ಉಡಾ ಬಂಧು ನೋ ಆಜ ಗಾಉಯಾ (ಮರಾಠಿ)

ಉಡಾ ಬಂಧು ನೋ ಆಜ ಗಾಉಯಾ ಕರ್ತೃತ್ವಾ ಚೀ ಗಾಣೀ
ಕಾಳ ಉದ್ಯಾಚಾ ಕೋರಿತ ಯೇಯಿಲ ಹಿಂದುತ್ವಾ ಚೀ ಲೇಣೀ  || ಪ ||

ಪಿಡ್ಯಾಪಿಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಾಕ್ರಮಾಚಿ ಅಕ್ಷಯ ಉಜ್ವಲ ಗಾಥಾ
ಶಕ ಕರ್ತೇಹೀ ಇಥೆ ಜನ್ಮಲೇ ಧನ್ಯ ಜಾಡಲೀ ಮಾತಾ
ವಾರತ ಆಪಣ ತ್ಯಾ ವೀರಾಂಚೆ ಬಡೀ ಘೇವೂಯಾ ರಣೀ     || 1 ||

ಆಹ್ವಾನಾ ಆಹ್ವಾನ ದೇವೂನಿ ಟಾಕೂ ಪಾವುಲ ಪುಢೇ
ಝಂಝೂವಾತಾ ರೋಖುನ ಧರಣ್ಯಾ ಕರೂ ಛಾತೀಚೆ ಕಡೇ
ಉಫಾಳತ್ಯಾ ಜಲಧೀಲಾ ಸಾಂಗೂ ಯೇಯಿ ಅಗಸ್ತೀ ಮುನೀ    || 2 ||

ಆಘಾತಾಂಚಾ ಮಾರಾ ಹೋವೋ ಪರರೀ ನ ವಿಸರೂ ಧ್ಯೇಯ
ಪರಮೇಶಾಚೆ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಲೆ ಕಾಳ ರೋಖಿತೋ ಕಾಯ
ಮಾತೃ ಭುಮಿಲಾ ವಿಶ್ವಗುರುಂಚ್ಯಾ ಬಸವೂ ಸಿಂಹಾಸನೀ     || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code