ಮಾಧವ ನೀ ತಲಪು ದೇಶದೇವರು ಪಿಲುಪು (ತೆಲುಗು)

ಮಾಧವ ನೀ ತಲಪು ದೇಶದೇವರು ಪಿಲುಪು
ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿಂಣತನ ಪೇನ ತ್ಯಾಗ ಭಾವನ ಗೆಲುಪು….. || ಪ ||

ನೀಲೊನಿ ಮಾನವತಾ – ತೋಹಿ ಪ್ರಜಹೈಮಮತ
ಆದರ್ಶಮಗು ನಡಜ – ಅದೆ ಮಾತು ಚೇಯುತ, ಅಡೆಮಾಕು ಚೇಯುತ….. || 1 ||

ವೋಕದೀಪ ಮೀಜಗತಿ – ಶತಕೋಲಿ ಅಗುರಿಜೀ
ವೇಲ ಈದಯಾಲಖೋ ವೆಂಲಗು ನಿಂಪಿನ ಜ್ಯೋತಿ, ವೆಲಗು ನಿಂಪಿನ ಜ್ಯೋತಿ…..|| 2 ||

ಶೃಜಿಲೆನಿ ವಿನೆಲಾ ವಿಡಿವಡಿನ ಜಾತಿನೆ
ಜತಕುರ್ಚಿ ಜಾತೀಯಗೀತೀ ಪಲಿಕಿನ ನೇತಾ, ಮಿತಿ ಪಲಿಕಿನ ನೇತಾ….. || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code