ಏತ ಬಾಲಕಾಃ ದರ್ಶಯಾಮಿ (ಭೂಮಿರಿಯಂ ಬಲಿದಾನಸ್ಯ)

ಏತ ಬಾಲಕಾಃ ದರ್ಶಯಾಮಿ ವಸ್ತೇಜೋ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಸ್ಯ,
ತೇಜೋ ಭಾರತವರ್ಷಸ್ಯ
ಅಸ್ಯ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಶಿರಸಾ ವಂದ್ಯಾ ಭೂಮಿರಿಯಂ ಬಲಿದಾನಸ್ಯ
ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ || ವಂದೇ ||

ಉತ್ತರಭಾಗೇ ರಕ್ಷಣಕರ್ತಾ ನಗಾಧಿರಾಜೋ ವಿಖ್ಯಾತಃ
ದಕ್ಷಿಣದೇಶೇ ಪದಕ್ಷಾಲಕೋ ಮಹಾಸಾಗರಃ ಪ್ರಖ್ಯಾತಃ
ಪಶ್ಯತ ಗಂಗಾಯಮುನಾತೀರಂ ಪರಂ ಪಾವನಂ ಭೂಲೋಕೇ
ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾನೇ ಯದ್‍ದಿವ್ಯತ್ವಂ ನೈವ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ನಾಕೇ
ಏಕಮೇವ ತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಚೈತದ್ ದೇವಾನಾಮವತಾರಸ್ಯ || ಅಸ್ಯ ||

ರಜಪೂತಾನಾಮೇತತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಖಡ್ಗೇ ಯೇಷಾಮಭಿಮಾನಃ
ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೇ ಯುದ್ಧೇ ಮರಣಂ ಯೈರ್ಮನ್ಯತೇ ಸಮ್ಮಾನಃ
ಅತ್ರೈವಾಸೀತ್ ಪ್ರತಾಪವೀರೋ ವಿಶ್ವೇsಸ್ಮಿನ್ ಯೋ ಬಹುಮಾನ್ಯಃ
ಶೀಲರಕ್ಷಣೇ ಭಸ್ಮೀಭೂತಾಃ ಅತ್ರಾಸಂಖ್ಯಾಃ ಪದ್ಮಿನ್ಯಃ
ರಜಃ ಸುಪೂತಂ ವೀರಪದಾಬ್ಜೈ ಸ್ಥಾನಂ ಚೈತದ್ ದೇಶಸ್ಯ || ಅಸ್ಯ ||

ವಂಗೋsಯಂ ಯದ್ಧರಣೀ ಹರಿತಾ ಮನೋಹಾರಿಣೀ ಸರ್ವತ್ರ
ನಿಜರಾಷ್ಟ್ರಾರ್ಥಂ ಸಿದ್ಧಾ ಮರಣೇ ಸಂತಿ ಬಾಲಕಾ ಅಪ್ಯತ್ರ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ಗೌರಾಂಗ-ವಿವೇಕಾನಂದ-ಪ್ರಮುಖಾಃ ಯತ್ರಾಸನ್
ಅರವಿಂದಾದ್ಯಾಃ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕಾಃ ಶಾಂತಿಪೂಜಕಾಃ ಯತ್ರಾಸನ್
ಜನ್ಮಭೂರಿಯಂ ‘ನೇತಾಜೇಃ’ ಪ್ರಖ್ಯಾತಸ್ಯ ಸುಭಾಷಸ್ಯ || ಅಸ್ಯ ||

ಇಯಂ ದೃಶ್ಯತಾಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಭೂಃ ಯತ್ರ ಶಿವಾಜೀ ರಾಜಾಸೀತ್
ಯಸ್ಯ ಭವಾನೀ-ಕರವಾಲೇನ ಮ್ಲೇಚ್ಛಾನಾಂ ಸಂಹಾರೋsಭೂತ್
ಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಾನೇ ಪರ್ವತಭಾಗೇ ಸಾಮಥ್ರ್ಯಾಗ್ನಿಃ ಪ್ರಕಟೋsಭೂತ್
ಘೋಷೋ ‘ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ’ ಇತಿ ಬಾಲೇ ಬಾಲೇ ಪ್ರಾವಿರಭೂತ್
ಕೃತಂ ಹಿ ಗೌರವರಕ್ಷಣಕಾರ್ಯಂ ಶಿವೇನ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಸ್ಯ || ಅಸ್ಯ ||

ಭಕ್ತಿಮಾನಯಂ ದಕ್ಷಿಣದೇಶೋ ಗೋದಾ-ಕೃಷ್ಣಾ-ಪರಿಪುಷ್ಟಃ
ಗಗನಸ್ಪರ್ಧಿತ-ಶಿಲ್ಪಕಲಾನ್ವಿತ ಗೋಪುರಬಾಲೈರ್ವಿಭೂಷಿತಃ
ಅತ್ರ ವಿದ್ಯತೇ ಸುಜನಸ್ಥಾನಂ ಸೀತಾಪತಿ-ಪದ-ಪರಿಪೂತಂ
ಅತ್ರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾ ವಂದ್ಯಾಃ ಕೆರಲಭಾಗೇ ಸಂಭೂತಾಃ
ವಿಜಯನಗರ-ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಿಹಾಸೀತ್ ಖ್ಯಾತಂ ಹಿಂದೂಧರ್ಮಸ್ಯ || ಅಸ್ಯ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code