ಸಂಘಮೆನ್ನುಮ್ ಗಂಗೈಯೂಟ್ರೂ (ತಮಿಳು)

ಸಂಘಮೆನ್ನುಮ್ ಗಂಗೈಯೂಟ್ರೂ
ಎಂಗುಂ ಪೊಂಗಿಡ ಸಪದಮೇರ್ಪೋಂ || ಪ ||

ತೂಯ್ಮೈಯೂಟ್ಟುಂ ಪುನಿದ ನೀರಿದು
ಯರ್ ತುಡೈಕ್ಕುಂ ಅಮುದವಾರಿ
ಪಾಲೈ ನಿಲತ್ತೈ ಸೋಲೈಯಾಕ್ಕುಂ
ಪಾಲುಮ್ ತೇನುಮ್ ಓಡವೈಕ್ಕುಮ್
ಅನ್ಬು ವೆಳ್ಳಂ ಪೆರುಗ ವೈಕ್ಕುಂ
ಇನ್ಬ ವಾಳ್ವೈ ಪಾದುಕಾಕ್ಕುಂ || 1 ||

ಗಂಗೈ ತೋನ್ರಲ್ ಎಳೀದು ಅಲ್ಲ
ಕಡುಂತವತ್ತಿಲ್ ಮುನೈಯ ವೆಂಡುಮ್
ಕಂಡಿರಾದ ಇಡರಗಳ್ ಸಾಡುಮ್
ಕಣ್ ಕಲಕ್ಕುಂ ಮೋಘಮ್ ಮೂಡೂಮ್
ಭಗೀರಥನಿನ್ ನಿನೈವು ಉಂದ
ಪಾಯ್ನ್ಧು ದು ಸೆಲ್ಲುಮ್ ಧೀರರಾವೋಮ್ || 2 ||

ಸಂಘಪ್ಪಣಿಕ್ಕೆ ನೇರಮೆಲ್ಲಾಮ್
ಸಂಘ ಎಣ್ಣಮ್ ಸಿಂದೈಯೆಲ್ಲಾಮ್
ಕಡುಮುಳೈಪ್ಪಿನ್ ವಲಿಮೈಯಾಲೆ
ಕಡುಮ್ ಎದಿರ್ಪೈ ಕರೈಯ ವೈಪ್ಪೊಮ್
ಸಂಘ ಗಂಗೈ ಅವತರಿಕ್ಕ
ಸರ್ವ ತ್ಯಾಗಮ್ ಸೇಯ್ದುಯರ್ವೋಂ || 3 ||

ತೇವೈ ಇದನೈ ಉಣರ್ನ್ದು ವಿಟ್ಟೋಮ್
ತೇವೈಯಾಗುಂ ವಿಲೈ ಕೊಡುಪ್ಪೊಮ್
ಎದಿರ್ಪಿನ್ ವಲಿಮಯೈ ಕಂಡು ಕೊಂಡೊಮ್
ಎಂಗಳ್ ಕೈಯೇ ಓಂಗಿ ನಿರ್ಕುಂ
ವೆಟ್ರಿ ಕಂಡೇ ತೀರ ವೇಂಡುಮ್ ವೀರರ್
ಎಳುನ್ದೋಮ್ ಸೂಳುರೈತ್ತೇ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code