ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಮಾ ವಿರಾಟ ರೂಪಧಾರಣೀ

ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಮಾ ವಿರಾಟ ರೂಪಧಾರಣೀ

ಶತಸಹಸ್ರ ನಮತ ಶೀಷ ರಕ್ಷರಕ್ಷ ಮಾನಿನೀ                        || ಪ ||

 

ಜಯತು ಜಯತು ಜಯದುರ್ಜಟೀ ದನುಜ ವಂಶನಾಶಿನಿ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆತ್ಮನಾದ ಕ್ಲೇಶತಾಪಹಾರಿಣೀ

ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮ ಸುಖವಿರಾಮ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿಧಾರಿಣೀ                   || 1 ||

 

ಹಿಮಗಿರಿ ತವ ಶುಭ್ರಮಕುಟ ಗಂಗಸ್ರೋತವಾಹಿನೀ

ವಿಂಧ್ಯ ಭಾಲ ಕಟಿ ಶೋಭಿತ ರೂಪ ಮನೋಹಾರಿಣೀ

ರತ್ನಾಕರ ಪದವಂದಿತ ಕಮಲದಲ ವಿಹಾರಿಣೀ                 || 2 ||

 

ತ್ಯಾಗ ಯಾಗಕರ್ಮ ನಿರತ ಪುತ್ರ ಪ್ರಸವಕಾರಣೀ

ಧೀಮಂಡಿತ ವಾಯುಲಹರಿ ವಾತಾಯನ ವಾಹಿನೀ

ಸಾಧಕ ತಪ ಸಾಧ್ಯಕರತ ಕೋಟಿ ವರಪ್ರದಾಯಿನೀ            || 3 ||

 

ಸೌಮ್ಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಖರಕೀರ್ತಿ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನೀ

ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಧ್ವಜ, ಪದ್ಮ ಪ್ರತೀಕ ರೂಪಶೋಭಿನೀ

ಭಾರತ ಭಾರತೀ ಸ್ವರೂಪ  ಮಂಗಲಮಯ ಭಾಮಿನೀ       || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code