bursa escort, görükle escort, izmit escort, pendik escort, pendik escort, bursa escort, holiganbet, casibom, bets10, jojobet, deneme bonusu, casibom, casibom, jojobet, jojobet

ಉಯರ್ನ್ನು ವೀರ ಕಾಹಳಮ ಯುಗಂಗಳಾಯಿ (ಮಲಯಾಳಂ)

ಉಯರ್ನ್ನು ವೀರ ಕಾಹಳಮ ಯುಗಂಗಳಾಯಿ ಮಣ್ಣಿಲಾಯ ಯುಗಂಗಳಾಯಿ

ಮಣ್ಣಿಲಾಯ

ನಿರಂಜ ಹಿಂದೂ ಗೌರವಮ್ ಮುಳಹಕ್ಕುಮಾತ್ಮ ಗರ್ಜನಮ್ಮುಳಕ್ಕೊಮಾತ್ಮ

ಗರ್ಜನಮ್

ಪ್ರಚಂಡ ಶೈವ ದಾಂಡವಂ ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್ಗ ಕಾರಣಮ್ ಪ್ರಚಂಡ ಸರ್ಗ ಕಾರಣಮ್

ಉನನ್ರ್ನೆಣೀಡು ಹೈಂದವಂ ಉನನ್ರ್ನೆಣೀಟ್ಟೂ ಭಾರದಮ್ ಉನನ್ರ್ನೆಣೀಟ್ಟೂ

ಭಾರದಮ್

ಉನನ್ರ್ನೆಣೀಡು ಹೈಂದವಂ ಉನನ್ರ್ನೆಣೀಟ್ಟೂ ಭಾರದಮ್ ಉನನ್ರ್ನೆಣೀಟ್ಟೂ

ಭಾರದಮ್

ಜಯಪದಾಕಯೇಂದಿ ನಿಲಕ್ಕುಮ ಮುನ್ನಿಲಾಯ ಹಿಮಾಲಯಮ್ ಮುನ್ನಿಲಾಯ

ನಿಮಾಲಯಮ್

ಪಡಹಮಾಂಜಿಡಿಚ್ಚಿಟುನ್ನು ಸಾಗರಮ್ ನಿರಂದರಮ್ ಸಾಗರಮ್ ನಿರಂದರಮ್

ಪದರಿಡಾತ್ತ ಪದವುಮಾತ್ಮ ಧೈರ್ಯವುಮ್ ತ್ರಿಸಿಕ್ಕುವೋರ ಧೈರ್ಯವುಮ್

ತ್ರಿಸಿಕ್ಕುವೋರ

ಅಣಿನಿರನ್ನಣಂಜಿಯನ್ನನೆಕಕೋಡಿ ಸೈನಿಕರ ಅನೆಕಕೋಡಿ ಸೈನಿಕರ

ಅಣಿನಿರನ್ನಣಂಜಿಯನ್ನನೆಕಕೋಡಿ ಸೈನಿಕರ ಅನೆಕಕೋಡಿ ಸೈನಿಕರ

ಪವಿತ್ರಮಾಯ ಮಣ್ಣಿನೆ ಇದಿನ ಚರಿತ್ರ ಶುದ್ಧಿಯೆ ಇದಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಶುದ್ಧಿಯೇ

ಇದಿಲ್ಕುರುತ್ತು ಪಂದಲಿಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃದಿತ್ತುಡಿಪ್ಪಿನೆ ಸಂಸ್ಕೃದಿತ್ತುಡಿಪ್ಪಿನೆ

ಕರಳರಿಂಜು ಕರಮರಿಂಜು ಕಾತ್ತಿದಾನ ದೃಢವ್ರದಮ ಕಾತ್ತಿದಾನ ದೃಢವ್ರದಮ

ಬರುದಿಯಾಯೆಟುತ್ತು ಜ್ಞಾಂಗಳ ನವಯುಗ ಪ್ರವರ್ದಕರ ನವಯುಗ ಪ್ರವದನಿಕರ

ಬರುದಿಯಾಯೆಟುತ್ತು ಜ್ಞಾಂಗಳ ನವಯುಗ ಪ್ರವರ್ದಕರ ನವಯುಗ ಪ್ರವದನಿಕರ

ಜ್ವಲಿಚ್ಚಿಟುನ್ನಿದೆ ವಿಕಾರ ದೀವ್ರ ಭಾವಮೇಡಂಗಳಿಲ ದೀವ್ರ ಭಾವಮೇಡಂಗಳಿಲ

ಪದಿಚ್ಚಿಡಟ್ಟೆ ಜೀವಿದಂ ಸ್ವಾಮಾದೃಭೂ ಪದಂಗಳಿಲ ಸ್ವಾಮಾದೃಭೂ ಪದಂಗಳಿಲ

ಇದೋನ್ನು ಕರ್ಮ ಮೊನ್ನು ಧರ್ಮ ಮೊನ್ನು ಕರ್ಮ ಮುಕಿದಯಾಯ ವೊನ್ನು

ಕರ್ಮ ಮುಕಿದಯಾಮ

ಕರುಡಿ ಧ್ಯೇಯ ವೀಥಿಯಿಲ ನಿರಂದರಮ್ ಚರಿಕ್ಯುವೋರ ನಿರಂದರಮ್

ಚರಿಕ್ಕುವೋರ

ಕರುಡಿ ಧ್ಯೇಯ ವೀಥಿಯಿಲ ನಿರಂದರಮ್ ಚರಿಕ್ಯುವೋರ ನಿರಂದರಮ್

ಚರಿಕ್ಕುವೋರ

ದೇಹ ಧ್ಯೇಯ ದಿವ್ಯ ಭಾವಮಾರ್ನ ಮಣ್ಣಿನೆ ಭಾವಮಾರ್ನ ಮಣ್ಣಿನೆ

ಯುಗಂಗಳ ದನ ದಪಸ್ಸಿನಾಲ ಪವಿತ್ರಮಾಯ ಮಣ್ಣಿನೆ ಪವಿತ್ರಮಾಯ ಮಣ್ಣಿನೆ

ಅಮ್ಮಯಾಯ ಪರತ್ಮಶಕ್ದಿ ಭಾವಮಾಕುಮಂಬಯಾಯ

ಭಾವಮಾಕುಮಂಬಯಾಯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code