ಕೇಶವರ್ ತಮ್ ಕುರಲಳೈಕ್ಕುದು (ತಮಿಳ್)

ಕೇಶವರ್ ತಮ್ ಕುರಲಳೈಕ್ಕುದು
ಪಾಸ ಬಂಧಮುಡೈತ್ತು ವರುವೋಮ್      || ಪ  ||

ವರುಮೈಯಾಲ್ ಇನ್ನಾಡು ವಾಡುದು
ಸಿರುಮೈಯಾಲ್ ಸಿರಮ್ ಕವಿಳ್ಂದಿರಂಗುದು
ಎಂದ ನಾಡಿದು ಎನ್ನ ನಿಲೈಯಿದು
ಎನ್ರು ವಾಳ್ವುಂ ವಳಮುಮ್ ಓಂಗುಮ್    || 1 ||

ಎಂಗು ಸಿಂಧು ? ಎಂಗು ವಂಗಂ ?
ಎಂಗೆಮ್ ಮುಂದೈಯರ್ ವಾಳ್ಂದ ಭೂಮಿ
ಎವರದಿಲ್ ಅರಸೋಚ್ಚುಗಿನ್ರಾರ್
ಎನ್ರು ಅದನೈ ಮಿಂಡುಮ್ ಪೆರುವೋಮ್  || 2 ||

ಅಮರ ಎಂಗಳ್ ಪೆರುಂವಿನತ್ತಿನೈ
ಅಳಿತ್ತು ಉಂಡುಯಿರ್ ವಾಳ್ಬವರ್ ಯಾರ್
ತಾಯೈ ಪಿರಿಂದ ಸೆಯ್ಗಳೆಂಗೆ
ಎನ್ರು ಅವರ್ ನಮ್ ವೀಡು ಸೇರ್ವರ್     || 3 ||

ಎಂಗು ಅರಿಯಣೈ ಎಂಗು ಮಣಿ ಮುಡಿ
ಎಂಗು ಸೆಂಗೋಲ್ ಅಣಿಗಳ್ ಎಂಗೇ
ವಣಂಗಿ ಪಣಿಂದ ಉಲಗು ಎಂಗೇ
ಎನ್ರು ಅದನೈ ಮೀಂಡುಮ್ ಕಾಣ್ಬೋಮ್  || 4 ||

ತುಯರಿಲ್ ನಾಡು ತವಿಕ್ಕುಂಬೋದು
ಎಂಗು ಇನ್ಬುಮ್ – ಎನ್ನ ವಾಳ್ವು
ನಾಡು ವಾಳತ್ತಮ್ ವಾಳ್ವೈ ಈಂದಿಡ
ಉರುದಿ ಪೂಂಡ ನಲ್ ಮೈಂದರ ಎಂಗೇ  || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code