ಭಾರತರಾ ಪೋಕ್ಲಬಾ ಭಾರತತಾ ಚಾವೋಂರಬಾ (ಮಣಿಪುರಿ)

ಭಾರತರಾ ಪೋಕ್ಲಬಾ ಭಾರತತಾ ಚಾವೋಂರಬಾ
ಐಯ್ವೋಯನಿ ಮಪಾರಿ ಭಾರತ ಯಿಮಾಗೀ
ಕತ್ಕನಿ ಮಾದೊಂದಾ ಹಿಂಗನಿ ಭಾರತತಾ
ಉತ್ಕನಿ ಮಾಲೆಮದಾ ಭಾರತ ಕೀ ಜಯ ವೋಯಿಬಾ   || ಪ ||

ಹಿಮಾಲಯ ಚಿಂಗಶಾಂಗನಾ ಉಹುಪ ವೊಯಿದುನಾ
ಡಾಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೀ ಅವಾಂಗ ನೊಂಗ ಮದೊಂದಾ
ಮಿಂಗಶೆಲಗುಮ ಡಾಲ್ಲಿ ಬಾ ಹಿಂದು ಸಾಗರನಾ
ಚಾಮಥೊಕ್ಲಿ ಯಿಮಾಗಿ ಚರಣಗೀ ಯಮ್‍ಚಾಲಸೆ     || 1 ||

ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿಗಿ ಶೆಂಗಲಬಾ ವಾಯ್ವನ್ನಾ
ಢಮೋಂಯಿದಾ ಚುರಬಾ ಮಪಾರೀ ಐಖೋಯನಿ
ಉಲ್ಲಸಿ ತಾಯಿಬಂಗದಾ ಐಖೋಯಗೀ ಥೌನಾಸೆ
ಉಹನ್ಸಿ ಅನೌಬಾ ಪೊನ್ಸಿಗಿ ಮಡಾಲಸೆ             || 2 ||

ಫಂಗಲೋಯಿ ಕದಾಯಿದಾ ಮಾಗುಂಬಿ ಯಿಮಾಸೆ
ಉವಾ ಚಾನನಾ ಯೋಕಪೀ ಢಾಕಪಿಬಾ
ಮಾಲೆಂದಾ ತಾಂಗಬನಿ ಜಗತ ಕೀ ಇಮಾನಿ
ಕತ್ಕನಿ ಪೂನ್ಸಿಸೆ ಇಮಾಗಿ ಸೇವಾದಾ              || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code