ವಿಶ್ವಹಿತಂ ಕೇ ಚರಿತಂ ನೀತಿ ನಿಧಾನಂ (ಘೋಷ್ – ಶಿವರಾಜ್ ರಚನೆ)

ವಿಶ್ವಹಿತಂ ಕೇ ಚರಿತಂ ನೀತಿ ನಿಧಾನಂ
ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಶಿವನೃಪಾಲ ಸಂತತಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ತೇ |
ವಿಶುದ್ಧ ಶೀಲಂ ಅಖಿಲ ವಿಶ್ವ ತ್ವಂ ಚ ಭೂಪತೇ         || ಪ ||

ತ್ವಂ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕರ್ತಾ ತ್ವಂ ಜನಗಣ ಧೀದಾತಾ
ತ್ವಂ ದ್ವಿಜಪರಿಪಾಲಕ ಶಿವ ಸಾಧೂನಾಂ ತ್ವ ತ್ರಾತಾ
ತ್ವಾಂ ಅಭಿಜನಮಾರ್ತಾನಾಂ ಬಾಂಧವಮತಿ ದೀನಾನಾಂ
ಶ್ರೀಶಿವ ನೃಪವರ್ಯ ಭಜತಿ ಮೇ…. ಹೃದಯಂ         || 1 ||

ರಾಷ್ಟ್ರಮಿದಂ ದುಷ್ಟಾಭಿಹತಂ ಕ್ಷೀಣಬಲಂ
ಯೇನೋತ್ಥಾಪಿತಮಖಿಲಂ
ತ್ವಂ ಪ್ರಬಲಂ ವೀರಪ್ರವರಂ
ರೂಪವರಂ….. ಚಿಂತಯೇ…                      || 2 ||

ಶ್ರೀ ಜಗದಭಿರಾಮ ದುಷ್ಟಖಲವಿರಾಮ
ಪೂರಿತ ಶುಭಕಾಮ ಪುಣ್ಯಚರಿತಧಾಮ
ದೇವ ಪರಮವೀರ ಶತ್ರುಶಮನ ಧೀರ
ವಿಶ್ವಹಿತಂ……                                || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code