ಸಂಘಟನಂ ಒಕ ಯಜ್ಞಂ

ಸಂಘಟನಂ ಒಕ ಯಜ್ಞಂ ಸಮಿಧಗ ಮನ ಜೀವನಂ
ಭರತಮಾತ ಪಾದಾಲಕು ಮುವ್ವಲಂ ಆಮೆ
ಮೊಮು ಪೈನ ಚಿರು ನವ್ವುಲಂ || ಪ ||

ಗಲಗಲ ಪಾರೇ ಆ ಜಲಪಾತಮ್ ನಿಲಿಚಿಂದಾ
ತನಕೋಸಂ ಏನಾಡೈನಾ
ಮಿಲಮಿಲ ಮೆರಿಸೇ ಒಕ ಅಗ್ನಿಕಣಮ್ ಮಿಗಿಲಿಂದಾ
ತನಕೋಸಂ ಏ ಕ್ಷಣಮೈನಾ
ತರತರಾಲ ಭಾರತೀಯ ತಾಪಸುಲದಿ ಈ ಮಾರ್ಗಂ
ಆತ್ಮಲೋ ನಿವೇದನಂ ಅಮ್ಮಕು ನೀರಾಜನಂ || 1 ||

ಭೂಮಿ ಪೊರಲಲೋ ಪುರುಡುನು ಪೋಸೆ ರೈತು
ರಾಸಾಡಾ ತನ ಪೇರುನು ಏನಾಡೈನಾ
ಆಜನ್ಮಾಂತಂ ಸೇವಲು ಚೇಸೆ ತಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಿಂದಾ
ಆನವಾಲು ಏನಾಡೈನಾ
ಅನಾಮಿಕತ ಸಂದೇಶಂ ಹೈಂದವ ಜೀವನ ಸಾರಂ
ಜನನಿ ಜನ್ಮ ಕಾರಣಂ ಜನ್ಮಭೂಮಿದೀ ಋಣಂ || 2 ||

ಮಮತಲ ಸಿರುಲೈ ತನ್ಮಯ ಝರುಲೈ ಮನಂ
ಸಾಗಾಲಿ ಸಮರಮ್ಮುನ ಸಾಗಿನ ಶರಮೈ
ಕೋವೆಲ ಗಂಟೈ ಕೋಟಿ ಆಶಲ ಪಂಟೈ ಮನಂ
ಮ್ರೋಗಾಲಿ ಜನಪದಾಲ ಗುಂಡೆಲ ಸ್ವರಮೈ
ಕರ್ಮಫಲಂ ಆಶಿಂಚನಿ ಧರ್ಮ ವೀರುಲಂ ಮನಂ
ಜಯ ಜಯಹೇ ಮಾತರಂ ಜಯಂ ಜಯಂ ಭಾರತಂ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code