ಜಯತಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಣೀ ಮಧುರಾ

ಜಯತಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಣೀ ಮಧುರಾ
ಭವತಾತ್ ವಿಶ್ವಜನಾದರಣೀಯಾ
ಮಂಜುಲಭಾಷಿಣೀ
ಚಾರುವಿಲಾಸಿನೀ
ಕಲರವರಮ್ಯಧುನೀ || || ಜಯತಾತ್ ||

ಪಾವನ-ಮುನಿಜನ-ಕುಂಜ-ವಿಹಾರಿಣೀ
ಸುಮನೋಮಂದಿರ-ಲಾಸ್ಯ-ವಿಧಾಯಿನೀ
ಅನುಪಮಸುಂದರೀ ಲಲಿತಕಲಾವನೀ
ವಲ್ಮೀಕಭವಾದಿ-ಕವೀಂದ್ರ-ಖನೀ
ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯನೀ
ರಸಿಕವಿಲಾಸಿನೀ
ಘನವಿಪದುಪಶಮನೀ || || ಜಯತಾತ್ ||

ಸತ್ಯ-ಶಾಂತಿ-ಶಮ-ದಮೋಪದೇಶಿನೀ
ಧರ್ಮಕರ್ಮಸು ಧೈರ್ಯಪ್ರಚೋದಿನೀ
ನೀರಸಭುವನೇ ನವರಸಪೂರಿಣೀ
ಸಪದಿ ಜನಾನಾಂ ತಾಪನಿವಾರಿಣೀ
ಕಲಿಮಲಹಾರಿಣೀ
ಭವಜಲತಾರಿಣೀ
ಸರಸಿಭವರಮಣೀ || || ಜಯತಾತ್ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code