ಕರಣೋದ್ಯಮಮ್       || 1 || ಮಧುರ ಮಂಜುಲ ರಾಗ ಭರಿತಂ ಹೃದಯ ತಂತ್ರೀ ಮಂತ್ರಿತಮ್ ವಾದಯತಿ ಸಂಗೀತಕಂ ವಸುಧೈಕ ಭಾವನ ಪೋಷಕಮ್          || 2 || ಲಲಿತ ರಸಮಯ ಲಾಸ್ಯ ಲೀಲಾ ಚಂಡ ತಾಂಡವ […]

Read More

ಅಖಿಲಲೋಕದೀಪ ಏವ ಭಾರತಂ ವಿರಾಜತೇ (ಸಾಮೂಹಿಕಗೀತಮ್)

ಅಖಿಲಲೋಕದೀಪ ಏವ ಭಾರತಂ ವಿರಾಜತೇ ಭಾರತಸ್ಯ ಭಾಸನಾಯ ಭಾವಯಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್। ಶಾಂತಸಿಂಧು-ವಂಗಸಿಂಧು-ಭೂಷಿತಂ ಮನೋಹರಂ ಪಶ್ಚಿಮಾಬ್ಧಿಲಾಲಿತಂ ವಿಭಾಸತೇ ಚ ಭಾರತಮ್        || ಪ || (ಅಖಿಲಲೋಕ…) ಮಾ ನಿಷಾದ-ಮುನಿವಚೋಭಿರಾದೃತಂ ಚ ವಾಙ್ಮಯಂ ವ್ಯಾಸ-ಭಾಸ-ಕಾಲಿದಾಸ-ಪೋಷಿತಂ ತು ಸಂಸ್ಕೃತಮ್। ಹರ್ಷ-ಬಾಣ-ಮಾಘ-ಭೋಜ-ಪೂರಿತಂ ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ವಿದರ್ಭ-ಪಾಲಿ-ಮಗಧ-ದ್ರವಿಡ- ಭಾರತೀನಿಷೇವಿತಮ್  || 1 || (ಅಖಿಲಲೋಕ ದೀಪ…) ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ- ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ-ಯೋಗಸೂತ್ರ-ಗರ್ಭಿತಂ ಪಂಚತಂತ್ರಸಾಗರೇಣ ಪಾಲಿತಂ ಚ ಸಂಸ್ಕತಮ್। ಸಂತತೇಸ್ಸುಪೂಜನಾಯ ಸಂತತಂ ತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಸಜ್ಜನೈಸ್ಸುಸೇವಿತಂ ಚ ಲಸತು ದಿವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್    || 2 || (ಅಖಿಲಲೋಕ ದೀಪ..)

Read More

ನಮೋ ನಮೋಸ್ತು ಓ ನಮೋಸ್ತು (ಘೋಷ್ – ಕೇಶವ ರಚನೆ)

ನಮೋ ನಮೋಸ್ತು ಓ ನಮೋಸ್ತು ಸುಜನವಂದಿತಾಯ ತೇ ; ಕೇಶವಾಯ ಗುಣವತೇ || ಅತುಲನೀಯ ತೇಜ ತೇ ಸುಯಶ ತೇ ತದೂರ್ಜತೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ ಧಾರಕಾಯ ಸಕಲ ಲೋಕ ಹಿತಕೃತೇ ಕೇಶವಾಯ ಗುಣವತೇ || || ನಮೋ ನಮೋಸ್ತು ||

Read More

ವಿಶ್ವಹಿತಂ ಕೇ ಚರಿತಂ ನೀತಿ ನಿಧಾನಂ (ಘೋಷ್ – ಶಿವರಾಜ್ ರಚನೆ)

ವಿಶ್ವಹಿತಂ ಕೇ ಚರಿತಂ ನೀತಿ ನಿಧಾನಂ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಶಿವನೃಪಾಲ ಸಂತತಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ತೇ | ವಿಶುದ್ಧ ಶೀಲಂ ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವ ತ್ವಂ ಚ ಭೂಪತೇ         || ಪ || ತ್ವಂ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕರ್ತಾ ತ್ವಂ ಜನಗಣ ಧೀದಾತಾ ತ್ವಂ ದ್ವಿಜಪರಿಪಾಲಕ ಶಿವ ಸಾಧೂನಾಂ ತ್ವ ತ್ರಾತಾ ತ್ವಾಂ ಅಭಿಜನಮಾರ್ತಾನಾಂ ಬಾಂಧವಮತಿ ದೀನಾನಾಂ ಶ್ರೀಶಿವ ನೃಪವರ್ಯ ಭಜತಿ ಮೇ…. ಹೃದಯಂ         || 1 || ರಾಷ್ಟ್ರಮಿದಂ ದುಷ್ಟಾಭಿಹತಂ ಕ್ಷೀಣಬಲಂ […]

