ಇಂದ ನಾಡು ಹಿಂದು ನಾಡು (ತಮಿಳ್)

ಇಂದ ನಾಡು ಹಿಂದು ನಾಡು, ಹಿಂದು ಮಕ್ಕಳ್ ಸೊಂದ ನಾಡು ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರ್ ಉಳ್ಳವರೈ ಹಿಂದು ನಾಡಿದು – ಎಂಗಳ್ ನಾಡಿದು     || ಪ  || ಹಿಂದು ಧರ್ಮಮ್ ಎನ್ರವುಡನ್ ಪರಂದ ಮನಪ್ಪಾನ್ಮೈಯೋಡು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮತ್ತುವಮಮ್ ನಿನೈವು ವಂದಿಡುಮ್ ಎಮ್ಮದಮುಮ್ ಸಮ್ಮದಮೆ, ಮದಿತ್ತಿಡುವೋಮ್ ಎಕ್ಕರುತ್ತುಮ್ ಎನ್ರು ಸೊನ್ನ ಮುಂದಯರಿನ್ ನಿನೈವು ವಂದಿಡುಮ್ ಪೆರುಮೈ ತಂದಿಡುಮ್ || 1 || ಪರಂದ ಮನಪ್ಪಾನ್ಮೈಯಿನೈ ಬಲವೀನಮ್ ಎನ ನಿನೈತ್ತು ಭಾರತತ್ತು ವೆಳಿ ಮದಂಗಳ್ ವಲೈ ವಿರಿತ್ತನ ಆಸೈ ಕಾಟ್ಟೀ ಅಚ್ಚುರುತ್ತೀ […]

Read More

ದೇವಲೋಕಮೇ ವಿಯಕ್ಕುಮ್ ಎಮ್ (ತಮಿಳ್)

ದೇವಲೋಕಮೇ ವಿಯಕ್ಕುಮ್ ಎಮ್ ಅರುಮೈ ತಾಯಗಮ್ ಆದಿಯಂದ ಮಟ್ಟ್ರದಿಂದ ಅಮರ ಭೂಮಿ ಭಾರತಂ || ಪ || ಗ್ರೀಕ ಹೂಣ ಯವನರ್‍ಗಳ್ ಪುಯಲೈಪೋಲ ತಾಕ್ಕಿನರ್ ಪಂಚ ನದಿಕರೈದನಿಲ್ ತೋಲ್ವಿ ಕಂಡು ಸಾಯ್ನ್ದನರ್ ಪಂಜು ಪೋಲ್ ಪರಂದನರ್ ಕಾಟ್ರಿಲೇ ಕಲಂದನರ್ ಕಾಲ ವೆಳ್ಳಪೋಕ್ಕಿಲೇ ಕಡಲುಡನ್ ಕರೈಂದನರ್ ಭಾರತತ್ತಿನ ವೀರ ಸಕ್ತಿ ಪಾರಿಲೇ ಜೋಲಿತ್ತದು ಪಾರಿಲೇ ಜೋಲಿತ್ತದು || 1 || ಭಾರತತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಿಲೆಂಗುಮ್ ಸುಯನಲಮ್ ಪಡರ್ಂದದು ಪರಾಕ್ರಮಮ್ ವಳರ್ತಿಡುಮ್ ಮರಬುಗಳ್ ತಗರ್ಂದನ ಭೋಗ ವಸದಿ ಆಸೈಯಿಲ್ ಮೂಳ್ಗಿವಾಳ್ಂದ ವೇಳೈಯಿಲ್ […]

Read More

ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ | ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ || ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ (ತಮಿಳು)

ವಂದೇ ಮಾತರಮ್| ವಂದೇ ಮಾತರಮ್|| ವಂದೇ ಮಾತರಮ್||| ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ | ಜಯ ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ ತಾಯಿನ್ ತಾಳಿಲ್ ವಾಳ್ವಾಮ್ ಮಲರಾಲ್ ಅರ್ಚನೈ ಸೆಯ್ದಿಡ ವೀರೈಗಿನ್ರೋಂ ತಳರ್ಂದಿಡ ಮಾಟ್ಟೋಮ್ ಪೇರುಮ್ ಪುಯಲ್ ವರಿನುಮ್ ವಳಿಪಡ ವೀರೈಂದು ಸೆಲ್ಗಿನ್ರೋಂ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ | ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ | ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ || ಪ || ಇಮಯ ಪರ್ವತಮ್ ಸಿರಸಾಗಿಡವೇ ಎತ್ತನೈ ಉಯರ್ಂದ ನೆಟ್ರಿಯಡಾ – 2 ಇಣೈಯಡಿದನ್ನೈ ಕಡಲ ಕಳುವಿಡ ಎತ್ತನೈ ಅಳಗಿಯ ದೇಸಮಡಾ – 2 […]

Read More

ಪಾರಿನಿಲ್ ಪುಹಳ್ ವೀರರ್ (ತಮಿಳು)

ಪಾರಿನಿಲ್ ಪುಹಳ್ ವೀರರ್ ಪಲರುಂ ಪಣಿಂದಿಟ್ಟ ನಮ್ ಭಾರತ ನಾಡೇ ! ಭಾರತ ನಾಡೇ ! ಭಾರತ ನಾಡೇ ! || ಪ || ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಪಿರಂದದಿನ್ನಾಡು ಧೀರರ್ ಪಲರುಂ ಆಂಡ ನನ್ನಾಡು ಭಾರತವರ್ಷಂ ಎನ್ನುಮ್ ಪೊನ್ನಾಡು ವರ ನದೀಯುಡನ್ ವಿಲಂಗುಮ್ ನಾಡು………. || 1 || ಇಂದ ನಾಡು ಹಿಂದು ನಾಡು ಹಿಂದು ಮಕ್ಕಳಿನ್ ಸೊಂದ ನಾಡು ಸಂದದಮುಮ್ ಸೇವೈ ಸೇಯ್ಯ ಸಂತೋಷಮಾಯ್ ಸೇಂರ್ದು ವಾರೀರ್ ………. || 2 || ಭಗವಾಕ್ ಕೋಡಿ […]

Read More