ಮುಂ ಏಕ ಬಿಂದು….. ಸಿಂಧು ಸಪನ ದೇಖಿಛಿ (ಒರಿಯಾ)

ಮುಂ ಏಕ ಬಿಂದು….. ಸಿಂಧು ಸಪನ ದೇಖಿಛಿ
ಹಿಂದು ಸಾಗರ ತರಂಗ ತೋಳಿ ಹಾತಠಾರಿ ಮೋತತೆ ಡಾಕುಛಿ
ಮುಂ ಏಕ ಬಿಂದು….. ಸಿಂದು ಸಪನ ದೇಖಿಛಿ    || ಪ ||

ಏಕು ಏಕ ಕರಿ ಅನೇಕ ಹೋಯಿಛಿ
ಗರಿಗಹ್ವರ ಲಂಘಿ ಚಾಲಿಛಿ
ಕುಲುಕುಲು ತಾನೆ ಘರ್ಘರ ನಾದೆ
ತಾನ ಮೋರ ಮಿಶೀ ಜಾಯಿಛಿ
ಮುಂ ಏಕ ಬಿಂದು….. ಸಿಂಧು ಸಪನ ದೇಖಿಛಿ    || 1 ||

ಪಥ ಪ್ರಾಂತರ ಮಾಯಾ ಮೋಹ ಭುಲಿ,
ಬಾಧಾ ಬಂಧನ ದೊರೆ ಪಾದೆ ಠೇಲಿ
ಅಬಿರಾಮ ಗತಿ ಬೇಗೆ ನಿರಂತರ
ಲಕ್ಷ್ಯ ದಿಗರೆ ಫುಟಿಛಿ
ಮುಂ ಏಕ ಬಂಧು….. ಸಿಂಧು ಸಪನ ದೇಖಿಛಿ    || 2 ||

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿ ಏಕ ಪ್ರಾಣ
ಗಢಾ ಜೇವು ಮಹಾ ಸ್ತ್ರೋತ ಮಹಾಪ್ರಾಣ
ಸೇ ಪ್ರಾಣರೆ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ಚೇತನ
ಸಬು ಮುಂ ಹಜಾಯಿ ದೇಯಿಛಿ
ಮುಂ ಏಕ ಬಿಂದು….. ಸಿಂಧು ಸಪನ ದೇಖಿಛಿ   || 3 ||

ಮುಂ ಮುಂ – ಕಾರ ನಾಹಿಂ ‘ಆಮೇರ’ ಝಂಕಾರ
ಏಕ ಮನ ಏಕ ಪ್ರಾಣ ಏಕಾಕಾರ
ಹಿಮಾಲಯಠಾರು ಕುಮಾರಿಜಾ ಜಾಯೇಂ
ಏಕ ಲಹರೀ ದೇಖಿಛಿ
ಮುಂ ಏಕ ಬಿಂದು….. ಸಿಂಧು ಸಪನ ದೇಖಿಛಿ   || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code