ವಿಶ್ವಮಖಿಲಮುದ್ಧರ್ತುಮಮೀ ನಿರ್ಮಿತಾ ವಯಮ್

ವಿಶ್ವಮಖಿಲಮುದ್ದರ್ತುಮಮೀ ನಿರ್ಮಿತಾ ವಯಮ್
ಪ್ರಭುಣಾ ಪ್ರೇಷಿತಾ ವಯಮ್
ಭಾರತಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತುಮಮೀ ನಿರ್ಮಿತಾ ವಯಮ್
ಪ್ರಭುಣಾ ಪ್ರೇಷಿತಾ ವಯಮ್ || ಪ ||

ಸಂಕಟಾದ್ರಿಭಿದುರಂ ಧೈರ್ಯಮ್
ಧಾರ್ಯಮನಿಶಮಿದಮಿಹ ಕಾರ್ಯಮ್
ಮಾತರಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ನೇತುಂ ತನುಭೃತೋ ವಯಮ್ || 1 ||

ರಾಷ್ಟ್ರಮುಕ್ತಿರೇಕಂ ಧ್ಯೇಯಂ, ತತ್ಕøತೇ ಶರೀರಂ ಧ್ಯೇಯಮ್
ಕ್ಷುದ್ರಲಾಲಸಾ ಪರಿಮುಕ್ತಾಃ ಸೇವಕಾ ವಯಮ್ || 2 ||

ಜಾನತೇ ಭರತಭುವಿ ಲೋಕಾಃ ಆತ್ಮತತ್ವಮಿಹ ಗತಶೋಕಾಃ
ಇತ್ಯವೇತ್ಯ ಜಗದುದ್ಧರಣೇ, ಯೋಜಿತಾ ವಯಮ್ || 3 ||

ಈಶ್ವರಃ ಸ್ಫುರತಿ ನಃ ಸ್ವಾಂತೇ, ಅಜ್ಞತಾಂಧತಮಸಸ್ಯಾಂತೇ
ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಮಧುನಾ ಕರ್ತುಂ, ಸೋದ್ಯಮಾ ವಯಮ್ || 4 ||

ನಿಶ್ಚಿತಂ ಯಶಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಲಪ್ಸ್ಯತೇತ್ರ ಜನ್ಮ ನಿತೂರ್ಣಮ್
ಈಶ ಕಾರ್ಯಕರಣೇನಿರತಾಃ ಸಂತತಮ್ ವಯಮ್ || 5 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code