ಯಹ ಹಿಮಾಲಯ ಸಾ ಉಠಾ

ಯಹ ಹಿಮಾಲಯ ಸಾ ಉಠಾ ಮಸ್ತಕ ನ ಝುಕನೆ ಪಾಯೆಗಾ     || ಪ ||

ರೋಕ ದೂಂಗಾ ಮೈ ಪ್ರಭಂಜನ, ಜೋ ಪ್ರಲಯ ಕೆ ಗೀತ ಗಾತಾ
ಮೋಡ ದೊಂಗಾ ಧಾರ ನದ ಕೀ ನಾಶ ಕಾ ಸಂದೇಶ ಲಾತಾ
ಧ್ವಂಸ ಕಾ ಡಂಕಾ ಬಜಾಕರ, ಮತ ಡರಾವೋ ತುಮ ಮುಝೇ
ಆಜ ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾ ಯಹ, ಸ್ವರ ನ ರುಕನೆ ಪಾಯೆಗಾ      || 1 ||

ಜಾನತೆ ಹೋ ಸ್ವಾರ್ಥ ಕೀ ಹೋಲಿ ಜಲಾ ಕರ ಜೋ ಚಲೇ,
ಜಾನತೆ ಹೋ ಮೋಹ ಕೀ ಅರ್ಥೀ ಸ ಜಾಕರ ಜೋ ಚಲೇ,
ಮೋಲ ಉನಕೊ ಲೇನ ಪಾವೋಗೆ, ರೂಪಹಲೆ ಠೀಕರೋಂ ಸೆ,
ರಕ್ತ ಸೆ ಸೀಂಚಾ ಗಯಾ ಯಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ತರೂ ಹರಿಯಾಯೆಗಾ      || 2 ||

ಹಮ ಉಟಾ ದೇಂಗೆ ಜವಾನಿ ಏಕ ಕ್ಯಾ ಲಾಖೋ ಯಹಾಂ ಪರ,
ಹಮ ಚಢಾ ದೇಂಗೆ ಸುಮನ ಬಲಿದಾನ ಕೀ ನವ – ವೇದಿಕಾ ಪರ,
ಜಗ ಬಡೇಗಾ ಹಡ್ಡಿಯಾಂ ಸೋಯಿ ಪಡೀ ಚಿತೌಡ ರಜ ಮೆ,
ಮಾತೃ ಭೂ ಕೆ ಭಾಲ ಪರ ಫಿರ ಅರುಣ ಧ್ವಜ ಲಹರಾಯೆಗಾ      || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code