ಸಮಾಜ ವ್ಯಾಪಿ ಪರಮೇಶಾಚೆ, ಕೋಟಿ ರೂಪೆ ಘಡತೆ ದರ್ಶನ (ಮರಾಠಿ)

ಸಮಾಜ ವ್ಯಾಪಿ ಪರಮೇಶಾಚೆ, ಕೋಟಿ ರೂಪೆ ಘಡತೆ ದರ್ಶನ
ದಯಾತೀಲ ಸದ್ಭಾವ ಜಾಗವೂನ, ಸೇವಾಭಾವೆ ಕ ರೂಯಾ ಅರ್ಚನ      || ಪ ||

ಅಜ್ಞಾನಾನೆ ಮೂಢಪಣಾನೆ, ಫಡಲ್ಯಾ ಪಾಪಾಂಚೆ ಹೋ ಕ್ಷಾಲನ
ಹಿಂದು ಅವಘಾ ಬಂಧೂ ಬಂಧು ಸತ್ಯ ಜಗಾಲಾ ಸಾಂಗೂ ಗರ್ಜನ
ಸಮಾಜ ಅವಘಾ ಹೋಣ್ಯಾ ಸಮರಸ ಝಿಜವೂ ಅಪುಲೆ ಜೀವನ ಚಂದನ  || 1 ||

ಗಿರಿಕೂಹರಾತೂನ ಘೋರ ವನಾತೂನ, ವನವಾಸಿ ಜೆ ವಸಲೇಲೆ ಜನ
ಅಜ್ಞಾನಾನೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾನೆ, ಪಿಡ್ಟ್ಯಾ ಪಿಡ್ಟ್ಯಾ ಪಿಚಲೇಲೆ ಜೀವನ
ಸ್ಪರ್ಶ ತಯಾನಾ ಕರು ಸ್ನೇಹಮಯ, ಜೀವನ ತ್ಯಾಂಚೆ ಉಜಳೂ ಕಣ-ಕಣ || 2 ||

ಬಸ್ತಿ ವಾಡೀ ಗ್ರಾಮೆ ಧೂಂಡುನ, ದೈನ್ಯ ಜಗಾತೀಲ ಪಾಹು ಹಿಂಡೂನ
ಸಂಸ್ಕಾರೂತೂನ ಶ್ರಮ ಶಕ್ತಿತೂನ, ಫುಲವೂ ಯಾ ಯೇಥೆ ನಂದನವನ
ಕರ್ತೃತ್ವಾಲಾ ಸಾದ ಘಾಲೂನಿ, ಜನ ಶಕ್ತೀ ಚೆ ಕರೂ ಜಾಗರಣ          || 3 ||

ಬಂಧು ಭಾವನಾ ಜಾಗೃತ ಕರೂನಿ, ಶಕ್ತಿ ಜಮವೂ ತರುಣಾಂಮಧಲೀ,
ಸಂಘಟನೇ ಚಾ ಷಾಯ ಭರೂನಿ, ಮಾತೃ ಭೂಮಿಚೆ ಉಭವೂ ಮಂದಿರ,
ಸಾಮಥ್ರ್ಯಂಚೆ ಸಮೃದ್ಧಿಚೆ, ಜಗತಾಲಾಹೀ ಫಡವೂ ದರ್ಶನ            || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code