ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ | ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ || ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ (ತಮಿಳು)

ವಂದೇ ಮಾತರಮ್|
ವಂದೇ ಮಾತರಮ್||
ವಂದೇ ಮಾತರಮ್|||
ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ | ಜಯ ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಾತರಮ್
ತಾಯಿನ್ ತಾಳಿಲ್ ವಾಳ್ವಾಮ್ ಮಲರಾಲ್
ಅರ್ಚನೈ ಸೆಯ್ದಿಡ ವೀರೈಗಿನ್ರೋಂ
ತಳರ್ಂದಿಡ ಮಾಟ್ಟೋಮ್ ಪೇರುಮ್ ಪುಯಲ್ ವರಿನುಮ್
ವಳಿಪಡ ವೀರೈಂದು ಸೆಲ್ಗಿನ್ರೋಂ
ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ | ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ | ವಂದೇ ಮಾತರಮ್ || ಪ ||

ಇಮಯ ಪರ್ವತಮ್ ಸಿರಸಾಗಿಡವೇ
ಎತ್ತನೈ ಉಯರ್ಂದ ನೆಟ್ರಿಯಡಾ – 2
ಇಣೈಯಡಿದನ್ನೈ ಕಡಲ ಕಳುವಿಡ
ಎತ್ತನೈ ಅಳಗಿಯ ದೇಸಮಡಾ – 2
ಪಚ್ಚೈಪಸುಮೈ ಆಡೈಯಣಿಂದಾಳ್ – 2
ಇರೈವಿದನ್ನೈ ಪಾಡುಗಿರೋಮ್ – 2 || 1 ||
ವಂದೇ ಮಾತರಂ…..

ವಾನ್ಪುಗಳ್ ಗಂಗೈ ಕಳುತ್ತಿನಿಲ್ ಮಾಲೈ
ಎತ್ತನೈ ಮಾಲೈಗಳ್ ನದಿಯಾ ಲೇ – 2
ವಿಂಧಿಯ ಮಲೈಯುಮ್ ಸಾತ್ತಪುರಾವುಮ್
ಒಡ್ಡಿಯಾಣಮಾಯ್ ಅಣಿಸೆಯ್ಯ – 2
ವಜ್ರ ಕರಮಾಯ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮಲೈ – 2
ವೀರ ಪರಾಕ್ರಮಮ್ ವಿಳಕ್ಕಿಡುದು – 2 || 2 ||
ವಂದೇ ಮಾತರಮ್…

ಎವರೆದಿರೆಯುಮ್ ತಲೈ ಕುಣಿಯಾದ
ತನ್ಮಾನತ್ತಿನ್ ವಡಿವಮಡಾ – 2
ಎಂಗಳ್ ತಾಯೈ ತಾಕ್ಕಿಯ ಪಡೈಗಳ್
ಮಣ್ಣುಡನ್ ಮಣ್ಣಾಯ್ ಮರೈಂದದಡಾ – 2
ಎದಿರೈಯೆ ವೆನ್ರು ವಾಗೈ ಸೂಡಿನಾಳ್ – 2
ಏರ್ಪುಡೈ ಅನ್ನೈ ವಾಳಿಯವೆ – 2 || 3 ||
ವಂದೇ ಮಾತರಮ್…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code