ಕೈಯಿನಿಲ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಲುಮ ಎಂದೀ (ತಮಿಳು)

ಕೈಯಿನಿಲ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಲುಮ ಎಂದೀ

ಶಕ್ತಿ ಎಲುಂದಿಟ್ಟಾಲ

ಭಾರಧನೇ ಇನಿ ಅಂಜಿಡ ವೇಂಡಾಮ್

ಪುದು ಯುಗಮ ಕಂಡಿಡುವೋಮ್

ಕೈಯಿನಿಲ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಲುಮ ಎಂದೀ                                                    || 1 ||

 

ಧರೂಮಮ್ ತಾಲಂದು ಅಲಿಂದಿಡುಮ ಪೋದಿಲ

ಅನೈ ಕೋಲಮ ಕೋಲವಾಲ್

ಧರಣೀ ನಂಡುಗಿಡತ್ ತಾಂಡವ ಮಾಡೀ

ತೀಯೋರ ಮೊಂದಿಡಟ್ ಶಿರಿಪ್ಪಾಲ

ಅಸುರ ಪುರಿಯಿನೈ ಅಲಿತ್ತೋಲಿತ್ತೇ ಅವಲ

ಆಣ್ಮೈ ಕಾಟ್ಪಿಡುವಾಲ್, ಕೈಯಿನಿಲ ಶೂಲಮುಮ್ ವಾಲುಮ್ ಎಂದೀ      || 2 ||

 

ರಾಮನಿನ ವಿಲಿಲ್ಲ್ ಪಾಂಡವರ್ ಪಡೈಯಿಲ್

ತೋರ್ನಿಯೆ ಧರುಮಮ್ ಕಾಪ್ಪಾಲ್

ವಾನರರೂಮ್ ಮಾವಿರಮ್ ಆಗಿಡ

ವಲ್ಲಮೈ ತಂದಿಡುಂವಾಲ, ಕೈಯಿನಿಲ ಶೂಲಮಮ್ ವಾಲುಮ್ ಎಂದೀ   || 3 ||

 

ಇಮಯಮುಮ ಕುಮರಿಯುಮ ವೋನ್‍ರೂ ಕೂಡಿಡ

ಶಕ್ತಿ ಎಲುಂದದು ಕಾಣೀರಾ

ಪೊಂಗುಮ ಕಡಲ ಪೋಲ ಕಾಲೈಯರ್ ತಿರಂಡೀಡ

ಪಗೈಪು ಪಡೈ ನಂಡುಗದು ಕಾಣೀಕ

ಈಡಿಲಾದ ನಮ್ ಅನ್ನೈ ಎಲುಂದಾಲ

ಇನ್ಮೈಯೋಲಿತ್ತಿಡುವಾಲ್, ಕೈಯಿನಿಲ ಶೂಲಮಮ್ ವಾಲುಮ ಎಂದಿ      || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code