ಸಂಘ ಮಾ ಜಾ ಚಾಂಗಲಾ ಗಾವ ಸಮದಾ ರಂಗಲಾ (ಮರಾಠಿ)

ಸಂಘ ಮಾ ಜಾ ಚಾಂಗಲಾ ಗಾವ ಸಮದಾ ರಂಗಲಾ
ಚಂಗ ಆಮ್ಹಿ ಬಾಂಧಲಾ ಭೇದಭಾವ ಸಂಪಲಾ           || ಪ ||

ಮೊಕಳ್ಯಾ ಯಾ ಮೈದಾನಾವರ ವಾರಾ ವಾಹೆ ಝೂಳ ಝೂಳ
ಖರಾಖುರಾ ಖೇಳ ಖೇಳೂ ಶತ್ರು ಕರೂ ಖಿಳ ಖಿಳಾ         || 1 ||

ಆಟ್ಯಾಪಾಟ್ಯಾ ಹುತುತುಚ್ಯಾ ಆಖಲ್ಯಾ ಯಾ ಪಾಟ್ಯಾ
ಉಠಾಬಶಾ ಜೋರ ಕಾಡೊನ ಫಿರವೂ ಯಾ ಲಾಟ್ಯಾ
ಜುಲೂಮಾಲಾ ಖೋ ದೇವೂನ ಸಂಘ ವಾಡೂ ಲಾಗಲಾ    || 2 ||

ಉಡೀ ಸಂಗ ಚಕಾಕರ ಜಂಟಿಯಾಚ ಪಾತ
ತಲವಾರಿಚೆ ವಾರ ಕಸೆ ನಿಘತೀ ತೋಲಾತ
ಸರಸುವುನೀ ಭಿಡವಿತೋ ರೋಖಲೇಲಾ ಭಾಲಾ            || 3 ||

ಗಾವಕರೀ ಕಾಮದಂಧೇ ಹಾತಚೆ ಸೋಡೂನ
ಶಾಖೆವರ ಧಾವ ಘೇತೀ ಬೋಲಣೀ ಐಕೂನ
ಸಂಘಗಾಣೀ ಗಾವಯಾಚಾ ಛಂದ ತ್ಯಾನಾ ಲಾಗಲಾ         || 4 ||

ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೂಚಾ ಭಗವಾ ಝೆಂಡಾ ತ್ಯಾಂಚಾ
ಮ್ಹೊರ ಕ್ಯಾಂಚ ಐಕಾಯಾಚ ಸಂಘ ಸೇವ ಕಾಂಚಾ
ಬಘಾ ಬಘಾ ಗಾವ ಸಾರಾ ಆಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೇಲಾ            || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code