ವಿಶ್ವ ಬಂಧುತಾ ಚಿರಮ್ ವಿಜಯತಾ

ವಿಶ್ವ ಬಂಧುತಾ ಚಿರಮ್ ವಿಜಯತಾ
ಏಕಾತ್ಮಕತಾ ಧೃಡಮ್ ವರ್ಧತಾ           || ಪ ||

ಜಗದಖಿಲಮ್ ಕುರ್ವತೀ ಪಾವನಮ್
ಸುಪ್ರಸನ್ನಮಾನಂದ ಕಾನನಮ್
ಪರಮಮಂಗಲಮ್ ಲೋಕಜೀವನಮ್
ಸುಧಾಸರಿಧಿಯಮ್ ಸದಾ ಪ್ರವಹತಾಮ್    || 1 ||

ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಾಲಸಾ ನೈವೋದ್‍ಭವತು
ಈರ್ಷಾ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಲಯಮ್ ಯಾತು
ಹಿಂಸಾ ಭೀತಿರನೀತಿರಪೈತು
ಜನೇ ಜನೇಽ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಹೃದಯತಾ        || 2 ||

ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಮ್ ಸತತಮ್ ಭಾವ್ಯಮ್
ಪೀಡಿತ ಸೇವಾ ವ್ರತಮ್ ಚ ಸೇವ್ಯಮ್
ಸರ್ವಸ್ವಮ್ ಜನಹಿತಾಯ ಹವ್ಯಮ್
ಉದಾರಚರಿತಮ್ ಲೋಕೋ ಭಜತಾಮ್   || 3 ||

ಏಕಾಗೃತಿ ವೀ ಸುಹಿತಾ ಮಾತಾ
ಮಾನವ ಧರ್ಮೋ ಮಹಿತೋಹಿಪಿತಾ
ಭೂತಾ ದಯಾಸಾ ಪರಾ ದೇವತಾ
ಹೃದಯ ಮಂದಿರೇ ಸದಾ ರಾಜತಾ       || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code