ನೀಲ ನಭೀ ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಡೋಲೆ (ಮರಾಠಿ)

ನೀಲ ನಭೀ ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಡೋಲೆ
ಮನೋಮನಿ ಗುರು ಪೂಜನ ಚಾಲೆ    || ಪ ||

ಮೋಕ್ಷಸಾಠಿ ಧರ್ಮಾಧಾರೆ
ಅರ್ಥಕಾಮ ಸಾಧಣೆ ವಿಚಾರೆ
ಹಿಂದೂ ಜೀವನ ಮರ್ವ ಆಜರೇ
ತವ ರೂಪೆ ಸಾಕಾರ ಪಾಹಿಲೆ
ಮನೋಮನೀ ಗುರುಪೂಜನ ಚಾಲೆ      || 1 ||

ಜ್ಞಾನಾಸಂಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಾಚೆ
ತ್ಯಾಗ ತಪಸ್ಯಾಚೆ ವಿಭವಾಚೆ
ಪರಂಪರೆಚೆ ಪರಾಕ್ರಮಾಚೆ
ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರೆ ಸ್ಮರಣ ಜಾಗಲೇ
ಮನೋಮನೀ ಗುರುಪೂಜನ ಚಾಲೆ     || 2 ||

ಅಗ್ನಿವರ್ಣ ತೂ ಯಜ್ಞಕುಂಡಸಮ
ಪಶುವೃತ್ತೀಲಾ ಟಾಕಿ ಜಾಳೂನ
ಮಾನವತೇಲಾ ಉಜಳಾ ದೇವೂನ
ದಿವ್ಯತ್ವಾ ಆವಾಹನ ಕೇಲೇ
ಮನೋಮನೀ ಗುರುಪೂಜನ ಚಾಲೆ     || 3 ||

ಅಂದಾರಾತುನ ತವ ವಾಟಾಡೆ
ನೇತಿ ಜಗಾಲಾ ಪ್ರಕಾಶಾಕಡೆ
ತುಲಾ ವಂದನಾ ಮಿಳೆ ಚಹುಕಡೆ
ವಿಶ್ವಗುರುಪದ ಅಡಳ ರಾಹಿಲೆ
ಮನೋಮನೀ ಗುರುಪೂಜನ ಚಾಲೆ      || 4 ||

ತನಮನಧನ ಸರ್ವಸ್ವ ಸಮರ್ಪಣ
ಕೇಲೆ ವಿಸರೂನ ಅವಘೆ ಮೀಷಣ
ಪೂರ್ಣ ಕರಾಯಾ ಪುಢಿಲಾಂಚಾ ಪಣ
ಕರೂ ಹಿಂದುಮಯ ವಿಶ್ವಹೀ ಸಗಳೆ
ಮನೋಮನೀ ಗುರು ಪೂಜನ ಚಾಲೆ     || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code