ಭುವನ ಮಂಡಲೆ ನವಯುಗ ಮುದಯತು

ಭುವನ ಮಂಡಲೆ ನವಯುಗ ಮುದಯತು ಸದಾ ವಿವೇಕಾನಂದಮಯಮ್ |
ಸುವಿವೇಕಮಯಂ ಸ್ವಾನಂದಮಯಂ                               || ಪ ||

ತಮೋಮಯಂ ಜನಜೀವನ ಮಧುನಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತಾಲಸ್ಯ ಗ್ರಸ್ತಮ್ |
ರ ಚೋಮಯಪ್ತಿದಮ್ ಕೀವಾ ಬಹುಧಾ ಕ್ರೋಧಲೋಭ ಮೋಹಾಭಿಹತಮ |
ಭಕ್ತಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮವಿಜ್ಞಾನೈ ಭವತು ಸಾತ್ವಿಕೋದ್ಯೋತಮಯಮ್   || ಸದಾ ||    || 1 ||

ವನ್ಹಿವಾಯುಜಲ ಬಲವಿವರ್ಧಕಮ್ ಪಾಂಚ್ಯ ಭೌತಿಕಮ್ ವಿಜ್ಞಾನಮ್ |
ಸಲಿಲ ನಿಧಿತಲಮ್ ಗಗನ ಮಂಡಲಂ ಕರತಲ ಫಲಮಿವ ಕುರ್ವಾಣಮ್ |
ದಿಕ್ಷುವಿಕೀರ್ಣಮ್ ಮನುಜ ಕುಲಮಿದಮ್ ಘಟಯತುಚೈಕ ಕುಟುಂಬ ಮಯಮ್ || ಸದಾ ||  || 2 ||

ಸಗುಣಾಕಾರಂ ಹೃಗುಣಾಕಾರಂ ಏಕಾಕಾರಮನೆಕಾಕಾರಂ |
ಭಜಂತಿ ಏತೆ ಭಜಂತು ದೇವಂ ಸ್ವಸ್ವನಿಕ್ಷ್ಯಯಾ ವಿಸುತ್ಸಕಮ್ |
ವಿಶ್ವಧರ್ಮಮಿಮಮುದಾರಭಾವಂ ಪ್ರವರ್ಧಯತು ಸೌಹಾರ್ದಮಯಮ್ ||ಸದಾ|| || 3 ||

ಜೀವೆ ಜೀವೆ ಶಿವಸ್ವರೂಪಮ್ ಸದಾ ಭಾವಯಂತು ಸೇವಾಯಾಮ್ |
ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತಮ್ ಮಹಾಮಾನವಮ್ ಸಮರ್ಚಯತು ನಿಜಪೂಜಾಯಾಮ್ |
ಚರತು ಮಾನವೋಯಂ ಸುಹಿತಕರಮ್ ಧರ್ಮಮ್ ಸೇವಾತ್ಯಾಗ ಮಯಮ್ ||ಸದಾ|| || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code