ನಿರ್ಮಲ ಪಾವನ ಭಾವನಾ ಸುಖೀ ಸರ್ವಹೀ ಕಾಮನಾ (ಮರಾಠಿ)

ನಿರ್ಮಲ ಪಾವನ ಭಾವನಾ ಸುಖೀ ಸರ್ವಹೀ ಕಾಮನಾ
ಗೌರವಶಾಲೀ ಸಮರಸ ಜೀವನ ಹೀಚ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆರಾಧನಾ
ಫಡೋ ನಿತ್ಯ ಹೀ ಸಾಧನಾ, ಫಡೋ ನಿರಂತರ ಸಾಧನಾ        || ಪ ||

ಅಜ್ಞಾನಾಚ್ಯಾ ತಿಮಿರಾಮಧ್ಯೆ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಹಾ ಲಾವೂಯಾ
ಚಿರಮಂಗಲಿ ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾನಿ ಲಕ್ಷ ಜೀವನೆ ಉಜಳೂಯಾ
ಸಮಾಜ ಘೆವೂ ಕವೇತ ಅವಘಾ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಸಾಧನಾ    || 1 ||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಾತೂನ ದುರ್ಬಲತೇತೂನ ಮಾನವ ಹಾ ನಿಃಸತ್ವ ದಿಸೆ
ವಿಕೃತ ಜೀವನ ಮೂಲ್ಯಾನಿ ಹೇ ಜೀವನ ಅವಘೇ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಸೆ
ದುಖಃ ದೈವ್ವ ಹೇ ಸಾರೆ ಮಿಟವೂ ಜಾಗವೂನ ನವಚೇತನಾ      || 2 ||

ಭೇದ ವಿಷಮತಾ ಸಂಪವಿಣಾನ್ಯಾ ಆತ್ಮೀಯ ತೇಚಾ ಮಂತ್ರ ಹವಾ
ನ್ಯಾಯನೀತಿನೇ ವಿಕಸಿತ ವ್ಹಾವಾ ಸಮೃದ್ಧಿಚಾ ಮಾರ್ಗ ನವಾ
ಲಾಚಾರೀಚೆ ಜಿಣೆ ಸಂಪವೀಲ ಸಂಘಶಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪನಾ           || 3 ||

ಸಮಾಜಸೇವಾ ಈಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮರ್ಪಣಾಚೆ ಅಕ್ಷಯದಾನ
ಪರಿಶ್ರಮಾತೂನ ಲಿಹು ಪುನ್ಹಾ ಹೆ ಇತಿಹಾಸಾಚೆ ಸುವರ್ಣಪಾದ
ತಪಸ್ಯೆತೂನಿ ಅಪುಲ್ಯಾ ಆಹೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಚಿ ಅರ್ಚನಾ        || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code