ತಾಯೇ ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಧನ್ಯನಾದೆನು ನಾನು 

ತಾಯೇ ನಿನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಧನ್ಯನಾದೆನು ನಾನು
ಹೇ ವತ್ಸಲೇ ಹೇ ದುರ್ಗಾಮಾತೆ ಮಂಗಲದಾತೆ
ಪರಮಪುನೀತೆ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯನಿರತೆ
ಓಂ ನಮಸ್ತೇ ಶ್ರೀ ನಮಸ್ತೇ                 || ಪ ||

ಹಿಂದೂರಾಷ್ಟ್ರದ ಅವಯವಗಳು ನಾವು
ಆದರದಿಂದಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ನಾವು
ನಿನ್ನಯ ಸೇವೆಗೆ ಬದ್ಧರು ನಾವು
ಆಶೀರ್ವಾದವ ಕೋರುವ ನಾವು            || 1 ||

ವಿಶ್ವವೇ  ಜಯಿಸದ ಶಕ್ತಿಯ ನೀಡೆ
ಜ್ಞಾನದ ನೆರಳ ವಿವೇಕವ ನೀಡೆ ||
ಜಗವೇ ನಮಿಸುವ ಶೀಲವ ನೀಡೆ
ಕಂಟಕ ಅಳಿಸುವ ಜ್ಞಾನವ ನೀಡೆ          || 2 ||

ಅಭ್ಯುದಯವು ನಿಃಶ್ರೇಯಸ್ಸು
ಸಾಧಿಸಲು ಅದೇ ವೀರವ್ರತವು
ಪ್ರಖರವಾದ ಅಕ್ಷಯವಾದ
ಧ್ಯೇಯನಿಷ್ಠೆಯ ನಮ್ಮಲಿ ಬೆಳಗಿಸು          || 3 ||

ನಮ್ಮಯ ಕಾರ್ಯವು ವಿಜಯೀಕೃತಿಯು
ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಜಯದುರ್ಗೆ ಜೊತೆಯು
ನಿನ್ನಯ ವೈಭವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾಣಲು
ಆಶೀರ್ವಾದವ ಬೇಡುವೆವು ನಾವು          || 4 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code