Read More

ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಮಾ ವಿರಾಟ ರೂಪಧಾರಣೀ

ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಮಾ ವಿರಾಟ ರೂಪಧಾರಣೀ ಶತಸಹಸ್ರ ನಮತ ಶೀಷ ರಕ್ಷರಕ್ಷ ಮಾನಿನೀ                        || ಪ ||   ಜಯತು ಜಯತು ಜಯದುರ್ಜಟೀ ದನುಜ ವಂಶನಾಶಿನಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆತ್ಮನಾದ ಕ್ಲೇಶತಾಪಹಾರಿಣೀ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮ ಸುಖವಿರಾಮ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಧಾರಿಣೀ                   || 1 ||   ಹಿಮಗಿರಿ ತವ ಶುಭ್ರಮಕುಟ ಗಂಗಸ್ರೋತವಾಹಿನೀ ವಿಂಧ್ಯ ಭಾಲ ಕಟಿ ಶೋಭಿತ ರೂಪ ಮನೋಹಾರಿಣೀ ರತ್ನಾಕರ ಪದವಂದಿತ ಕಮಲದಲ ವಿಹಾರಿಣೀ                 || 2 […]

Read More

ಭುವನ ಮಂಡಲೆ ನವಯುಗ ಮುದಯತು

ಭುವನ ಮಂಡಲೆ ನವಯುಗ ಮುದಯತು ಸದಾ ವಿವೇಕಾನಂದಮಯಮ್ | ಸುವಿವೇಕಮಯಂ ಸ್ವಾನಂದಮಯಂ                               || ಪ || ತಮೋಮಯಂ ಜನಜೀವನ ಮಧುನಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತಾಲಸ್ಯ ಗ್ರಸ್ತಮ್ | ರ ಚೋಮಯಪ್ತಿದಮ್ ಕೀವಾ ಬಹುಧಾ ಕ್ರೋಧಲೋಭ ಮೋಹಾಭಿಹತಮ | ಭಕ್ತಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮವಿಜ್ಞಾನೈ ಭವತು ಸಾತ್ವಿಕೋದ್ಯೋತಮಯಮ್   || ಸದಾ ||    || 1 || ವನ್ಹಿವಾಯುಜಲ ಬಲವಿವರ್ಧಕಮ್ ಪಾಂಚ್ಯ ಭೌತಿಕಮ್ […]

Read More

ಜಯತಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಣೀ ಮಧುರಾ

ಜಯತಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಣೀ ಮಧುರಾ ಭವತಾತ್ ವಿಶ್ವಜನಾದರಣೀಯಾ ಮಂಜುಲಭಾಷಿಣೀ ಚಾರುವಿಲಾಸಿನೀ ಕಲರವರಮ್ಯಧುನೀ || || ಜಯತಾತ್ || ಪಾವನ-ಮುನಿಜನ-ಕುಂಜ-ವಿಹಾರಿಣೀ ಸುಮನೋಮಂದಿರ-ಲಾಸ್ಯ-ವಿಧಾಯಿನೀ ಅನುಪಮಸುಂದರೀ ಲಲಿತಕಲಾವನೀ ವಲ್ಮೀಕಭವಾದಿ-ಕವೀಂದ್ರ-ಖನೀ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯನೀ ರಸಿಕವಿಲಾಸಿನೀ ಘನವಿಪದುಪಶಮನೀ || || ಜಯತಾತ್ || ಸತ್ಯ-ಶಾಂತಿ-ಶಮ-ದಮೋಪದೇಶಿನೀ ಧರ್ಮಕರ್ಮಸು ಧೈರ್ಯಪ್ರಚೋದಿನೀ ನೀರಸಭುವನೇ ನವರಸಪೂರಿಣೀ ಸಪದಿ ಜನಾನಾಂ ತಾಪನಿವಾರಿಣೀ ಕಲಿಮಲಹಾರಿಣೀ ಭವಜಲತಾರಿಣೀ ಸರಸಿಭವರಮಣೀ || || ಜಯತಾತ್ ||

Read More

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ ಸುರಭಾರತಿ | ತವಚರಣೌ ಪ್ರಣಮಾಮಃ || ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯಿ ಜಯವಾಗೀಶ್ವರಿ | ಶರಣಂ ತೇ ಗಚ್ಛಾಮಃ || ಪ || ತ್ವಮಸಿ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಿಭುವನ ಧನ್ಯ | ಸುರಮನಿ ವಂದಿತ ಚರಣ | ನವರಸ ಮಧುರಾ ಕವಿತಾ ಮುಖರಾ ಮಿತರುಚಿ ರುಚಿರಾಭರಣ || 1 || ಆಸೀನಾಭವ ಮಾನಸ ಹಂಸೆ | ಕುಂದ ತುಹಿನ ಶಶಿಧವಲೆ | ಹರಜಡತಾಂ ಕುರು ಬೋಧಿವಿಕಾಸಂ | ಸಿತ ಪಂಕಜ ತನುವಿಮಲೆ || 2 || ಲಲಿತ […]

Read More