ಜನ್ಮದಿನ ಶುಭಾಶಯ

ಜನ್ಮದಿನಮಿದಂ ಅಯಿ ಪ್ರಿಯಸಖೇ
ಶಂ ತನೋತು ತೇ ಸರ್ವದಾ ಮುದಂ

ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಹೇ ಭವ ಶತಾಯುಷೀ
ಈಶ್ವರಃ ಸದಾ ತ್ವಾಂ ಚ ರಕ್ಷತು
ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾ ಕೀರ್ತಿಂ ಅರ್ಜಯ
ಜೀವನಂ ತವ ಭವತು ಸಾರ್ಥಕಂ
ಜೀವನಂ ತವ ಭವತು ಸಾರ್ಥಕಂ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code