ವಾಟ ಹೀ ದುರ್ಗಮ ಕಿತೀಹೀ ಪಾವೂಲೆ ಉಚಲಿತ ಜಾ (ಮರಾಠಿ)

ವಾಟ ಹೀ ದುರ್ಗಮ ಕಿತೀಹೀ ಪಾವೂಲೆ ಉಚಲಿತ ಜಾ
ಧ್ಯೇಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸ್ತವ ಸ್ವಂತಃಲಾ ಆಜ ತೂ ವಿಸರೂನ ಜಾ    || ಪ ||

ತ್ಯಾಗ ಸಾತ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾಂಚಾ ಆಡವೂನೀ ಚಾಲ ತೂ,
ಭೋವತೀಚ್ಯಾ ಆಮಿಷಾಂಚಾ ಮೋಹ ಆತಾ ಸೋಡ ತೂ,
ಕರ್ಮ ಪಂಥಾ ಖಂಡ ನಾಹೀ ಹೇಚ ತೂ ಚಿಂತಿತ ಜಾ     || 1 ||

ದುರ್ಬಲಾನಾ ಮಾನ ನಾಹೀ ಹಾ ಜಗಾಚಾ ನ್ಯಾಯ ರೇ,
ತೀ ಅಹಿಂಸಾ ಕೂಚಕಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಯಾಚಿ ಕ್ಷೀಣ ರೇ,
ಜಾಣ ಬಾತೂ ಮರ್ಮ ಯಾಚೆ ದ್ವಂದ್ವ ಹೇ ಪೇಲಿತ ಜಾ   || 2 ||

ನಾ ಕುಣಿ ಕರತೀಲ ಕೌತುಕ ನಾ ತುಲಾ ಸುಮಗುಫ ಹೀ
ನಾ ಕುಣಿ ಕೊರೂನ ಠೇವಿಲ ತಾಮ್ರ ಪತ್ರೀ ನಾವ ಹೀ
ಸರ್ವಥಾ ಕಾಟ್ಯಾ ಕುಟ್ಯಾಶಿ ಗಾಠ ಹೇ ಜಾಣಿತ ಜಾ        || 3 ||

ಅರ್ಪುಯಾ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅಪುಲೇ ಮಾಯಭೂಚ್ಯಾ ಪದತಲೀ
ಹೇಚ ಅಪುಲೆ ಕಾರ್ಯ ಆತಾ ಹೀಚ ಶ್ರದ್ಧಾ ಆಪುಲೀ
ಹಿಂದು ಮಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಜಯಾಚಾ ಮಾರ್ಗ ತೂ ಆಖೀತ ಜಾ  || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code