ಅಖಿಲಲೋಕದೀಪ ಏವ ಭಾರತಂ ವಿರಾಜತೇ (ಸಾಮೂಹಿಕಗೀತಮ್)

ಅಖಿಲಲೋಕದೀಪ ಏವ ಭಾರತಂ ವಿರಾಜತೇ
ಭಾರತಸ್ಯ ಭಾಸನಾಯ ಭಾವಯಾಮ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್।
ಶಾಂತಸಿಂಧು-ವಂಗಸಿಂಧು-ಭೂಷಿತಂ ಮನೋಹರಂ
ಪಶ್ಚಿಮಾಬ್ಧಿಲಾಲಿತಂ ವಿಭಾಸತೇ ಚ ಭಾರತಮ್        || ಪ ||
(ಅಖಿಲಲೋಕ…)

ಮಾ ನಿಷಾದ-ಮುನಿವಚೋಭಿರಾದೃತಂ ಚ ವಾಙ್ಮಯಂ
ವ್ಯಾಸ-ಭಾಸ-ಕಾಲಿದಾಸ-ಪೋಷಿತಂ ತು ಸಂಸ್ಕೃತಮ್।
ಹರ್ಷ-ಬಾಣ-ಮಾಘ-ಭೋಜ-ಪೂರಿತಂ ಚ ಸಂಸ್ಕೃತಂ
ವಿದರ್ಭ-ಪಾಲಿ-ಮಗಧ-ದ್ರವಿಡ- ಭಾರತೀನಿಷೇವಿತಮ್  || 1 ||
(ಅಖಿಲಲೋಕ ದೀಪ…)

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ- ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ-ಯೋಗಸೂತ್ರ-ಗರ್ಭಿತಂ
ಪಂಚತಂತ್ರಸಾಗರೇಣ ಪಾಲಿತಂ ಚ ಸಂಸ್ಕತಮ್।
ಸಂತತೇಸ್ಸುಪೂಜನಾಯ ಸಂತತಂ ತು ಸಂಸ್ಕೃತಂ
ಸಜ್ಜನೈಸ್ಸುಸೇವಿತಂ ಚ ಲಸತು ದಿವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್    || 2 ||
(ಅಖಿಲಲೋಕ ದೀಪ..)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code