ಕೈಯಿನಿಲ್ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಳುಮ್ ಏಂದಿ (ತಮಿಳ್)

ಕೈಯಿನಿಲ್ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಳುಂ ಏಂದಿ
ಸಕ್ತಿ ಎಳುಂದಿಟ್ಟಾಳ್
ಭಾರದನೇ ಇನಿ ಅಂಜಿಡ ವೇಂಡಾಮ್
ಪುದು ಯುಗಮ್ ಕಂಡಿಡುವೋಮ್
ಕೈಯಿನಿಲ್ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಳುಂ ಏಂದಿ ಸಕ್ತಿ ಎಳುಂದಿಟ್ಟಾಳ್|| ಪ ||

ಧರ್ಮಮ್ ತಾಳ್ಂದು ಅಳಿಂದಿಡುಂ ಪೋದಿಲ್
ಅನ್ನೈ ಕೋಲಮ್ ಕೊಳ್ವಾಳ್
ತರಣಿ ನಡುಂಗಿಡ ತಾಂಡವ ಮಾಡಿ
ತೀಯೋರ್ ಮಾಯ್ನ್ದಿಡ ಸಿರಿಪ್ಪಾಳ್
ಅಸುರ ಪುರಿಯಿನೈ ಅಳಿತ್ತೋಳಿತ್ತೇ ಅವಳ್
ಆಣ್ಮೈ ಕಾಟ್ಟಿಡುವಾಳ್ || 1 ||

ರಾಮನಿನ್ ವಿಲ್ಲಿಲ್ ತೋನ್ರಿಯ ಅನ್ನೈ
ವೀಮನೈ ಆಟ್ಕೊಂಡಿಡುವಾಳ್
ಅರ್ಜುನನ್ ವಿಲ್ಲಿಲ್ ಪಾಂಡವರ್ ಪಡೈಯಿಲ್
ತೋನ್ರಿಯೆ ಧರುಮಮ್ ಕಾಪ್ಪಾಳ್
ವಾನರರುಮ್ ಮಾವೀರರಾಗಿಡ
ವಲ್ಲಮೈ ತಂದಿಡುವಾಳ್ || 2 ||

ಇಮಯಮುಮ್ ಕುಮರಿಯುಮ್ ಒನ್ರು ಕೂಡಿಡ
ಶಕ್ತಿ ಎಳುಂದದು ಕಾಣೀರ್
ಪೊಂಗುಮ್ ಕಡಲ್ ಪೋಲ್ ಕಾಳೈಯರ್ ತಿರಂಡಿಡ
ಪಗೈಪಡೈ ನಡುಂಗುದು ಕಾಣೀರ್
ಈಡಿಲಾದ ನಮ್ ಅನ್ನೈ ಎಳುಂದಾಳ್
ಇನ್ಮೈಯೋಳಿತ್ತಿಡುವಾಳ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code