ತವ ಪದಿ ವಾಹಿಲೇ ತನ ಮನ ಕೇತನ (ಮರಾಠಿ)

ತವ ಪದಿ ವಾಹಿಲೇ ತನ ಮನ ಕೇತನ
ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಹೇ ಮಮ ಜೀವನ || ಪ ||

ತೂ ರಾಷ್ಟ್ರಚೀ ಮೂರ್ತ ತಪಸ್ಯಾ
ಹಿಂದುಭೂಮಿಚೀ ಏಕಚ ಆಶಾ
ಸಂಘಟನೇಚೀ ಧರುನೀ ಮನಿಷಾ
ಚಾಲಲಾಸ ತೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ತಪೋಧನ || 1 ||

ಅಮಿತ ಶಕ್ತಿಚೀ ವಾಂಛಾ ಧರುನೀ
ತಪ ಆಚರಸೀ ರಾಷ್ಟ್ರೋದ್ಧರಣಿ
ತುಝ್ಯಾಯಶಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾವರುನೀ
ವಿತರಿನ ಮಾಝೇ ಜೀವನ ಕಣ ಕಣ || 2 ||

ಜೀವನ ಮಾಝೇ ಏಕ ಜಡ ಶಿಲಾ
ಶಿಲ್ಪಕಾರ ತೂ ತ್ಯಾವರ ಕುಶಲಾ
ಹಾತ ಕಸಾಹೀ ಚಾಲವ ಅಪುಲಾ
ಘಡವೀ ಮೂರ್ತೀ ಸುಂದರ ತ್ಯಾಂತುನ || 3 ||

ರಾಷ್ಟ್ರಭಾನು ತೂ ನಭೋ ವಿಹಾರೀ
ಪೂಜನೀ ನಮೀ ತವ ಅಧಿಕಾರೀ
ಅರ್ಪಿತ ಸೇ ತುಜ ಅಭಿಮಾನೇ ತರೀ
ಜ್ವಲಂತ ನಿಷ್ಠಾ ಹೇಚ ಉಪಾಯನ || 4 ||

ಅಹಂಭಾವ ತೋ ಕುಠಲಾ ಆತಾ
ತುಝಾಮಧೇ ಮಮ ವಿರೇ ಅಸ್ಮಿತಾ
ಹೃದೀ ಬಾಣಲೀ ಆಜ್ಞಾಂಕಿತತಾ
ತವ ಅನುಶಾಸನ ಹೇ ಮಮ ಭೂಷಣ || 5 ||

ತುಝ್ಯಾ ಪ್ರಸಾದೇ ಪುನೀತ ಹೋತಾ
ನವ ತೇಜಾನೇ ಮನ ಸಂಚರತಾ
ಸಂಘಟನೇಚ್ಯಾ ವಿಜಯಾಕರಿತಾ
ಕರೀನ ಸೇವಾ ದಿವ್ಯ ಚಿರಂತನ || 6 ||

ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತವ ಆಜ ಪದಾತೀ
ತುಝ್ಯಾ ಸ್ಮಿತಾವರ ಹಲತೀ ಫುಲತೀ
ದೇತ ತಯಾನಾ ಅಖಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ತವ ದೃಷ್ಟಿಚೇ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ || 7 ||

ಚಢೇಲ ಧ್ವಜ ಹಾ ಉಂಚ ಅಂಬರೀ
ಐಶ್ವರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುವರ್ಣ ಶಿಖರೀ
ಕೃತಾರ್ಥ ಹಿಂದೂ ಜನತಾ ಸಾರೀ
ಕರೀಲ ತೇವಾ ತುಝ ಅಭಿನಂದನ || 8 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code