ಚಂದನಮ್ ಎಂಗಲ ನಾಟ್ಟಿನ ಪುಲುದಿ (ತಮಿಳು)

ಚಂದನಮ್ ಎಂಗಲ ನಾಟ್ಟಿನ ಪುಲುದಿ

ಗ್ರಾಮಮಣೈತ್ತುಮ ತವಭೂಮಿ

ಶಿರುಮಿಯರೆಲ್ಲಾಮ್ ದೇವಿಯಿನ ವಡಿವಮ್

ಶಿರುವರಣೈವರುಮ ರಾಮನೆ, ಶಿರವರಣೈವರುಮ ರಾಮನೆ         || ಪ   ||

 

ಕೋಯಿಲೈಪ್ಪೊಲೆ ಉಡಲಗಲ ಪುನಿದಮ್

ಮಾಂದರಣೈವರುಮ ಉಪಕಾರಿ

ಶಿಂಗತ್ತುಡನೆ ವಿಲೈಯಾಡಿಡುವೋಮ

ಆವಿನಮ್ ಎಂಗಲ ಅಣಬುತ್ತಾಯ್

ಕಾಲೈಯಿಲ ಆಲಯ ಮಣಿಗಲ ಮುಂಲಗುಮ್

ಕಿಲಿಗಲ ಕಣ್ಣನ ಪೇಯರ ಪಾಡುಮ

ಶಿರುಮಿಯರೆಲ್ಲಾಮ್ ದೇವಿಯಿನ ವಡಿವಮ್                                 || 1 ||

 

ಉಲೈಪ್ಪಾಲ ವಿದಿಯೈ ಮಾರ್ರುಮ ಮಣ್ಲಿದು

ಉಲೈಪ್ಪಿನ ನೊಕ್ಕಮ ಪೊದು ನಲಮೆ

ತ್ಯಾಗಮುಮ ತವಮುಮು ಕವಿಕಲ, ಪಾಟ್ಟಿನ

ಕರೂವಾಯ ಅಮೈಯುಮ ನಾಡಿದು

ಗಂಗೆ ಪೊಲೆ ತೂಯ ಜ್ಞಾನಮ್

ಜೀವ ನದಿಯೇನಪ ಪಾಯಂದದಿಡುಮ

ಶಿರುಮಿಯರೆಲ್ಲಾಮ್ ದೇವಿಯಿನ ವಡಿವಮ್                                 || 2 ||

 

ಪೊರಕ್ಕಲಮ್ ತನಿಲೆ ಎಂಗಲ ವೀರರ್

ಪುನಿದ ಗೀದ್ವೆಯೈ ಓದುವರ

ಎರಮುನೈಯಿನ ಕೀಲ್ ತವಲಂದು ವರುವಾಲ

ಎಂಗಲ ಅನೈ ಸೀತೈಯೆ

ವಾಲಿವನ ಮುಡಿವಾಮ್ ವಿಲಂಗುವದಿಂಗು

ಇರೈವನ ತಿರುವಡಿ ನೀಲಲೆ

ಶಿರುಮಿಯರೆಲ್ಲಾಮ್ ದೇವಿಯಿನ ವಡಿವಮ್                                 || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code