ಭಾರತೀ ಭಗವತಿ ನಾ ತಲ್ಲಿ (ತೆಲುಗು)

ಭಾರತೀ ಭಗವತಿ ನಾ ತಲ್ಲಿ
ನೀ ಭಾಗ್ಯಮೆ ಕೋರುದು ನಿರತಮತಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀ ಭಗವತಿ…..               || ಪ ||

ಹಿಮವನ್ನಗಮೆನಿ ದರಹಸಂ
ಹಿಂದೂ ಸಾಂಹಮೆ ಚರಣ ವಿಲಾಸಂ
ಗಂಗಾ ಸಿಂಧು ನೀ ಕದಲೀಕಲಾಕು
ಶ್ರೀ ಕಾರಂಬಯೀ ಪಾಗಿನ ಚಂದಮ     || 1 ||
ಭಾರತೀ ಭಗವತಿ…..

ಚತುರಾಶ್ರಮಾಮುಲು ನೀ ಜೀವನ ಸೂತ್ರಮ
ಚತುರ್ವೇದಮುಲು ನೀ ಪಾವನ ಗಾತ್ರಂ
ಚತುರಧಾಮಮುಲು ನೀ ಹೃದಯವಿದಿನಿ
ವಿನಿಪಿಂಚಿನದಿ ಸಮತಾ ನದಾಮ     || 2 ||
ಭಾರತೀ ಭಗವತಿ…..

ಬ್ರಹ್ಮಮು ಕ್ಷತ್ರಮು ನೀ ಕೌಪೊಸನಾ
ಬಡಯುಟೆವಾಣಿನೀ ನಿಜ ಅರಾದನ
ನಾದು ಸಾಧನೇ ಸಾರ್ಥಕ ಮಂದಗ
ಅಭಯಮು ನಿಮ್ಮಾ ಅಂಜಲಿ ಗೋನುಮಾ   || 3 ||
ಭಾರತೀ ಭಗವತಿ…..

One thought on “ಭಾರತೀ ಭಗವತಿ ನಾ ತಲ್ಲಿ (ತೆಲುಗು)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code