ವಂದೇ ಮಾತರ ಗೀತಮ್ ಸೋಲ್ಲಿ (ತಮಿಳ್)

ವಂದೇ ಮಾತರ ಗೀತಮ್ ಸೋಲ್ಲಿ
ವಂದೇ ಪಣಿವೋಂ ಭಾರತೀ ಪಾದಂ
ವಂದೇ ಮಾತರ ಗೀತಮ್ || ಪ ||

ಪುವಿಯೋರ್ ವಿರಟ್ಟಿಡ ಪುಗಲಿಡಮ್ ತೇಡೀ
ತವಿತ್ತವರ್ ವಂದದು ಭಾರತಮ್ ನಾಡೀ
ಸೇಯ್ ಪೋಲ್ ಕಲಂಗಿನರ್ ಪಾಯ್‍ಮರತ್ತೋಡು
ಪೋಯ್ ವರವೇಟ್ರಾಳ್ ತಾಯ್ ಮನತ್ತೋಡು
ಆಹಾ ಆಹಾ ಅನ್ನೈಯವಳ್ ತಾನ್
ಆನಂದಂ ತಂದಿಡುಂ ಶಂಕರಿ ಉಮೈತಾನ್ || 1 ||

ಮುಪ್ಪದು ಕೋಡಿ ಮುಗಂಗಳೈ ಉಡೈಯಾಳ್
ಕೈಪಿಡಿ ಅಳವೂರು ಅನ್ನಿಯರ್ ವರವಾಲ್
ತಾಳ್ಂದನಳ್ ತರಣಿಯಿಲ್ ಆಂಡುಗಳ್ ಆಯಿರಮ್
ತಂದೋಂ ಮೀಟ್ಟಿಡ ಕಳಬಲಿ ಆಯಿರಂ
ವಾರಾದಿಂಗೆ ಇನಿಯೋರು ವೀಳ್ಚಿ
ವರುವದು ಇನಿ ಎಮ್ ಅಮ್ಮೈಯಿನ್ ಆಟ್ಚಿ || 2 ||

ಓರು ತಾಯ್ ವಯಿಟ್ರಿಲ್ ಪಿರಂದವರ್ ನಾಮೇ
ಒರುವರುಕ್ಕೊರುವರ್ ಪಗೈ ಕೊಳ್ಳೋಮೆ
ಪಲ ಮಲರ್ ಪೂತ್ತುಕ್ಕುಲುಂಗಿಡುಂ ಸೋಲೈ
ಪಾಸ ಮಲರ್ಗಳಾಯ್ ಸೇರ್ಂದೊರು ಮಾಲೈ
ಆವೋಂ ಆವೋಂ ಅನ್ನೈ ಮಗಿಳ್ವಾಳ್
ಆನಂದಮ್ ಕೊಂಡು ನಮ್ ಉಚ್ಚಿ ಮುಗರ್ವಾಳ್ || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code