ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇ ಜಗಾಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಚೇತನಾ

ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇ ಜಗಾಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಚೇತನಾ
ಜನ ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕರೇ ಯಹೀ ಸಾಧನಾ
ಸಾಧನಾ ನಿತ್ಯ ಸಾಧನಾ
ಸಾಧನಾ ಅಖಂಡ ಸಾಧನಾ                    || ಪ ||

ನಿತ್ಯ ಶಾಖಾ ಜಾಹ್ನವೀ ಪುನೀತ ಜಲಧರಾ
ಸಾಧನಾ ಕೀ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಿಕಾ
ರಜಃ ಕಣೋ ಮೇ ಪ್ರಗಟೆ ದಿವ್ಯ ದೀಪ ಮಾಲಿಕಾ
ಹೋ ತಪಸ್ವೀ ಕೇ ಸಮಾನ್ ಸಂಘ ಸಾಧನಾ       || 1 ||

ಹೇ ಪ್ರಭು ತೂ ವಿಶ್ವ ಕೀ ಅಜೇಯ ಶಕ್ತಿ ದೇ
ಜಗತ ಹೋ ವಿನಮ್ರ ಐಸಾ ಶೀಲ ಹಮ್‍ಕೋ ದೇ
ಕಷ್ಟ ಸೇ ಭರಾ ಹುವಾ ಯೇ ಪಂಥ ಕಾಟನೇ
ಜ್ಞಾನ ದೇ ಕಿ ಹೋ ಸರಲ್ ಹಮಾರೀ ಸಾಧನಾ    || 2 ||

ವಿಜಯಶಾಲೀ ಸಂಘಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿ ದೇ
ತೀವ್ರ ಔರ್ ಅಖಂಡ ಧ್ಯೇಯನಿಷ್ಠಾ ಹಮ್‍ಕೋ ದೇ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ವೀರವ್ರತ ಸ್ಫುರೇ
ತವ ಕೃಪಾ ಸೇ ಹೋ ಸಫಲ್ ಹಮಾರೀ ಸಾಧನಾ   || 3 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code