ಉಣರುಹ ಉಣರುಹ ಹೈಂದವ ಜನತೇ (ಮಲಯಾಳಮ್)

ಉಣರುಹ ಉಣರುಹ ಹೈಂದವ ಜನತೇ
ಪಣಿಯುಹ ಮಹಿಮಕಲರ್ನೊರು ರಾಷ್ಟ್ರಂ
ನಮ್ಮುಡೇ ಭಾರತ ಮಾವಿಚರಿತ್ರಂ
ವೇಣ್ಮ ನಿರಂಜ ವೆಲಿಚ್ಚಂ ವೀಶಾನ್ || ಪ ||

ಸಾಗರ ವೀಚಿಕಲತಿಕುತು ಕತ್ತಾಲ್
ಯಾಗ ಧರಿತ್ರೀ ತೃಣ್ಪಾದಂಗಗಳ್
ಭಕ್ತ್ಯಾವನ್ನಿತ ಕಷುಕೀಟುನ್ನೂ
ಮುಕ್ತಿ ಲಭಿಕ್ಕುವತಿನ್ನಾಯ ನಿತ್ಯಂ || 1 ||

ನಿಣಮೋಷುಕೀಟಿನ ರಣಭೂಮಿ ಕಲಿಲ್
ಚುಣಯೋಟು ರಿಪುಕುಲ ನಿಧನಂ ತ್ರೇಯ್ಯುಂ
ವೀರತ ಪೇರುಕಿ ನ ರಜಪುತ್ರೋಜ್ವಲ
ಪಾರಂಪರ್ಯಂ ಚಿಂತಿಕ್ಕೊನಾಂ || 2 ||

ಅಲವಟ್ಟೀಟಿತ ಸಸ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಯಾ
ಪುಲಕಿತ ಸೈಂಧವ ಗಂಗಾ ತಟಕಂ
ಸಾಗರ ಚುಂಬಿತ ನದಿಕ್ಲುಮವಯುಟೇ
ಶಾಶ್ವಕಲ ಕಲ್ಲೋಲೋಲ್ಲಸಿತಂಗಲ್ || 3 ||

ಉತ್ತರ ಭಾಗೇ ಕಾವಲ ನಿಲ್ಕುಂ
ಮತ್ತ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತನಿರಯುಂ
ಅನವದಿ ಜನತತಿ ವೀಣು ವಣಂಗು
ಸುಂದರ ಮಂದಿರ ಮಾಲಾಗಣವುಂ || 4 ||

ವೀರ ಶಿವಾಜೀ ಪಷಯಿಶೀತುಟಜ್ಞಾಯ
ವೀರನ್ಮಾರುಟೇ ಕಾಲ್ಪಾಟುಕಲುಂ
ಎತ್ರ ಪುರಾತನ ಮೆನ್ಕಿಲು ಮೊರುನವ
ದೀಪ್ತಿ ಕಲರ್ನ ಥ ಕಾಣಾಕನ್ನು || 5 ||

ಅಲಸತವಿಟ್ಟು ಸಮುತ್ಸಕರಾಯನಾಂ
ಅಣಯುಹ ಮರ್ದನ ಮಾಕೆಯಕಟ್ಟಾನ್
ಹಿಂದು ಸಹೋದರ ರೋನ್ನಾಯ ನಿನ್ನೀ
ಹಿಂದುಸ್ಥಾನ ಮುಯರ್ತೀಟುಕನಾಂ || 6 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code