ಧ್ಯಾ ಮಹರ್ಷಿ ಹಾ ಪ್ರಣಾಮ (ಮರಾಠಿ)

ಧ್ಯಾ ಮಹರ್ಷಿ ಹಾ ಪ್ರಣಾಮ
ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗಾಥಾ ಜೀವನಾಚೀ
ಮಂತ್ರ ದೇತೆ ಜೀ ಮಹಾನ     || ಪ ||

ಅರ್ಪುನೀ ಸರ್ವಸ್ವ ಘೇಯಿ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ವ್ರತಾ
ಧ್ಯೇಯ ಮಾರ್ಗಿ ಚಾಲತಾನಾ
ಮಂತ್ರ ದ್ರಷ್ಠಾ ಶೋಭತಾ
ಚಾಲತಾ ಖಂಬೀರ ಸ್ಕಂಧೀ
ಘೇವೂನೀ ಯಾ ಹೇ ನಿಶಾಣ   || 1 ||

ದೇಶ ಪ್ರೀತಿಚೇ ನಿಖಾರೆ
ಫುಲವಿತಾ ಶಬ್ದಾತುನೀ
ತತ್ವಬೋಧಾ ಚಾಚ ಸಿಂಧು
ಗರ್ಜತೋ ಓಸಂಡು ನೀ
ಓತ್ತತಾ ಚೈತನ್ಯ ದೇಹೀ
ಚೇತವಿತಾ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ     || 2 ||

ಆತ್ಮ ವಿಸ್ಮೃತೀತ ದಿಧಲೀ
ಪೆಟತಾ ಸಂಜೀವಿನಿ
ಸಂಘ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಸ ಲಾವೀ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಿ
ಘೋಷವಿತಾ ಕೋಟಿ ಕಂಠೆ
ಅಸ್ಮಿ ತೇಚೆ ದಿವ್ಯ ಗಾನ      || 3 ||

ತೂ ಖರೀ ಶಬ್ಧಾತ ಸಾರೆ
ಠಾವುಕೀ ಚೆ ಏಕ ಅಪುಲ್ಯಾ
ಯಾವ ಯಾಚೆ ಮಾಗುತೀ
ಧ್ಯೇಯ ವೇಡ್ಯಾ ಭಾವಿಕಾಂಚಾ
ಮಾನುನಿ ಹಾ ಘ್ಯಾ ಪ್ರಣಾಮ || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code