ನಮೋ ನಮೋಸ್ತು ಓ ನಮೋಸ್ತು (ಘೋಷ್ – ಕೇಶವ ರಚನೆ)

ನಮೋ ನಮೋಸ್ತು ಓ ನಮೋಸ್ತು
ಸುಜನವಂದಿತಾಯ ತೇ ; ಕೇಶವಾಯ ಗುಣವತೇ ||

ಅತುಲನೀಯ ತೇಜ ತೇ ಸುಯಶ ತೇ ತದೂರ್ಜತೇ
ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ ಧಾರಕಾಯ ಸಕಲ ಲೋಕ ಹಿತಕೃತೇ
ಕೇಶವಾಯ ಗುಣವತೇ ||
|| ನಮೋ ನಮೋಸ್ತು ||

2 thoughts on “ನಮೋ ನಮೋಸ್ತು ಓ ನಮೋಸ್ತು (ಘೋಷ್ – ಕೇಶವ ರಚನೆ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code